Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Toimintasääntö

Riihimäen nuorisovaltuuston toimintasääntö

Riihimäen nuorisovaltuuston toimintasääntö

1. § Nuorisovaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

2. § Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa nuorisovaltuusto. Ennen hyväksymistä muutosten laillisuus tarkistetaan esim. kaupunginlakimiehen kanssa.

3. § Nuorisovaltuusto on riihimäkeläisten nuorten, sivistyksen ja osaamisen toimialueen nuorisopalveluiden ohjauksessa oleva, vaaleilla valittava nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Nuorisovaltuusto laatii toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.

4. § Nuorisovaltuuston tarkoitus on

· nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien edistäminen

· antaa valmiuksia nuorille osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin

· tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa

· antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita nuoria koskevissa asioissa

· hoitaa nuorisovaltuustolle muut määrätyt tehtävät

· seurata nuorisolain 8. §:n toteutumista.

5. § Riihimäen nuorisovaltuusto koostuu enintään 20 varsinaisesta jäsenestä. Kauden ollessa lopussa, vanha valtuusto nimeää joukostaan 7 uuteen valtuustoon jatkavaa jäsentä, joiden on täytettävä 7. §:n vaalikelpoisuusehdot.

6. § Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kahden viikon välein. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous.

Tarvittaessa nuorisovaltuustosta vastaava nuorisopalveluiden työntekijä vahvistaa allekirjoituksellaan pöytäkirjan oikeellisuuden. Muuten pöytäkirjan tarkastavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kokouksessa valitut nuorisovaltuuston jäsenet.

Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli pöytäkirjaan tulee kokouksen jälkeen esimerkiksi liitteitä, niiden oikeellisuudesta ja pöytäkirjaan liittämisestä vastaa sihteeri.

7. § Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen vuosi syksyllä. Toimikausi alkaa tammikuussa pidettävällä järjestäytymiskokouksella.

Vaalit järjestetään riihimäkeläisissä yläkouluissa, lukiossa, sekä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi varataan mahdollisuus äänestää esimerkiksi nuorisotiloilla.

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat riihimäkeläiset vaalivuonna 13–23 vuotta täyttävät nuoret.

Mikäli toimintaa häiritsevä määrä valtuutettuja on estynyt osallistumasta valtuustotyöskentelyyn, järjestetään täydennysvaalit nuorisovaltuuston parhaaksi katsomalla tavalla. Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa kesken toimikauden ja toimintasäännössä määritellyn jäsenmäärän puitteissa kutsua muut kelpoisuusehdot täyttävän henkilön jäseneksi ilman vaaleja.

8. § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan ennakkoon sovitulla tavalla joko uuden nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen yhteydessä tai muuten sopivana ajankohtana.

Sihteeri valitaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan tehtävänä on nuorisovaltuuston kokousten johtaminen, kokousasioiden valmistelu, ja ellei toisin päätetä, nuorisovaltuuston edustajana toimiminen. Varapuheenjohtajat toimivat tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.

9. § Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä on paikalla.

10. § Nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Varaedustajana toimii nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja. Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa kaupungin elinvoimalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakuntaan. Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee kaksi mies- ja kaksi naisedustajaa hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Nuorisovaltuusto seuraa lautakuntaedustajien kokouksiin osallistumista ja tarvittaessa vaihtaa edustajaa. Lisäksi nuorisovaltuusto nimeää edustajat kaikkiin tahoihin, joihin sitä pyydetään, ja joissa toimimisen se näkee tarkoituksenmukaiseksi.

11. § Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukset kutsuvat koolle nuorisovaltuustosta vastaava nuorisopalveluiden työntekijä tai tarvittaessa nuvan puheenjohtaja.

12. § Kaupungin talousarvioon varataan vuosittain nuorisovaltuuston toimintaan määräraha ja laskujen hyväksyjänä on nuorisopalvelupäällikkö. Nuorisovaltuusto seuraa määrärahan käyttöä säännöllisesti.

Nuorisovaltuuston toimintaa voivat halutessaan tukea myös ulkopuoliset tahot, joiden arvoihin nuorisovaltuusto voi sitoutua.

13. § Nuorisovaltuuston toiminta on kiusaamisvapaata. Nuorisovaltuusto ei ole poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutunut.

14. § Mikäli nuorisovaltuuston jäsen jollain tavoin vahingoittaa tai vaikeuttaa nuorisovaltuuston toimintaa tai laiminlyö velvollisuuttaan osallistua kolmeen (3) peräkkäiseen nuorisovaltuuston kokoukseen voidaan hänelle kuulemisen jälkeen määrätä teoistaan sanktio tai päättää 2/3 määräenemmistöpäätöksellä henkilön erottamisesta. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja voi antaa luvan pidempään poissaoloon.

Päivitetty ja hyväksytty nuorisovaltuuston kokouksessa 4.3.2024.