Ei voi. Paikallisliikenteen busseissa kortilla ei ole voinut maksaa enää 31.3.2016 jälkeen. Muutos johtuu siitä, että busseissa aiemmin käytössä ollut magneettijuovan luku on poistunut käytöstä koko Euroopassa. Seutu- ja kaukoliikenteessä kortilla pystyy maksamaan, jos kyseessä oleva liikenteenharjoittaja on hankkinut autoihinsa sirulukijat. Paikallisliikenteeseen sirulukijoita ei suurten kustannusten takia ole hankittu.

Kertalippu tai lipputuotteen lisälataus täytyy siis maksaa käteisellä. Käteistä kannattaa varmuuden vuoksi varata tasaraha, jos mahdollista.

Matkustaa voi myös mobiililipulla.

Paikallisliikenteen busseissa saa kuljettaa matkatavaroita, mutta kuljettaja voi kieltäytyä ottamasta kyytiin suurikokoisia matkatavaroita, jos autossa on paljon matkustajia. Matkatavaroiden kuljettamisesta ei peritä maksua.

Kastanjapuiston lammen veden kierrossa on ongelmia, jonka seurauksena levän kasvu on erittäin voimakasta. Suihku ei toimi, koska levä tukkii sen jatkuvasti. Lampea kuivatetaan parasta aikaa, jonka jälkeen jälkeen irtonaista levää kerätään pois mahdollisimman paljon ja allas täytetään. Tämä ei ratkaise leväongelmaa, mutta vesi ainakin hiukan puhdistuu. Todennäköisesti suihkua ei voida asettaa päälle, ennen kuin kestävämpi ratkaisu levän kasvuun löydetään. Veden kierto-ongelmaan etsitään pysyvää ratkaisua.

Rautatieaseman tunnelin siivous on jaettu kaupungin ja liikenneviraston kesken: jalankulkuosuus on kaupungin vastuulla ja laitureilta laskeutuvien portaiden tunneliosa liikenneviraston.

Ostamme asematunnelin pohjoispuolen siivouksen ulkopuoliselta yritykseltä. Lisäksi keräämme roskat itse arkipäivisin ja lauantaisin. Tunneli pestään koneellisesti kerran kuukaudessa.

Pysäköintitilaa tarvitaan ympäri vuoden ja vuorokauden niin keskustassa kuin sen ulkopuolellakin. Asukas- ja vieraspysäköinnin järjestäminen on kiinteistön vastuulla. Riihimäellä sallitaan kadunvarsipysäköinti kaikilla niillä katuosuuksilla, joilla se on liikenneturvallisuuden tai -sujuvuuden vaarantumatta mahdollista. Tämä koskee myös raskasta liikennettä. Raskaalle liikenteelle ei ole varattu tai merkitty erillisiä pysäköintialueita.

Pysäköintikielloista päättää tekninen lautakunta. Katu- ja puistoyksikön kunnossapidolla on kuitenkin mahdollisuus laittaa väliaikainen pysäköintikielto aurauksen tai ylipäätään kadun kunnossapidon helpottamiseksi ja niin tehdäänkin tarpeen vaatiessa.

Tieliikennelain mukaan pysäköinti on kielletty kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu, joten kaupunki ei asenna pysäköintikieltomerkkiä tai tee maalausmerkintöjä tonttiliittymien kohdalle. Mikäli pysäköintiä tonttiliittymän kohdalla tapahtuu, tulee siitä ottaa yhteyttä pysäköinnin valvontaan tai poliisiin.

Tontilta kadulle tultaessa on noudatettava aina varovaisuutta, ja erityisesti silloin jos näkemät tai olosuhteet muutoin ovat huonot. Ei ole kovinkaan epätavallista, että talviaikaan kiinteistöille tai sieltä pois ajo vaikeutuu lumen vuoksi. Kaikkien tiellä liikkujien tulee ottaa huomioon kulloinkin vallitsevat liikenneolosuhteet, myös ajonopeus tulee aina valita vallitsevien olosuhteiden mukaan. Maltti on valttia liikenteessäkin.

