Hyppää sisältöön

Toimintasääntö

Riihimäen nuorisovaltuuston toimintasääntö

1 § Nuorisovaltuuston asettaa kaupunginhallitus.

2 § Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa nuorisovaltuusto.

3 § Nuorisovaltuusto on riihimäkeläisten nuorten, sivistyksen ja osaamisen toimialueen nuorisopalveluiden ohjauksessa oleva, vaaleilla valittava nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin

4 § Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien edistäminen

antaa valmiuksia nuorille osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin

tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa

antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita nuoria koskevissa asioissa

Hoitaa nuorisovaltuustolle muut määrätyt tehtävät

seurata nuorisolain 8§:n toteutumista

Nuorisolaki (1285/2016) Finlex

8 §

Kunnan vastuu

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

2 §

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on:

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;

2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;

3) monialainen yhteistyö.

Nuorisovaltuusto laatii toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.

5 § Riihimäen nuorisovaltuusto koostuu 25 varsinaisesta jäsenestä. Kauden ollessa lopussa, vanha valtuusto nimeää joukostaan 7 uuteen valtuustoon jatkavaa jäsentä, joiden on täytettävä 7 §:n vaalikelpoisuusehdot.

6 § Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuussa. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Kokoukset voidaan tarpeen niin vaatiessa järjestää myös etänä, esimerkiksi nuorisovaltuuston Discord-kanavalla. Poikkeusoloissa tai muuten tarvittaessa nuoriso-ohjaaja vahvistaa allekirjoituksellaan pöytäkirjan oikeellisuuden. Muuten pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa määrätyt nuorisovaltuuston jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri.

7 § Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen vuosi syksyllä. Vaalit järjestetään riihimäkeläisissä yläkouluissa, lukiossa, sekä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi varataan mahdollisuus äänestää esimerkiksi nuorisotiloilla. Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat riihimäkeläiset vaalivuonna 13–20-vuotta täyttävät nuoret. Mikäli toimintaa häiritsevä määrä valtuutettuja on estynyt osallistumasta valtuustotyöskentelyyn, järjestetään täydennysvaalit nuorisovaltuuston parhaaksi katsomalla tavalla. Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa kesken toimikauden ja toimintasäännössä määritellyn jäsenmäärän puitteissa kutsua muut kelpoisuusehdot täyttävän henkilön jäseneksi ilman vaaleja.

8 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut mahdolliset toimihenkilöt valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan ennakkoon sovitulla tavalla joko uuden nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen yhteydessä tai muuten sopivana ajankohtana.

Puheenjohtajan tehtävänä on nuorisovaltuuston kokousten johtaminen, kokousasioiden valmistelu, ja ellei toisin päätetä, nuorisovaltuuston edustajana toimiminen.

Varapuheenjohtaja toimii pääosin puheenjohtajan assistenttina ja tarvittaessa sijaistaa puheenjohtajaa. Toimihenkilöitä ovat sihteeri(t), pöytäkirjojen tarkastajat ja työryhmien puheenjohtaja(t).

Sihteerin tehtävänä on kirjata kokouksessa käsitellyt asiat pöytäkirjaan. Sihteerin kuuluu myös lukea läpi teksti ja hyväksyttää näin se kaikilla. Sihteerin tehtävä on kiertävä, ellei toisin määrätä. Kokoukselle valitaan sihteeri aina kokouksen alussa.

Pöytäkirjojen tarkastajat tarkistavat ja kuittaavat pöytäkirjan hyväksytyksi kun se on valmis.

Työryhmän puheenjohtaja tehtävä on johtaa työryhmän kokousta, sekä tarvittaessa kirjata erinäisiä asiakirjoja ja hoitaa yhteydenotot.

9 § Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa tammikuussa pidettävällä järjestäytymiskokouksella.

10 § Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja ja vähintään seitsemän (7) jäsentä on paikalla.

11 § Nuorisovaltuusto edustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Varaedustajana toimii nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja.

Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa kaupungin elinvoimalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, sivistyksen ja osaamisen lautakuntaan sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Nuorisovaltuusto seuraa lautakuntaedustajien kokouksiin osallistumista ja tarvittaessa vaihtaa edustajaa. Lisäksi nuorisovaltuusto nimeää edustajat kaikkiin sidos- ja työryhmiin, joihin sitä pyydetään, ja joissa toimimisen se näkee tarkoituksenmukaiseksi.

Mikäli nuorisovaltuuston edustaja ei pääse osallistumaan lautakuntien tai sidosryhmien kokoukseen, voi hän pyytää itselleen sijaista muista nuorisovaltuuston jäsenistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin, että kaikki jäsenet tulevat kohdelluiksi tasavertaisesti.

12 § Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukset kutsuu koolle nuorisovaltuustosta vastaava nuoriso-ohjaaja.

13 § Kaupungin talousarvioon varataan vuosittain nuorisovaltuuston toimintaan määräraha ja laskujen hyväksyjänä on nuorisopalvelupäällikkö. Nuorisovaltuusto seuraa määrärahan käyttöä säännöllisesti.

Nuorisovaltuuston toimintaa voivat halutessaan tukea myös ulkopuoliset tahot, joiden arvoihin nuorisovaltuusto voi sitoutua.

14§ Nuorisovaltuuston toiminta on kiusaamisvapaata, eikä nuorisovaltuusto ole poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutunut. Jos valtuuston jäsen tekee rikkeen, jolla hän vahingoittaa nuorisovaltuuston toimintaa voi jäsen saada sanktion. Jäsen voi saada sanktion, jos esimerkiksi:

Teko on laiton ja aiheuttaa näin ongelmia jäsenelle itselleen tai muille.

Teollaan jäsen loukkaa ihmisarvoja tai tiettyä ihmisryhmää.

Teko on muuten epäasiallinen ja näin häiritsee nuorisovaltuuston toimintaa.

Sanktio arvioidaan tilannekohtaisesti. Sanktioita ovat:

Väliaikainen erotus, jossa jäsen voi saada 2-12 kuukauden erotuksen.

Loppu kauden erotus, jossa jäsen erotetaan loppu kaudeksi, mutta saa luvan hakea takaisin nuorisovaltuuston toimintaan seuraavalle kaudelle

Lopullinen erotus, jossa jäsen erotetaan lopullisesti ilman lupaa hakea takaisin.

Tilannekohtaisesti puhuttelu voi riittää. Jollei jäsen muuta toimintaansa seuraa häntä sanktio.

 

Päivitetty ja hyväksytty nuorisovaltuuston kokouksessa 14.3.2022