Ympäristön tila

Maan, veden ja ilman laatua muuttavat monet eri toiminnot, kuten liikenne, teollisuus ja rakentaminen. Lisäksi ympäristön tilaa uhkaavat erilaiset onnettomuustilanteet teollisuudessa tai kemikaalikuljetuksissa. Muutokset ympäristön tilassa tapahtuvat hitaasti ja ovat siksi vaikeita havaita.

Ympäristön tilaa koskevaa tietoa kerätään  viranomaisten ja teollisuuslaitosten seurannoissa. Teollisuuslaitosten velvoitetarkkailusta saadaan säännöllistä tietoa mm. savukaasupäästöistä ja vesistö- ja viemärikuormituksesta.

Voimakkaimmin ilmanlaatuun Riihimäellä vaikuttaa taajamassa autoliikenne ja taajaman ulkopuolella moottoritien liikenne. Raskaasti ympäristöä kuormittavaa teollisuutta on Riihimäellä varsin vähän. Järvistä etenkin Paalijärvi ja siihen laskeva Vähäjärvi ovat voimakkaasti rehevöityneitä. Riihimäen metsien voimakas talouskäyttö uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Ympäristön tila -raportti

Vuonna 2019 ilmestynyt Riihimäen kaupungin ympäristön tila 2017 -raportti on katsaus Riihimäen ympäristön tilaan ja ympäristöä kuormittaviin tekijöihin.

Ympäristön tila 2017 -raportti

Riihimäen ympäristön tilasta voi lukea myös aiemmin ilmestyneistä raporteista.

Ympäristön tila 2012 -raportti

Riihimäen ympäristön tila 2012 e-julkaisuna

Riihimäen ympäristön tila 2000

Ympäristön tilan seuranta

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan tehtävänä on alueellisesti huolehtia paikallisten olosuhteiden edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta. Näistä tehtävistä Riihimäellä vastaa ympäristölautakunta.

Seurannalla pyritään selvittämään ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset. Seurannalle on ominaista pitkäkestoisuus, säännöllinen näytteenotto ja ympäristön moninainen havainnointi. Seuranta on tutkimusten ja selvitysten ohella yksi tapa saada luotettavaa, ajantasaista ja käyttökelpoista ympäristötietoa.

Ympäristön tilan seurantaa on pyritty kehittämään yhdennetyn seurannan suuntaan, eli tietyllä koealalla seurataan ympäristön tilan eli luonnon monimuotoisuuden, ilmanlaadun, vesistöjen ja pohjaveden laadun sekä maaperän laadun muutoksia. Ympäristön tilan seuraamiseksi Riihimäellä on seurantaohjelmat ilmanlaadulle, pohja- ja pintavesille sekä luonnon monimuotoisuudelle.

Riihimäen pintavesien seurantaohjelma

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1