Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginjohtajan katsaus

3.11.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Talousarvio Kaupunginjohtaja Talous ja hankinnat Taloussuunnitelma

Riihimäen kaupunginvaltuusto saa päätettäväkseen historiallisen talousarvion vuodelle 2023. Kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille karkeasti puolittaa kuntien budjetit, kuten myös Riihimäellä. Vuosikausia valmisteltu uudistus pannaan vihdoin käytäntöön. Suomalainen kuntakenttä on monella tapaa uuden edessä.

Talousarviovalmistelua on leimannut reilut kaksi vuotta globaali koronapandemia, joka on kattavan rokotusohjelman johdosta jo hiukan hellittänyt otettaan. Tämän vuoden talousarviovalmistelua on puolestaan leimannut Venäjän helmikuussa käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan, jonka heijastusvaikutukset näkyvät vahvasti myös kuntataloudessa. Vuoden 2022 kuluessa Suomi on päättänyt myös hakeutua puolustusliitto NATO:n jäsenyyttä. Elämme siis historiallisia aikoja.

Maailmantalouden näkymät ovat vuoden aikana kääntyneet jyrkkään laskuun sodan seurauksena ja ekonomistit ennustavat talouden taantumaa. Inflaatio on ennätyslukemissa ja erityisesti energian hintojen nousu on ollut vuoden aikana rajua. Tätä kirjoittaessa valtakunnan uutisissa keskustellaan Nord Stream kaasuputkiin kohdistuneista räjähdyksistä, joiden epäillään liittyvän hybridivaikuttamisen piiriin.

Riihimäen talous on ollut viime vuodet ylijäämäinen. Vastuullisen taloudenpidon tulee jatkossakin olla Riihimäen kaupungin keskeinen tavoite. Ympärillämme vallitseva maailmanpoliittinen jännite ja globaalin talouden tilanne voi nopeasti puhaltaa kylmän viiman myös kuntatalouteen, esimerkiksi valtionosuuksien leikkausten muodossa.

Kaupunginhallitus asetti keväällä 2022 Riihimäen kaupunkikonsernin menojen kasvuraamiksi kokonaisuudessaan 2,5 prosenttia. Kunta-alan palkkaratkaisu saatiin aikaan kesäkuussa. Työvoimakustannusten nousun vaikutus kolmen vuoden sopimuskaudella on korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuosina 2022 ja 2023 vaikutus on keskimäärin 4,81 prosenttia. Palkkaratkaisun lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa energiahintojen sekä tuotantokustannusten nousuun. Tämä sekä inflaatiokehitys, joka oli syyskuussa 8,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden syyskuun tilanteeseen, ovat vaikuttaneet talousarvioraamissa pysymiseen. Kaikkien menojen kasvuprosentti on 6,7 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden huhtikuun ennusteeseen. Luvusta on poistettu hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen eurovaikutus. Lisäksi luvussa on huomioitu kaupunkiin vastuukuntamallilla siirtyvä ympäristöterveydenhuollon sekä kaupunkiin jäävän työmarkkinatuen kuntaosuus.

Valtionosuuksien ennuste on hyvinvointialueelle siirtyvien osien jälkeen 11,8 miljoonaa euroa ja verotulojen 74,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa tehdään kertatarkistus vuonna 2023, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset ovat valmistuneet.

Tilikauden tulos on 15,0 miljoonaa euroa, josta emo 14,2 ja vesihuoltoliikelaitos 0,8 miljoonaa euroa. Lainamäärä pysyy lähes vuoden 2022 tasolla, ja on 67,6 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 29.8.2022 palveluverkosta, joka viitoittaa myös tulevien vuosien investointiohjelmaa. Investointiohjelma on tulevina vuosina kunnianhimoinen, mikä omalta osaltaan tukee kaupunkistrategian kasvutavoitetta. Itäisen koulun rakentaminen, opistotalo, asemanseudun kehittäminen sekä uimahallin ja maa-uimalan peruskorjaukset ovat Riihimäen kaupungille merkittäviä satsauksia. Emokaupungin nettoinvestoinnit vuonna 2023 ovat 19,5 miljoonaa euroa.

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuun 25.4.2022 kokouksessaan uuden RakasRiksu2035-kaupunkistrategian. Strategiapäivityksellä tavoiteltiin erottautuvaa, selkeää ja yksinkertaisesti viestittävää lopputulosta. Strategiaprosessi oli laajasti osallistava. Riihimäen kaupunki ilmaisee strategiassaan selvän tahtotilan kasvaa ja kehittyä. Kasvua viitoittavat kolme strategista tavoitetta, jotka ovat vastustamaton vartin kaupunki, tulevaisuuden tekijöiden koti ja kestävän kasvun yhteisö. Talousarviokirjassa on asetettu valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Lautakunnat seuraavat asettamiaan tarkempia tavoitteita.

