Asemakaavahankkeet - vanhat Kaavoitus

VR:n terminaalialue

Vr:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 8.6.2021.

Asemakaava ja asemakaavamuutos

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa VR:n tavaraterminaalialueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettujen hallien säilyminen sekä logistiikan- ja terminaalitoimintojen alueen kehittäminen.
Alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta etelään, pääradan ja Arolammintien välisellä alueella. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta.

Kaavoitustyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa.

Ilmakuva terminaalialueesta (Röni-Kuva Oy, 2016)

 

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 24.2.2020)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.6.2016)

 

Luonnosvaihe

VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 30.3. – 30.4.2020 (MRA 30 §) näillä verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Luonnoksen nähtävilläolon aikana pyydettiin tarvittavat viranomaislausunnot. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipide.
Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja lausunot olivat suunnittelijalla käytössään kaavaehdotuksen laadinnassa.

Asemakaavaluonnos, kaavakartta
Asemakaavaluonnos, kaavaselostus

Kaavatyön yhteydessä tehty selvitysmateriaali:
Hulevesiselvitys
Tulvariskiselvitys
Liikenneselvitys
Raakapuuterminaalin liittymävaihtoehtojen vertailu
Selvitys rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta
Meluselvitys
VR:n terminaalialueen VAK-arvio

Riihimäen tavara-aseman alueen maaperän pilaantuneisuus (selvitys kokoaa alueesta aikaisemmin tehdyt materiaalit, valmistunut 8.6.2016)
PIMA-tutkimusraportti. Lisätutkimus, Riihimäen tavara-asema, kiinteistön eteläpääty (lisätutkimus, valmistunut 7.11.2016)

Aikaisemmat alueen maaperän pilaantuneisuuteen liittyvät tutkimukset
Riihimäen tavara-asema – Maaperän pilaantuneisuustutkimus
Riihimäen tavara-aseman pohjoisosa. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti

 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2020 (§ 193) asettaa VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 16.6. – 31.7.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) näillä verkkosivuilla sekä Riihimäen kaupungin Virastokeskus Veturissa (ent. Yritystalo).

Asemakaavaehdotus, kaavakartta
Asemakaavaehdotus, kaavaselostus

 

Hyväksyminen

VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavamuutos oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 24.8.2020 § 246 (pöytäkirja). Kaupunginhallitus päätti esittää kaavaehdotuksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen asemakaavakarttaan tehtiin muutos. Kaavaehdotusta ei ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville (MRA § 32), koska se ei muuttunut olennaisesti ja osallisia, joita muutos koskee kuultiin erikseen. Koska kaavaehdotukseen tehtiin muutos, oli tarpeen valmistella kaavaehdotus uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavamuutos oli uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyssä 15.3.2021 § 97 (pöytäkirja). Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 19.4.2021 § 38 VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen (KV 19.4.2021 pöytäkirja).
Päätös sai lainvoiman 8.6.2021.

Kuulutus lainvoimaisuudesta.

Asemakaavakartta, lainvoimainen
Asemakaavaselostus, lainvoimainen

 

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.