Yleinen

Riihimäki hakee säästöjä useilla eri keinoilla

Riihimäen kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 7. tammikuuta. Neuvotteluissa löytyi tälle vuodelle 4,4 miljoonan euron säästöt. Neuvottelujen tavoitteena olleesta 4,8 miljoonasta eurosta jäätiin 400 000 euroa. Heti neuvottelujen päätyttyä kaupunki ilmoitti, ettei se esitä henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia.

Yhteistoimintaneuvotteluissa säästöjä syntyy sosiaali- ja terveystoimialalta lähes miljoonan euron edestä ja kaupunginhallituksen toimialalta lähes 3,4 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen toimiala jakautuu neljään toimialueeseen. Näiden osalta säästöt jakautuvat seuraavasti: konserni- ja hallintopalvelut 0,8 miljoonaa euroa, sivistys ja osaaminen 0,9 miljoonaa euroa, elinvoima 0,3 miljoonaa euroa ja tekninen palvelukeskus 1,4 miljoonaa euroa.

”Kaupungin on löydettävä talouteen tasapaino, jotta voimme varautua korjausvelan vaatimiin ja elinvoimaa edistäviin investointeihin. Nyt yhteistoimintaneuvotteluissa löytyneet toimenpiteet ovat hyvä alku ja ne osoittavat, että operatiivisilla uudistuksilla ja toimintatapojen muutoksilla löydetään jo merkittäviä säästöjä. Yhteistoimintaneuvottelujen tälle vuodelle kohdistuvat sopeutustoimet vastaavat Riihimäellä noin yhden kuntaveroprosentin tuottoa. Veronmaksajan näkökulmasta summa on merkittävä”, kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Palveluihin muutoksia, myös osa maksuista nousee

Ohessa yhteistoimintaneuvottelujen sopeutustoimet on jaettu kolmeen osaan: kaupunkilaisten palveluissa tapahtuviin muutoksiin, palvelu- ja asiakasmaksujen korotuksiin ja kaupungin organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin. Nämä sopeutustoimet kattavat 3,3 miljoonaa euroa vuodelle 2020 kohdentuvista 4,4 miljoonan euron sopeutustoimista.

”Neuvotteluissa kaupungin menojen hallintaan löytyi lukuisia keinoja. Sopeutustoimet ovat kokonaisuudessaan parinsadan erilaisen ja erisuuruisen asian kokonaisuus. Pienimmillään keinot ovat muutamien tuhansien eurojen arvoisia ja suurimmillaan säästöä syntyy yli puoli miljoonaa euroa”, hallinto- ja talousjohtaja Kari Ora kuvaa.

Muutoksia palveluihin vuonna 2020

 • Peltosaaren koulun purkaminen myöhentyy. Vuoden 2020 osalta säästöä syntyy 600 000 euroa.
 • Kaupunki tehostaa omistamiensa tilojen käyttöä useissa eri kohteissa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut keskittävät ikäihmisten päivätoimintapalvelut Riihikodille huhtikuun 2020 alusta alkaen. Tämän vuoden osalta säästöä syntyy 50 000 euroa. Tulevaisuudessa säästöä syntyy vuositasolla 120 000 euroa. Kaupunginmuseo ja taidemuseo yhdistyvät alustavan tiedon mukaan vuoden 2020 lopussa. Järjestely ei tuo säästöjä vuonna 2020, vaan vasta seuraavina vuosina. Vuosittain säästöä syntyy 75 000 euroa. Patastenmäen puukoulusta luovutaan elokuun 2020 alussa. Montessoriopetus siirtyy Lasitehtaan koululle ja varhaiskasvatus ja esiopetus Kalevantaloon. Vuonna 2020 järjestelyistä syntyy säästöä lähes 63 000 euroa. Jatkossa säästöä syntyy vuosittain 140 000 euroa. Nuorisopalvelujen toimintaa ja palvelutuotantotapaa uudistetaan vuoden 2020 aikana. Tämän seurauksena nuorisotalo Monari sulkee ovensa elokuun alussa. Vuonna 2020 muutos säästää kaupungin kuluja 75 000 euroa. Jatkossa vuosittainen säästö on 136 000 euroa.
 • Kaupungin palvelurakennetta ja sen laajuutta pohditaan palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Palveluverkon tarkastelu ei tuo säästöjä vuodelle 2020 lukuun ottamatta Patastenmäen puukoulua. Palveluverkon tarkastelua on tehtävä, sillä kaupungilla on käytössään runsaasti tiloja. Syntyvyyden ja oppilasmäärien lasku vaikuttavat myös tilojen tarpeeseen. Se, millainen palveluverkko Riihimäellä tulevaisuudessa on, tarkentuu kevään aikana.
 • Päiväkotien, koulujen ja lukion ateriatilausten määrää ja tilauskäytänteitä tarkastetaan vastaamaan paikalla olevien oppilaiden määrää. Tavoitteena on ruokahävikin minimointi. Vuositasolla säästö on noin 200 000 euroa.
 • Sosiaali- ja terveystoimiala hyödyntää palvelutuotannossaan entistä enemmän teknologiaa. Kotihoito esimerkiksi ottaa käyttöön lääkerobotit, joiden ansiosta kotihoidon käyntejä voidaan vähentää. Vuositasolla säästö on 120 000 euroa.
 • Riihimäen työttömyysprosentti on Kanta-Hämeen matalimpia. Kaupungin Kansaneläkelaitokselle maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä on vähentynyt. Vuonna 2020 maksun suuruus on arviolta 100 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Kaupunki myy toimitilaohjelman mukaisesti neljä Petsamonkadun omakotitaloa. Kaupunki on varautunut 100 000 euron lisätuloihin.
 • Kutomolle etsitään korvaavia tiloja kaupungin omista kiinteistöistä. Lisäksi selvitetään toiminnan siirtämistä jonkun yhdistyksen tai muun toimijan toiminnaksi. Mikäli kumpikaan vaihtoehdoista ei toteudu, toiminta lakkaa kesäkuussa 2020. Toimenpiteillä tavoitellaan vuoden 2020 osalta lähes 50 000 euron säästöä. Jatkossa vuosisäästö olisi 85 000 euroa.
 • Tykkilumilatuja ei tehdä vuonna 2020. Myös jäädytettävien luistelukenttien määrää vähennetään nykyisestä viidestätoista neljällä. Tulevaisuudessa ns. puistokenttiä ei enää jäädytetä. Koulujen luistelukentät jäädytetään, mikäli säät sallivat. Säästö vuositasolla noin 12 000 euroa.