Menestyvät organisaatiot erottaa usein siitä, kuinka hyvin ne onnistuvat toimeenpanemaan strategiansa. On helppo laatia innostava strategia, haastavampaa on johtaa sen toimeenpanoa menestyksekkäästi. Uuden kaupunkistrategian toimeenpanon tueksi laaditaankin kaupunginjohtajan kehitysohjelma, jonka avulla strategian toteutusta, avaintoimenpiteitä ja resursseja ohjataan. Kehitysohjelma pohjautuu dialogisen strategisen johtamisen periaatteisiin.

Riihimäen kaupungilla on elinkeinopolitiikan saralla paljon kiinnostavia hankkeita meneillään. Jääkiekkotermein kiekkoja on maalin edessä nyt paljon. Seuraavan vuoden aikana onkin tärkeämpää aikaansaada muutama maali, ei niinkään lisätä kiekkoja maalin eteen. Tässä onnistutaan tekemällä valintoja ja priorisointeja, ja ennen kaikkea kaupunkikonsernin ja sidosryhmien tiiviillä yhteistyöllä.

Asemanseudulla Voimala-hanke etenee Euroopan Komission New European Bauhaus Initiative-rahoituksen turvin tärkeään selvitysvaiheeseen, jossa saadaan aikaan toteutuskonsepti. Valtuuston palveluverkkopäätös edellyttää, että suunniteltua opistotalon toimintojen sijoittamista Voimalaan selvitetään. Riihimäen kaupunki on hakemassa asuntomessuja vuodelle 2027, mikä omalta osaltaan nostaa kaupunkimme kansallista profiilia monipuolisen asuntotarjonnan saralla.

Kaupungin kasvu syntyy uusien työpaikkojen ja kilpailukykyisen yritystoiminnan kautta. Riihimäen kaupungin pitkäjänteinen ja ansiokas työ robotiikan saralla on käännettävä uskottavaksi innovaatiotoiminnaksi, joka tukee yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kehittymistä. Ympäristöliiketoiminta sekä kiertotalous ovat myös tärkeitä kasvun ajureita Riihimäelle. Yhteistyön tiivistäminen kaupunkimme, elinkeinoelämän, Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden TKI laitosten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista unohtamatta.

Kaupungissamme on myös vahva puolustusvoimien läsnäolo ja huippuosaamista muun muassa ELSO-keskuksen kautta. On kiinnostava nähdä, avaako Suomen NATO jäsenyys uusia mahdollisuuksia Riihimäelle. Myös näitä mahdollisuuksia pitää kaupungin olla aktiivisesti avaamassa.

Kaupungin henkilöstön jaksaminen on ollut viime vuosina koetuksella koronapandemian jäljiltä. Oman vivahteensa henkilöstömme jaksamiseen ovat tuoneet ylimmän johdon henkilövaihdokset. Haluan henkilökohtaisesti välittää kiitokset koko organisaatiolle ja luottamushenkilöjohdolle ammattimaisesta ja ystävällisestä vastaanotosta, jonka olen uutena kaupunginjohtajana saanut kokea. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja positiivisen työnantajamielikuvan luomiseen on jatkossakin kiinnitettävä huomiota, sillä myös kuntasektorin työmarkkinoilla kilpailu osaajista kiristyy.

Strategiamme visioon eli tulevaisuuden tavoitetilaan on kirjattu lause – muutamme maailmaa, hauskuutta unohtamatta. Toiminta ilman kirkasta visiota on ajanhukkaa. Visio, ilman toimintaa on puolestaan haaveilua. Kirkas visio yhdistettynä määrätietoiseen tekemiseen muuttaa maailmaa. Muistutus siitä, ettemme unohtaisi hauskuutta, on epävarmoina aikoina entistä tärkeämpi. Kaupunkimme rikas kulttuuri- ja tapahtumatarjonta on yksi tapa luoda iloa ja hauskuutta kaupunkilaisten elämään.

Toivotan kaupunkimme henkilöstölle sekä päättäjille päättäväisyyttä luotsata yhteistyöllä Riihimäen kaupunkia kohti parempaa huomista. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä Riihimäestä Suomen kaupunkikentän seuraava, innostava kasvutarina. Koko kansan tuntemat VR:n kuuluttajan sanat – seuraavana Riihimäki – saavat samalla uuden merkityksen.

Tiedote kaupungin talousarviosta

Lisätiedot