Yleinen

Riihimäen seudun rajoitukset valtioneuvoston linjauksen mukaisesti

Riihimäen kaupunki, Lopen ja Hausjärven kunnat sekä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ovat käyneet lävitse valtioneuvoston linjaukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston linjaamat järjestelyt tulevat voimaan 18.3.2020 ja ovat voimassa 13.4.2020 asti.

Varhaiskasvatus

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti ohjeistetaan, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Riihimäellä varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus jatkaa toimintaansa normaalisti viikon 12 ajan. Viikon 13 järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. Avoin päiväkotitoiminta on suljettu toistaiseksi.

Lopella on jokaisella alueella auki varhaiskasvatuksen yksikkö, jonne tarvittaessa yhdistetään alueen esiopetustoiminta. Hausjärvellä kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt jatkavat toimintaansa.

Riihimäellä perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Hausjärvellä iltapäivätoimintaa järjestetään vain sitä tarvitseville erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja niille 1.–2. luokkien oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen, sillä perusteella, että vanhemmat tai huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lopella tämä puolestaan koskee sekä aamu- että iltapäivätoimintaa.

Riihimäki ja Hausjärvi tekevät varhaiskasvatuksen maksuista päätöksen myöhemmin. Lopen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.3.2020 myöntää määräaikaisen vapautuksen varhaiskasvatusmaksuista lapsen poissaolon ajaksi, mikäli vanhemmat päättävät ottaa lapsensa pois varhaiskasvatuksen piiristä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana 18.3.–13.4.2020.

Opetus

Riihimäen, Lopen ja Hausjärven koulujen, oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään. Opetuksen järjestelytavoissa on kunta- ja ikäluokkakohtaisia eroja.

Perusopetuksessa opetusta ja ohjausta järjestetään mahdollisimman laajalti etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen sekä itsenäisenä opiskeluna. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi tiedottavat oppilaita, opiskelijoita ja heidän huoltajiaan etäopetusjärjestelyistä Helmin tai Wilman kautta.

Valtioneuvoston suosituksen mukaan koulut järjestävät esiopetusta sekä perusopetuksen lähiopetusta 1.–3. luokkien oppilaille, joiden vanhemmat tai huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi pyytävät kriittisillä aloilla työskenteleviä huoltajia ottamaan välittömästi yhteyttä oman koulun rehtoriin tai varhaiskasvatusyksikön esimieheen.

Lähiopetusta järjestetään myös sitä tarvitseville erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Valtioneuvoston suosituksen mukaan tässäkin tapauksessa niiden vanhempien tai huoltajien, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, tekevät niin. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi pyytävät vanhempia ja huoltajia ottamaan välittömästi yhteyttä koulun rehtoriin, mikäli erityisen tuen päätöksen saanut oppilas tarvitsee lähiopetusta.

Lopen kunnassa vuosiluokkien 1.-3. ja erityisen tuen pienryhmien lähiopetusta järjestetään kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alakouluilla ja pienryhmäopetuksen osalta yläkoululla. Muiden koulujen lähiopetus keskeytetään 18.3. alkaen 13.4. asti.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan Riihimäen seudulla 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa.

Riihimäen musiikkiopiston, lasten ja nuorten taidekoulun ja kansalaisopiston toiminta on keskeytetty. Verkkokurssit jatkuvat normaalisti. Kesäkurssien ilmoittautuminen on keskeytetty toistaiseksi. Myös kansalaisopiston toimisto suljettuna toistaiseksi. Toimistoon voi ottaa yhteyttä puhelimitse arkisin 9–15 (040 330 4657). Hausjärven ja Lopen kansalaisopistot järjestävät korvaava opetusta erikseen sovitulla tavalla. Opiskelijoita informoidaan opistojen toimistoista.

Kaupunkien ja kuntien tilat

Riihimäki kaupungin sekä Lopen ja Hausjärven kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 18.3.2020.

Salivuokria ja kuntosalimaksuja ei peritä sulkuajalta. Riihimäellä uimahallin kausikortteihin lisätään kiinnioloajan verran aikaa.

Kirjastoista lainattujen kirjojen eräpäivät ja varausten noutopäivät siirtyvät automaattisesti.

Valtioneuvosto suosittelee tilojen sulkemista myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä uskonnollisille yhteisöille.

Vierailut asumisyksiköissä

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi sekä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä kieltävät vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Riihimäen seudulla on jo 14.3.2020 alkaen rajoitettu vierailijoiden pääsyä asumisyksiköihin. Nyt vierailukielto laajeni koskemaan useita muitakin yksiköitä.

Yksiköissä oleviin läheisiin toivotaan otettavan yhteyttä puhelimitse. Mikäli läheisellä ei ole omaa puhelinta, hänelle voi soittaa yksikön numeroon. Mikäli läheinen on saattohoidossa, järjestelyistä tulee sopia yhdessä yksikön työntekijöiden kanssa.

