Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Mikä siinä uimalan korjausrakentamisessa kestää ja maksaa?

28.9.2023 2023 Riimejä Riihimäeltä Liikunta ja hyvinvointi

Riihimäen maauimala kesäisessä säässä ja Markus Rantsi seisomassa katsomossa kaiteeseen nojaten.
Kuva: Jenniina Nummela

Riimejä Riihimäeltä on kolumnisarja, jossa Riihimäen kaupungin henkilöstö kertoo ajankohtaisista asioista ja työstään.

Liikuntapaikkarakentaminen julkisella sektorilla on hyvin moniportainen ja mielenkiintoinen kokonaisuus. Monesti tuntuu, että hankkeet kestävät pitkään, vaikka yhtään vasaran iskua ei ole vielä iskettykään. Tämä on täysin totta. Hankkeiden valmistelu ja tarvittavien päätösten tekeminen vie aikansa.

Riihimäellä on käynnissä kaupungin kokoon nähden mittavia liikuntapaikkojen korjausrakentamishankkeita. Uimahallin ja maauimalan hankkeet ja erityisesti niiden kustannukset ovat herättäneet ihmetystä viime päivien aikana. Osittain epäselvyydet johtuvat käytetystä termistöstä, joten avataanpa niitä näin aluksi.

Riihimäen Salpausseläntien varressa osana Urheilupuistoa sijaitsee kokonaisuus, joka muodostuu 1950-luvulla valmistuneesta maauimalasta sekä vuonna 1979 maauimalan rinnalle rakennetusta uimahallista. Vuosien saatossa uimala-termiä on käytetty viittaamaan milloin maauimalaan, milloin uimahalliin ja milloin niihin molempiin. Nykyisin puhutaankin selvyyden vuoksi oikeastaan vain maauimalasta ja uimahallista. Uimalalla puolestaan tarkoitetaan tänä päivänä molempien muodostamaa kokonaisuutta, mutta sitä käytetään varsin harvoin, jotta vältytään epäselvyyksiltä.

Onko peruskorjauksella ja perusparantamisella eroa?

Korjausrakentamisessa voidaan puhua peruskorjauksesta tai perusparantamisesta. Karkeasti nämä termit kuvaavat sitä laajuutta, jolla korjausrakentamishanketta viedään eteenpäin. Peruskorjauksessa kohde palautetaan vastaavaan asuun ja toiminnallisuuteen, missä se on valmistuessaan ollut.

Perusparantamisessa puolestaan hankkeen tasoa korotetaan eli parannetaan. Parantamisella pyritään vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksiin muun muassa energiatehokkuuden ja esteettömyyden näkökulmasta. Varsinkin vanhojen liikuntapaikkojen osalta perusparantaminen on hyvin usein vaatimuksena, jotta hanke voi saada valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Avustuskriteereinä kun on usein vaatimus, että hanke edistää esteettömyyttä, saavutettavuutta sekä kestävää kehitystä.

Mikä siinä kestää?

Julkisten tilojen rakennushanke muodostuu karkealla kaavalla kuvattuna tarveselvitysvaiheesta, hankesuunnitteluvaiheesta, toteutussuunnitteluvaiheesta ja rakentamisvaiheesta.

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään nimenmukaisesti käyttäjien tarve tiloille. Tämä tehdään yleensä hyvin karkealla tasolla eikä hankkeessa tehdä vielä kovinkaan mittavia selvityksiä tai kuntokartoituksia. Myöskään arkkitehti- tai tilasuunnittelua ei yleensä vielä tehdä, vaan esitetään alustava tilaohjelma. Hankkeelle luodaan ensimmäinen hyvin karkea kustannusarvio, jonka avulla hanke sijoitetaan investointisuunnitelmaan kunnan taloussuunnitelmavuosille, jotka yleisimmin ulottuvat muutamien vuosien päähän. Tarveselvityksen hyväksyy hallintosäännön mukainen toimielin. Riihimäellä se on kaupunginhallitus.

