Kaavoitus Liikenne ja kadut Tekniset palvelut Yleinen

Riihimäkeläiset pääosin tyytyväisiä asukas- ja asiointipysäköintiin – pysäköintiaikaa haluttaisiin pidentää

Riihimäkeläiset ovat erittäin tai melko tyytyväisiä kaupungin asukas- ja asiointipysäköintiin. Asia käy ilmi kaupungin toukokuun lopulla toteuttamista verkkokyselyistä, jotka oli suunnattu Riihimäen asukkaille ja yrittäjille. Kyselyiden avulla kaupunki keräsi aineistoa Riihimäen ensimmäisen pysäköintiohjelman laatimista varten.

Asukaskyselyn tarkoituksena oli selvittää Riihimäen asemanseudulla ja keskustassa liikkuvien ja asioivien näkemyksiä auto- ja pyöräpysäköinnin nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi 406 ihmistä. Asukaspysäköinnissä etenkin sijainti ja hinta miellyttivät vastaajia.

Asiointipysäköinnin osalta vastaajat olivat tyytyväisiä etenkin pysäköintipaikkojen saatavuuteen ja sijaintiin. Sen sijaan tyytymättömyyttä aiheuttaa asiointipysäköintiajan riittävyys. Yli puolet vastaajista piti tärkeimpänä kehittämistoimenpiteenä Riihimäen keskustan ja asemanseudun pysäköintipaikkamäärän lisäämistä. Myös liityntäpysäköinnin kehittämistä ja lyhytkestoisen asiakaspysäköinnin lisäämistä palveluiden läheisyydessä pidettiin tärkeänä.

”Pysäköinti on hyvin keskeinen osa asemanseudun ja keskustan kaupunkiympäristön kehittämistä. Näkemyksiä kehittämistarpeista on hyvä kerätä juuri nyt, kun alueelle laaditaan yleissuunnitelmaa. Pysäköintiohjelmassa määriteltäviä toimenpiteitä toteutetaan muun muassa yleissuunnitelman ja sitä seuraavan asemakaavoituksen avulla”, Riihimäen vt. kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki sanoo.

Kyselyn mukaan käytetyimmät autopysäköintipaikat sijaitsevat Hämeenkadun varressa ja Ragnar Granitin aukion pysäköintialueilla. Samoilla alueilla on vastaajien mielestä myös liian vähän pysäköintipaikkoja tai pysäköintiaika on rajoitettu liian lyhyeksi. Suurin osa asukaskyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että pysäköinnin aikarajoituksia, maksullisuutta tai valvontaa ei pidä lisätä Riihimäen keskustassa tai asemanseudulla.

Kyselyyn vastanneiden pyöräilyaktiivisuus oli vaihtelevaa: 38 prosenttia pyöräilee viikoittain ja 50 prosenttia vain kesäisin. Kahden kolmasosan mielestä tärkein pyöräpysäköintiin liittyvä kehittämistoimenpide asemanseudulla ja keskustassa on runkolukittavien pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen.

Asemanseudulla ja keskustassa toimiville yrittäjille suunnatussa kyselyssä pyydettiin yrittäjiä kertomaan näkemyksensä pysäköinnistä alueella niin asiakas- kuin henkilökuntanäkökulmastakin. Kyselyyn vastasi yhteensä 56 yrittäjää. Yrittäjissä eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa asiakkaiden pysäköintiajan riittävyys. Henkilökunnan pysäköinnin osalta eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa pysäköintipaikan saatavuus arkena.

”Pysäköintipaikkojen käyttö siten, että se on tehokasta ja palvelee mahdollisimman hyvin alueella asioivia ja työskenteleviä, voi edellyttää uusien toimintatapojen omaksumista kaupungissa. Pysäköintiohjelmassa pyritään löytämään juuri Riihimäelle parhaiten sopivat käytännöt”, Korkeamäki sanoo.

Kyselyjen lisäksi kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua elokuussa kaikille avoimeen tilaisuuteen, jossa käydään lävitse sekä pysäköintiohjelmaa että parhaillaan tekeillä olevaa asemanseudun yleissuunnitelmaa. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 14.8.2019. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla elokuun alussa.

Riihimäen kaupunki on saanut pysäköintiohjelman laatimiseen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää, liikkumisen ohjauksen hankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta 31 093 euroa. Konsulttina työssä toimii WSP Finland Oy.

Asukas- ja yrittäjäkyselyjen yhteenvetoon ja pysäköintiohjelmatyöhön voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoa liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista ja muista rahoitusta saaneista hankkeista löytyy Traficomin sivuilta.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.