Palvelu- ja asiakasmaksujen korotukset vuonna 2020

 • Kaupunki on ottamassa käyttöön monissa muissa kaupungeissa käytössä olevan hulevesimaksun. Maksulla katetaan kaupungin yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, huleveden viemäröintijärjestelmälle syntyvästä kuormituksesta johtuvia ylläpito- ja rakennuskustannuksia. Kaupunki maksaa tällä hetkellä tämän kustannuksen vesihuoltolaitokselle. Maksun perimisestä kaupunkilaisilta päätetään kaupunkikehityslautakunnassa keväällä 2020. Kaupungin tulojen on arvioitu kasvavan vuositasolla noin 200 000 euroa.
 • Liikuntapaikkamaksuihin tehdään indeksikorotukset. Maksuja ei ole korotettu viiteen vuoteen. Maksujen kohdentuminen on vielä virkamiesten valmistelussa. Liikuntapaikkamaksujen korotuksesta päätetään sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa keväällä 2020. Liikuntapaikkamaksujen korotukset eivät sisälly yhteistoimintaneuvotteluiden listalle, mutta ne ovat mukana tämän vuoden käyttösuunnitelmassa. Vuonna 2020 kaupungin tulojen on arvioitu kasvavan 67 000 euroa. Vuositasolla kasvu on noin 100 000 euroa.
 • Sosiaali- ja terveystoimialalla korotetaan muutamia asiakasmaksuja. Kaupungin tulot kasvavat tänä vuonna 50 000 euroa.

Kaupungin organisaatioon vaikuttavat muutokset vuonna 2020

 • Kaupunki vähentää ulkopuolisten asiantuntijoiden ja ostopalveluiden käyttöä. Vuositasolla säästöä syntyy noin 470 000 euroa.
 • Liikunta- ja kulttuurisetelien ja kertapalkkiokokeilun käyttöönotosta luovuttiin. Vuositasolla säästöä syntyy 400 000 euroa. Henkilöstölle tehdään kysely eduista tämän vuoden aikana, jonka perusteella kaupunki miettii, mihin se panostaa tulevaisuudessa.
 • Kaupungin yksittäisten työntekijöiden tehtävänkuvaan tulee muutoksia, jotta ne vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita. Osa tehtävänkuvan muutoksista vaatii uudelleenkoulutusta. Eläköitymisten seurauksena joitakin tehtäviä ei enää täytetä. Vuositasolla säästöä syntyy noin 280 000 euroa.
 • Sivistyksen ja osaamisen toimialue vähentää vuokratyövoiman käyttöä, tehostaa oman vakinaisen sijaishenkilöstön käyttöä ja lisää vakinaisten sijaisten määrää. Vuositasolla säästöä syntyy noin 250 000 euroa.
 • Kaupungin tyhjien kiinteistöjen lämpötiloja pudotetaan yhdellä asteella. Lisäksi kiinteistöjen ilmanvaihtoratkaisuilla haetaan säästöjä. Vuositasolla säästöjä arvioidaan syntyvän noin 150 000 euroa.
 • Tavoite on, että kaikki kaupungin työntekijät siirtyvät sähköisen palkkalaskelman käyttöön. Tietoturva-auditointeja tehdään kolmen sijasta vain yksi. Vuositasolla kaupungille syntyy säästöjä 47 000 euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen tuloksia maanantaina 27. tammikuuta vuoden 2020 käyttösuunnitelman yhteydessä. Kaupunginvaltuustolle käyttösuunnitelma tulee tiedoksi 3. helmikuuta.

Lisätietoja:

Kari Ora
talous- ja hallintojohtaja
050 500 1945OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 6 Kyllä 2 Ei 6

Kommentit on suljettu.