Hankesuunnitteluvaihe seuraa tarveselvitysvaihetta ja näiden laatimisen välillä voi joissakin tapauksissa olla pitkäkin aikaväli. Hankesuunnitelman laadinnassa kiinteistölle tehdään laajat kuntokartoitukset ja -tutkimukset. Tarveselvitysvaiheen suunnittelua syvennetään ja laaditaan tarveselvityksen pohjalta tarkennettu tilaohjelma sekä tilakaaviot. Joissain hankkeissa laaditaan myös alustavat luonnospiirustukset hankkeen kustannusten varmistamiseksi.

Hankesuunnitelman laadinta tähtää jo hyvin tarkkaan kustannusarvioon saatujen kartoitusten, selvitysten ja käyttäjän tarpeiden pohjalta. Hankesuunnittelun yhteydessä voidaan myös laatia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiselle. Hankesuunnitelman ja sen toteuttamisvaihtoehdon hyväksyy hallintosäännön mukainen toimielin. Riihimäellä kaupunginhallitus. Riihimäen maauimalan hanke on nyt tässä kohdassa.

Toteutussuunnitteluvaihe edeltää aikataulullisesti hankkeen urakkakilpailutusta ja rakentamisvaiheen aloitusta. Toteutussuunnitteluvaiheessa hankkeen suunnitelmat tarkentuvat detaljitasolla ja sen aikana tehdään mm. rakennesuunnittelu, rakennuslupahakemus sekä tarkennetaan edelleen hankkeen kustannusarviota.

Rakentamisvaiheessa rakennusurakka etenee urakkasopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti. Urakka on kilpailutettu ja sille on saatu urakkahinta. Urakkahinta saattaa jälleen tarkentaa kustannusarviota. Hankkeen edetessä saatetaan kuitenkin vielä törmätä tilanteisiin, jotka vaativat poikkeamista laadituista suunnitelmista. Tällöin puhutaan lisä- ja muutostöistä, joilla voi olla hankkeen kustannuksia nostava tai laskeva vaikutus. Lisä- ja muutostöiden käsittelyyn, neuvotteluun ja hyväksymiseen on olemassa oma tarkasti määritetty protokollansa. Hankkeen todelliset kustannukset selviävät vasta aivan lopuksi taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä. Riihimäen uimahallin perusparannushanke on nyt tässä rakentamisvaiheessa.

1950-luvun maauimalalla iso remontti edessä ennemmin tai vähän myöhemmin

Asian ympärillä tapahtunut keskustelu on siis ollut osittain termeiltään harhaanjohtavaa tai se on ainakin jättänyt tulkinnanvaraa. Tilanne Riihimäellä uimalan kokonaisuuden osalta on nyt siis seuraava: uimahallin perusparantamishanke on urakkavaiheessa ja purkutyöt ovat pian loppusuoralla. Hanke etenee laadittujen sopimusten mukaisesti. Maauimalan osalta olemme hankesuunnitteluvaiheessa, jonka yhteydessä päätetään, millä vaihtoehdolla ja kustannuksilla hanketta edistetään, jos edistetään. Yhtenä vaihtoehtona nimittäin on, että maauimalan hanke ei etene lähivuosina. Tällöin pitää kuitenkin ottaa huomioon vuosittaiset kasvavat korjauskustannukset, heikko energiatehokkuus ja korkeat käyttökustannukset.

Maauimalan altaiden betoni ja veden siirtämiseen käytetyt putkistot ovat olleet säiden armoilla jo noin 70 vuoden ajan eivätkä ne kestä ikuisesti. Vuodot ovat kasvaneet joka vuosi ja iso remontti on väistämättä edessä ennemmin tai korkeintaan hieman myöhemmin. Hankesuunnitelman viranhaltijavalmistelu on loppusilausta vaille valmis. Sen pohjalta odotetaan toimielinten käsittelyjä ja päätöksiä. Maauimalan hankkeen etenemismalli selviää niiden myötä.

Markus Rantsi
liikuntapäällikkö

Seuraa uimahallin remontin edistymistä uimahallin sivulta.