Yleinen

Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteishanke sai valtionavustusta

Opetushallitus on myöntänyt Riihimäen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueelle valtionavustusta koskien hanketta ”Opin ja toimin, liikun ja leikin, varhaiskasvatusta koulun tiloissa”.

Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 51 200 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 64 000 €.

Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisympäristö, joka sekä tukee varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa että samalla edistää oppimisympäristön yhteiskäyttöä koulun tiloihin sijoitetussa varhaiskasvatusyksikössä. Tilat ja välineet ovat mahdollisimman laajasti sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen että perusopetuksen käytössä. Samalla tavoitteena on vahvistaa eri ikäryhmien yhteistä toimintaa ja aikuisten välistä yhteistyötä.

Riihimäellä toteutetaan syksystä 2018 kahden alakoulun tiloissa myös alle esiopetusikäisten varhaiskasvatusta. Toimintapa on Riihimäellä uusi. Varhaiskasvatus sijoittuu osaksi koulun tiloja ja esimerkiksi ruokasali tai erikoisluokat ovat yhteiskäytössä.

Hankkeessa selvitetään, millaisia haasteita ja etuja samoissa tiloissa toimimisella on. Siinä halutaan mahdollistaa koulun tiloissa toimivien lasten ja aikuisten välinen aito yhteistyö, yhteisöllisyys ja ”koko kylä kasvattaa” – periaate.

Hankkeen tavoite on varmistaa oppimisympäristön osalta, että se ei aseta esteitä lapsen leikkiin ja liikkumiseen perustuvalle toiminnalle. Samalla tuetaan lasten motoristen taitojen kehittymistä.

Yhteisö suunnittelee ja rakentaa toimintamallin, joka mahdollistaa eri ikäisten lasten ja oppilaiden sujuvan yhteistoiminnan. Arvot ja tavoitteet avataan siten, että leikkiminen ja liikkuminen mahdollistuvat oppimisympäristössä. Fyysisten tilojen muutokset niin sisä- kuin ulkotiloissa sekä säännöt, ohjeet ja muutokset toimintatavoissa sovitaan ja toteutetaan yhteisön kesken.

Hankkeen avulla luodaan malleja millä tavalla varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatuslain tavoitteet voidaan toteuttaa silloin, kun toiminta järjestetään sellaisissa tiloissa joita ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu alle kouluikäisille lapsille. Tuloksena on myös arviointikokonaisuus, joka havainnoi, tutkii ja arvioi toimintatapaa laajasti eri ryhmien näkökulmasta.

Tavoitteena on oppimisympäristön kehittäminen ja muuntelu sekä lasten ja henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa.

Lasten toiveet ja näkemys huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa suunnittelussa ja hankinnoissa. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta ja työnohjausta. Hankkeen yhteisiä toimintatiloja koskien huomioidaan myös energian käyttö, ruokahävikki, veden käyttö, materiaali- ja laitehankinnat sekä kulttuurisesti että sosiaalisesti kestävä kehitys. Myös huoltajien mielipide selvitetään lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaa laadittaessa ja arviointikeskustelun yhteydessä. Lisäksi huoltajien käsitys selviää myös asiakaskyselyyn vastaamisen kautta. Henkilöstön mielipide ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset hankkeen aikana selvitetään haastatteluin ja kyselyin

Tarkoituksena on löytää toimintatapa, joka ottaa huomioon ja pystyy yhdistämään näkemykset. Varmistetaan lapsen äänen kuuluminen arvioinnissa. Hankkeessa halutaan löytää toimintakulttuuri, joka tukee monen ikäisten lasten ja oppilaiden yhteistä tekemistä ja yhteisöllistä toimintatapaa.

Hankkeen tuottaman tiedon kautta selvitetään millä tavalla parhaiten voidaan ottaa huomioon lasten, huoltajien ja henkilöstön käsitykset ja toiveet oppimisympäristön rakentumisessa ja rakentamisessa.

Hankkeen aikana on tarkoitus jakaa tuloksia paikallisesti ja valtakunnallisesti eri kanavissa ja yhteisöissä sekä tarjota opiskelijoille työssäoppimista ja harjoittelupaikkoja. Hankkeen eri teemoja tarjotaan myös opiskelijoille opinnäytetyön aiheeksi. Hanke soveltuu opinnäytetyön aiheeksi myös muille kuin kasvatus- tai hoitotyön opiskelijoille.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.