Rakennusvalvonta

Riihimäen kaupungin, Lopen ja Hausjärven kuntien rakennusvalvonnassa on katselmuksien teossa rajoituksia johtuen koronatilanteesta. Aloituskokoukset ja käyttöönotto-/loppukatselmukset pidetään tapauskohtaisesti.

Pohja- ja rakennekatselmuksia ei pidetä maalis-huhtikuun aikana. Koronatilanteesta johtuen rakennusvalvonta rajoittaa asiakaspalvelussa asiointia.

Rakennusvalvonnassa pyydetään asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Henkilökohtainen asiointi vain kiireellisissä tapauksissa.

Kokoontumiset

Valtioneuvoston linjauksen mukaan Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi rajoittavat julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelevat kaikkia välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä olivat jo 12.3.2020 alkaen peruneet tai siirtäneet kaikki yli 30 hengen tilaisuudet. Vain välttämättömät kokoontumiset, kuten ylioppilaskirjoitukset, kaupungin- ja kunnanvaltuustojen ja -hallitusten kokoukset sovittiin pidettäväksi. Nyt linjaus kiristyi entisestään.

Maan hallituksen valmistelema valmiuslaki mahdollistaa kunnallisten luottamushenkilöiden kokoontumisen, vaikka kokoontumista muutoin rajoitetaan merkittävästi. Eri lautakuntien ja muiden toimielinten kokoustiheyttä pidennetään koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Samalla Riihimäen seudulla valmistaudutaan pitämään kunnallisia kokoontumisia mahdollisuuksien mukaan osittain tai kokonaan sähköisinä.

Vaikutukset työntekijöihin ja asukkaisiin

Valtioneuvosto velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Velvoite ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Mikäli yli 70-vuotiaan kuntalaisen omatoiminen kotona selviytyminen ei ole mahdollista, tulee ottaa puhelimitse yhteyttä asuinkunnan ikäihmisten palveluohjaukseen. Palveluohjauksen puhelinnumerot ovat seuraavat: Riihimäen kaupunki 019 758 4364, Lopen kunta 019 758 6143, Hausjärven kunta 019 758 6626. Välttämättömiä palveluita järjestetään tarvittaessa myös niille yli 70-vuotiaille, jotka eivät ole olleet sosiaalipalveluiden asiakkaina.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Riihimäellä, Lopella ja Hausjärvellä etätyöhön siirtyy työntekijöitä erityisesti hallinnollisista ja asiantuntijatehtävistä. Etätyöntekijät ovat tavoitettavissa asiakaspalvelun osalta normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse. Lopen ja Hausjärven kunnantalot sulkevat ovensa 18.3.2020 alkaen, mahdolliset asiakaskäynnit on sovittava etukäteen. Lopen kunnan palvelupisteessä Rosamundassa pääsee asioimaan vain etukäteen sopimalla. Riihimäellä kaupungin asiakaspalvelupiste Tietotupa sulkee ovensa ja siirtyy sähköiseen asiointiin ja puhelinpalveluun. Molempien osalta asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti puhelimitse.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätään julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista. Käytännössä esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin tai palveluiden aloittamisen viiveet voivat olla merkittävästi lain edellyttämää pidempiä. Myös palvelu- ja maksupäätösten tekemisessä esiintyy viiveitä. Lisäksi joistain kelpoisuusvaatimuksista sekä henkilöstömitoituksista joudutaan tinkimään.

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi varautuvat velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tällaisia kriittisiä tehtäviä ovat käytännössä kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävät sekä esimerkiksi tietyt huoltovarmuuden ylläpitoon liittyvät tehtävät. Valmiuslain 93 §:n mukaan palvelussuhteen ehdoista voidaan poiketa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#a1552-2011.
Yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö on määritelty hallinnonaloittain seuraavasti: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto

Valtioneuvoston linjauksen mukaan koronatestauskapasiteettia kasvatetaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee alueita tämän osalta.

Riihimäen kaupungin, Lopen ja Hausjärven kuntien ja Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän verkkosivuille on kerätty tietoa ja ohjeistusta koronavirukseen liittyen. Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi seuraavat tilanteen etenemistä tarkoin yhdessä terveysviranomaisten kanssa ja päivittävät tietoja verkkosivuilleen. Asukkaiden kannattaa seurata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja eri ministeriöiden sivuja ohjeistuksineen.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki, puh. 040 661 4010

Kunnanjohtaja Mikko Salmela, Lopen kunta, puh. 040 630 6401

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen, Hausjärven kunta, puh. 040 767 6488

Johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, Riihimäen seudun terveyskuntayhtymä, puh. 019 758 5510OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 4 Kyllä 2 Ei 4

Kommentit on suljettu.