Robotiikka ei ole ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava oppiaine.

Robotiikkaopinnot mahdollistavat osallistumisen erilaisiin robotiikkakilpailuihin ja joillakin kursseilla kurssitöitä voidaan tehdä tilaustyönä yrityksille.Robottien rakentaminen, ohjelmointi ja ymmärrys robotiikan mahdollisuuksista ja haasteista ovat taitoja ja osaamista, joita tarvitaan yhä useammilla aloilla.

Muuta tärkeää aineen opiskelun kannalta

Robotiikan opiskelua tukee erityisesti matematiikan opiskelu. Yhdessä oppiminen on keskeistä robotiikan opiskelussa.

Kurssit järjestetään osin eri palkeilla, mutta oppiaineen luonteen vuoksi opetusta toteutetaan myös varsinaisten palkkien ulkopuolella. Kursseille osallistuminen edellyttää sitoutumista usean jakson ajalla jakautuviin opintoihin, jotka voivat olla yhteisiä yhteistyöoppilaitosten ja talousalueen yritysten kanssa. Kursseilla tehdään opintokäyntejä robotiikkaa hyödyntäviin yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Lukio tarjoaa oppimisympäristöt, erillisiä laitehankintoja kursseille osallistuminen ei edellytä. Opiskelija käyttää kursseilla omaa lukio-opintoja varten hankkimaansa tietokonetta. Kustannuksia aiheutuu vierailustaja mahdollisesta osallistumisesta robotiikkakilpailuihin.

ROB1-2 Johdatus robotiikkaan

Toteutetaan VEX IQ–robotiikan kehitys-ja oppimisympäristö- alustalla. Kurssin sisältöinä̈ ovat mekaanisen laitteen rakentaminen, voidaan ohjata käsikontrollilla tai etänä. Ohjelmoidaan laite toimimaan tietyssä ympäristössä. Ohjelmointi: Robot C / Python CAD-mallinnus toteutetaan ryhmätyönä kahden jakson aikana.
Laajuus: 2 kurssia
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB3 Älykkään robotiikan perusteet

Toteutetaan VEX ERD –robotiikan kehitys- ja oppimisympäristöalustalla. Kurssin sisältöinä ovat mekaniikka, konenäkö, ohjelmointi ja projektityö. Syventäviä ohjelmointitehtäviä Robot C / Python –ohjelmointikielillä, simulointitehtäviä, konenäön yhdistäminen ohjelmoitavaan toimilaitteeseen. Toteutetaan ryhmätyönä yhden jakson aikana.
Laajuus: 1 kurssi / 2 opintopistettä.
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB4-5 Syventävä robotiikka

Toteutetaan projektiopintoina, joissa opiskelijat rakentavat ryhmänä ohjelmoitavan toimilaitteen tai prototyypin ryhmän määrittämän arki-, elinkeino- tai viihde-elämän ongelman ratkaisemiseksi tai palvelun/toiminnan helpottamiseksi. Kurssin voi suorittaa myös kansallisena kilpailutehtävänä. Toteutetaan ryhmätyönä kahden jakson aikana.
Laajuus: 2 kurssia / 4 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmekintä.

ROB6-8 Soveltavaa robotiikkaa

Toteutetaan projektiopintoina. Opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa robotiikan kansainvälisen kilpailutehtävän ja voi osallistua kansainväliseen robotiikkakilpailuun, jos ratkaisusuoritus on kansainvälisten vertailutietojen perusteella menestymiskelpoinen. Toteutetaan ryhmätyönä usean eri jakson aikana.
Laajuus: 3 kurssia / 6 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB9 Esineiden internet (IoT)

Oppimisympäristönä esimerkiksi Arduino. Kurssin sisältöinä on erilaisten antureiden käyttö tiedonkerääjinä, kerätyn tiedon välittäminen pilvipalveluihin analysoitavaan muotoon sekä ohjelmoitavan yksikön toimilaitteiden ohjaamiseen. Kurssisisällöt kytketään hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Älykkäiden järjestelmien kytkeminen arkielämän toimintaympäristöön ja käyttösovelluksiin. Toteutetaan ryhmätyönä yhden jakson aikana.
Laajuus: 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Projektin suullinen esittely ja kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB10 Tekoälyn perusteet

Tutustutaan erilaisiin matemaattisiin algoritmeihin ja niiden sovelluksiin hyvinvointi- ja palvelu- ja toimistorobotiikassa. Vierailukäynti robotiikkaa hyödyntävässä yrityksessä, toimpisteessä tai palveluyksikössä. Toteutetaan ryhmätyönä yhden jakson aikana.
Laajuus: 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Kirjallinen raportti. Suoritusmerkintä.

ROB11 Robotiikka ja nykytaide

Robotiikka ja virtuaaliympäristöt nykytaiteen sisältöinä ja ilmaisukeinona. Opetuksen keskiössä on robotiikka, virtuaalitodellisuus sekä teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset ja mahdollisuudet ilmaisussa ja taiteessa. Kurssilla tutustutaan eri taidemuotojen tapaan käsitellä nykyteknologian sisältöjä, ongelmia, uusia ratkaisuja tai ilmiöitä. Tavoitteena on tehdä oma nykyteknologiaa käsittelevä teos.
Laajuus: 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Portfoliotyöskentely ja suoritusmerkintä.

ROB12 Virtuaaliympäristöjen suunnittelu ja tilallinen mallinnus

Virtuaaliympäristöt ympäristösuunnittelussa, arkkitehtuurissa, pelisuunnittelussa, taiteessa tai fyysisen ympäristön kuvaajana. Virtuaaliympäristöjen hyödyntäminen tuotteen, rakennuksen tai ympäristösuunnitelman esittelyssä ja uuden luomisessa, tai tiedon jakamisessa. Keskeistä prosessissa on ympäristön havainnointi, suunnittelu ja uuden luominen.
Laajuus: 1 kurssi / 2 opintopistettä
Arviointi: Portfoliotyöskentely ja suoritusmerkintä.

ROB13 Robotiikan filosofiaa

Syventää FI4-kurssin sisältöjä erityisesti seuraavien aiheiden osalta: Tiedon mahdollisuus ja rajat, todellisuuden hahmottaminen, tietoisuuteen liittyvät kysymykset erityisesti perehtyminen nykyfilosofian käsityksiin siitä, miten tietoisuus muotoutuu. Mitä tekoäly on, koneoppiminen, virtuaalisen olemassalo, tekoälytutkimukseen tutustuminen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0