Kuva kulttuuripolkun logosta

Kulttuuripolku

Mikä?

Kulttuuripolku on Riihimäen kulttuurikasvatussuunnitelma. Se toimii työkaluna kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamisessa osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kaikille kaupungin lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden paikallisen kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen osana koulupäivää. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea kulttuurista yleissivistystä, kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurin moninaisuutta. Taide ja kulttuuri sekä taidelähtöiset menetelmät tarjoavat oppimisympäristön tai välineen minkä tahansa kouluaineen opetukseen. Suunnitelma tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi.

Kenelle?

Kulttuuripolku on suunnattu kaikille kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden piirissä oleville lapsille ja nuorille. Lukion ja ammattioppilaitosten kulttuuripolkua tullaan suunnittelemaan myöhemmässä vaiheessa.

Missä?

Riihimäen Kulttuuripolussa ovat mukana kaikki paikalliset kulttuurilaitokset kuten kirjasto, museot ja teatterit. Niiden lisäksi tarjontaa täydennetään muiden julkisten ja yksityisten kulttuuritoimijoiden sisällöillä niin, että vierailuilla pääsee tutustumaan mahdollisimman laajasti eri taiteenlajeihin.

Miten?

Kulttuuripolkukohteet on jaettu varhaiskasvatuksessa ikäryhmittäin ja perusopetuksessa luokittain. Vuosittain kullekin ryhmälle tulee keskimäärin kaksi kulttuuripolkuvierailua, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Vierailuajat kulttuuripolkukohteissa ovat joustavia ja ne sovitaan Kulttuuripolku-esitteiden ohjeen mukaan. Vierailuesitysten ajankohdat sen sijaan on sovittu etukäteen tietyille päiville eikä niitä ole mahdollista muuttaa lukuvuoden aikana.

Kulttuuripolut on lähetetty suoraan päiväkoteihin, ala- ja yläkoulujen opettajille ja koulujen rehtoreille. Mikäli haluat Kulttuuripolkuesitteen itsellesi, ota yhteys sara.ruokola@riihimaki.fi.

Riihimäen Kulttuuripolun tuotantomalli on uudistunut keväällä 2020. Kulttuuripolun koordinoivia tehtäviä hoitaa nyt Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Yhteyshenkilönä toimii ARXin kulttuurituottaja, jonka tavoittaa sähköpostiosoitteella sara.ruokola@riihimaki.fi ja puh. 040 869 6381. Aikaisemmin koordinoinnista vastasivat Riihimäen kaupungin kulttuuripalvelujen kulttuurituottajat Anna Vesén ja Minttu Seppo. Riihimäen kaupungin vastaavana kulttuurituottajana Anna Vesén pysyy toki edelleen Kulttuuripolun kehittämisjoukoissa.

Käsitteitä

Kulttuuripolku on vuosittain päivittyvä, ikäluokittain kohdistettu kulttuurielämysten tarjotin. Kulttuuripolku esitellään kaupungin verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Sivuilla on lista kaikista vierailukohteista yhdyshenkilöineen ikäluokittain jaoteltuna.

Kulttuuripolkukohteet ovat kaupungissa toimivia kulttuuri- ja taidelaitoksia, joissa päiväkoti- ja koululaisryhmille on tarjolla opastuksia, esityksiä tai työpajoja. Vierailu voi tapahtua myös päiväkodin tai koulun omissa tiloissa, jolloin kulttuuritoimija tulee pitämään esityksen tai työpajan sopivaan ryhmätilaan.

Kulttuuriyhdyshenkilöt ovat linkki koulujen ja vierailukohteiden yhteistyössä. Päiväkodeissa ja kouluissa nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt välittävät tietoa lastenkulttuuritarjonnasta, huolehtivat ilmoittautumisista, antavat toiminnan järjestäjille palautetta ja osallistuvat lastenkulttuuriohjelman kehittämiseen kasvatustyön ammattilaisen näkökulmasta.

Laaja-alainen osaaminen
Kulttuuripolun sisällöt on linkitetty perusopetuksen opetussuunnitelmaan.
Jokainen sisältö on jotakin oppiainetta ja laaja-alaista osaamisaluetta.

Vastaavuudet oppiaineisiin / laaja-alaisiin osaamisalueisiin

L1= Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2= Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3= Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4= Monilukutaito
L5= Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6= Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7= Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1