Kadunvarsipaikat on tarkoitettu kaikille liikkujille eikä kadulta voi varata pysäköintipaikkoja esim. kadunvarren kiinteistöjen asukkaille.

Pihakadut määritellään jo asemakaavavaiheessa. Pihakatu on sallittu sekä jalankululle että ajoneuvoliikenteelle, mutta jalankulkijat ovat etusijalla. Eli pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.

Pihakatu ei synny pelkällä liikennemerkillä, vaan katuympäristön pitää myös olla pihakatumainen. Pihakadulla voi olla kavennuksia ja korotuksia sekä esim. istutusastioita ja penkkejä, jotka tekevät kadusta muodoltaan vaihtelevan ja hillitsevät siten ajonopeuksia. Nykyisen lain mukaan pihakaduksi voidaan merkitä myös katu, jolla läpiajo on sallittu.

Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Hidasteina Riihimäellä on pääasiassa käytetty korotettuja suojateitä tai liittymiä ja niitä on käytetty vain kevyenliikenteen kannalta merkittävissä kohteissa. Tällaisia ovat mm. suojatiet, joissa on suuret käyttäjämäärät sekä suojatiet koulujen lähellä. Päivä- tai ryhmäperhepäiväkoteihin lapset viedään ja haetaan yleensä vanhemman toimesta, joten tarve hidasteille niiden ympäristössä ei ole niin suuri kuin koulujen ympäristössä, joihin suuri osa lapsista kulkee itsekseen ilman vanhemman ohjausta ja opastusta.

Saadut palautteet olemassa olevista töyssyistä eivät ole yksinomaan myönteisiä. Ilmoituksia tulee äänistä, jotka aiheutuvat jarrutuksesta ennen töyssyä ja kaasutuksesta töyssyn jälkeen, lisäksi palautetta tulee raskaanliikenteen tai peräkärryn aiheuttamista kolahduksista sekä korotusten aiheuttaman tärinän johtumisesta maaperää pitkin häiritsevänä rakennuksiin. Lisäksi niistä aiheutuu haittaa bussiliikenteelle ja katujen kunnossapidolle ja kuivatukselle. Joissain paikon hidasteena on käytetty ajoradan kavennuksia esim. liittymissä tai suojateiden kohdalla.

Lievät ja välillä kovatkin ylinopeudet ovat ikävä kyllä arkipäivää eri puolilla kaupunkia. Ajonopeuksia ja ylipäätään liikennettä valvoo poliisi resurssiensa puitteissa. Kaikki kuntalaisilta tulleet liikenteenvalvontaan liittyvät palautteet välitetään poliisille. Kaupungin siirrettävistä nopeusnäyttölaitteesta saadut tiedot osoittavat monin paikoin, että nopeudet ovat odotettua alhaisempia ja ylinopeutta ajavien osuus pienempi kuin on ollut palautteiden perusteella arveltu.

Liikennemerkkien käytöstä annetuissa ohjeissa sanotaan Lapsia-merkin käytöstä seuraavaa:

”Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan tienkohdasta, jolla koulun tai leikkipaikan läheisyyden vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä liikkuu tavallista runsaammin lapsia. Merkkiä ei yleensä käytetä asuntoalueiden kaduilla tai teillä, joilla lasten liikkuminen on ennalta odotettavissa”.

Yleisesti liikennemerkkien käytöstä ohjeistetaan mm. seuraavasti:

”Liikennemerkkejä ei saa olla liikaa, jotta tienkäyttäjä ehtisi havaita ja ymmärtää merkin viestin. Yksittäisen liikennemerkin tarvetta harkittaessa selvitetään myös saataisiinko parempi ratkaisu parantamalla liikenneympäristöä. Kun liikennemerkin käyttö katsotaan tarpeelliseksi, käytetään vain välttämättömiä merkkejä. Turhia liikennemerkkejä tulee välttää, sillä ne vähentävät liikennemerkkien yleistä uskottavuutta”.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 50 Ei 109 Kyllä 50 Ei 109