Konserni- ja hallintopalvelut

Talousarvio 2019, kaupunginjohtajan katsaus

Tuloskortisto ja alijäämän kattaminen

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma on valmisteltu nivelvaiheeseen, jossa useat muutosprosessit ja kehittämishankkeet ovat kesken tai valmistelussa. Niillä tavoitellaan kaupungin uuden strategian tehokasta toimeenpanoa ja tuottavuuden parantamista. Talouden pitkän aikavälin hallinnan kannalta keskeistä on velkaantumisen suunnan kääntäminen, joka ei ensi vuoden osalta kuitenkaan onnistunut heikon vuosikatetason takia. Olen siitä henkilökohtaisesti pahoillani.

Talousarviossa vuosikate on 11,3 miljoona euroa ja investointien kokonaismäärä yhteensä 19,4 milj. euroa, josta kaupungin investoinnit 15,0 milj. euroa. Vuosikate ilman vesihuoltoliikelaitosta on 7,9 milj. euroa. Talousarviovuoden aikana kaupunki velkaantuu 6,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on 1,8 milj. euroa ylijäämäinen emon osalta ja vesihuoltoliikelaitoksen kanssa 2,7 milj. euroa, mikä mahdollistaa kuitenkin kaupunkiemon alijäämien kattamisen jatkamisen. Kaupunkiemolla on kumulatiivista alijäämää yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteen taso ei ole riittävä talouden pitkän aikavälin tasapainon hakemiseksi kestävällä tavalla. Ensi vuoteen latautuu sen vuoksi suuri odotusarvo useiden selvitysten onnistuneelle läpiviennille ja pitkävaikutteisten operaatioiden toteuttamiselle.

Kaupungissa on otettu nyt ensi kertaa käyttöön talousarviossa strategian toiminnallistamiseksi tasapainotettu tuloskortisto, joka ulotetaan talousarvion käyttösuunnitelmavaiheessa toimialue- ja palvelualuetasoille. Seuraavissa vaiheissa vuosien 2020 ja 2021 aikana tuloskortisto viedään tulosyksikkö ja työntekijätasolle. Tässä yhteydessä on tarkoitus ottaa käyttöön koko henkilöstöorganisaatiota koskeva kannustinjärjestelmä. Yhdessä pilotoitavan Lean-toimintakulttuurin kanssa organisaation kyky reagoida, uudistua ja kehittää toimintojaan paranee. Tulevaisuudessa myös niihin liittyvät mittarit ja kannustimet saadaan osaksi arkista toimintaa. Kulttuurimuutos on kuitenkin aikaa vievä ja vaativa johtamishaaste, joka edellyttää pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta kaikilta siihen osallistuvilta tahoilta.

 

Aseman seudun visiotyö ja selvitystyöt eri toimialueilla

Talousarviovuoden tärkeimmät kehittämisasiat kulminoituvat aseman seudun visiotyön jatkona seuraavaan master plan eli kokonaissuunnitelmatyöhön, maapolitiikan toteuttamissuunnitelmaan sekä robotiikkaopetuksen ja siihen liittyvän kampusyhteistyömallin kehittämiseen. Lisäksi kiertotalouskylän konseptointi pääosin Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n vetävänä operaationa nousee keskiöön. Näillä operaatioilla varmistetaan, että asemanseudun ja keskustan kehittäminen saadaan vauhtiin ja kaupungin tulevaisuuden ja brändin rakentamiseen uusi, johdonmukainen ote.

Palvelutuotannon osalta tärkein valmistelussa oleva asiakirja on palveluverkkoselvitys, joka määrittää tulevaisuuden kiinteistöpolitiikan ja kaupungin tulevan kehittämisen suunnan. Tulevaisuuden tuottavuuspotentiaali on merkittävä. Kaupunginhallituksen toimialalla jatketaan esimiesten muutosjohtamisvalmennuksen jälkeen toimintatapojen yhdenmukaistamista, urapolkujen luomista ja poikkihallinnollisten käytäntöjen vakiinnuttamista.

Vuonna 2018 muutosten vauhti osoittautui liian kovaksi ja joudumme priorisoimaan toimenpiteitä paremmin suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Vuonna 2019 yksi painopiste on johtamisen uudistaminen ja henkilöstön kanssa yhdessä tapahtuva toimintojen kehittäminen.

Vuoden 2018 kokemusten perusteella vuoden 2020 talousarvion valmisteluprosessi uudistetaan kokonaan aikaisemmassa vaiheessa osallistavaksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla varaudutaan maakuntauudistuksen myötä toimintojen siirtymiseen pois kaupungilta. Ellei maakuntauudistus toteudu, tapahtuu sote-toimialan puolella todennäköisesti jollain tavoin siirtyminen isompaan kokonaisuuteen taloussuunnittelukauden aikana. Kaupunginhallituksen toimiala täytyy saada toimimaan yhtenäisesti ja siellä keskiöön nousee toimialan poikkihallinnollisten ja keskitettyjen toimintojen kehittäminen sekä yhteistein käytäntöjen luominen. Olipa sosiaali- ja terveydenhuollon kohtalo tulevaisuudessa mikä tahansa, on kaupungin kyettävä rakentamaan toimivat yhteistoimintamallit ja käytännöt sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden kaupungin toimintojen kesken. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä yli hallintokuntarajojen.

Kaupungin yksi merkittävimpiä haasteita on koko tulevan taloussuunnittelukauden ajan digitalisaation edistäminen ja toimintojen kehittäminen asiakkaiden ja asukkaiden odotuksia vastaavaksi. Näissä asioissa on välttämätöntä löytää volyymietua ja kuntien yhteistä kehittämistä edistäviä ratkaisuja. Nykytila ei ole vaihtoehto.

 

Kaupungin velkahaasteen taittaminen johdonmukaisesti edellyttää jatkuvaa uudistumista ja rohkeitakin tuotantotapojen uudelleenjärjestelyjä volyymietujen saavuttamiseksi. Tätä kirjoittaessani usea selvitys on käynnissä. Ne antavat osaltaan osviittaa päätöksentekoon toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista. Tosiasia kuitenkin on, että kaupungin taloudellinen tilanne on erittäin haasteellinen. Suunnan kääntäminen vaati todellisia onnistumisia toisaalta palvelujen uudistamisessa ja tuottavuuden parantamisesta sekä erityisesti strategisten kärkihankkeiden toteuttamisessa. Elinvoiman kehittäminen edellyttää myös johdonmukaista vaikuttamistyötä, edunvalvontaa, kansainvälisten verkostojen luomista ja oppilaitosten tiivistä yhteistyötä ja kytkentää kaikkiin keskeisiin operaatioihin.

Merkittävimpiä tällä hetkellä ja ensi vuonna käynnissä olevia selvityksiä ovat selvitys Kaukolämpöyhtiön osittaisesta myynnistä, RHL-Datan toimintojen järjestely, museokeskusselvityksen jatkotoimenpiteet ja laaja liikuntapaikka- ja tukipalveluselvitys, sekä aiemmin mainittu palveluverkkoselvitys. Tavoitteena on, että löytäisimme päätöksentekoon tuottavuutta merkittävästi parantavia ratkaisuja, jotka tuottaisivat myös lisäarvoa tulevaisuuteen.

Kaupungin osalta erittäin iso etu on nykyinen päätöksentekoilmapiiri, jossa yhteistyö on selkeästi strategista ja tähtää eri vaihtoehtojen kautta tapahtumaan parhaimpien ja oikea-aikaisten ratkaisujen etsimiseen. Kaupungin kehittämistä ja elinvoimaa edistävissä kysymyksissä uskon tällä olevan erittäin ison merkityksen. Kaupungin henkilöstöorganisaatiossa on olemassa piilevää potentiaalia ja kykyä uudistua ajanmukaisesti ja siinä yhteinen, johdonmukainen tekeminen ja tulosten saavuttaminen on erityisen tärkeää. Isokin laiva saadaan kääntymään, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja kaupungin arvojen mukaista toimintaa. Eli rohkeutta, reiluutta ja ripeyttä.

 

Riihimäellä 5.11. 2018

Sami Sulkko

Kaupunginjohtaja

 

Edit. Velkamäärää täydennetty 7.11 klo. 7:54

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.