Päätöksenteko Yleinen

Riihimäen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös on huomattavasti talousarviossa ennakoitua parempi

Tilinpäätös on noin 5 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos on 2,6 milj. euroa ylijäämäinen.

Kaupungin toimintamenot ilman vesihuoltoliikelaitosta alittuivat alkuperäisestä talousarviosta 3,5 milj. euroa ja muutetustakin talousarviosta 2,9 milj. euroa.  Toimintatulot sekä verotulot ja valtionosuudet toteutuivat ennakoitua paremmin. Toimintatulojen 2,5 milj. euron ylitys johtui pääasiassa omaisuuden myyntitulojen ylittymisestä. Vesihuoltoliikelaitoksen menot alittuivat 0,8 milj. euroa ja tulot ylittyivät 0,5 milj. euroa.

Toimintatulot olivat 30,2 milj. euroa ja laskivat 1 % edellisestä vuodesta. Toimintakulut olivat 169,4 milj. euroa ja laskivat 5 %. Sekä toimintatulojen että toimintakulujen laskuun vaikutti suuresti toimeentulotukitehtävien ja niihin liittyvien tulojen (n. 1,7 milj. euroa) ja menojen (n. 3,4 milj. euroa) siirto Kelalle. Lisäksi toimintakulujen laskuun vaikutti kilpailukykysopimuksen mukaiset henkilöstömenovähennykset (n. 2,5 milj. euroa) sekä kaupungin talouden tervehdyttämistoimenpiteet.

Verotulot kasvoivat 1,3 % edellisestä vuodesta ja niitä kertyi 121,7 milj. euroa. Verotulot ylittyivät talousarviosta 1,9 milj. euroa johtuen lähinnä yhteisöverojen arvioitua paremmasta kehityksestä. Valtionosuudet, 35,7 milj. euroa ylittyivät 0,6 milj. euroa.

Vuosikate oli 19,1 milj. euroa ja 659 euroa/asukas.

Tilinpäätöksessä on tehty 5,7 milj. euron arvonalennukset ja lisäpoistot sijoituksista ja rakennuksista, joiden arvo on alentunut tai joita ei enää käytetä kaupungin palvelutuotannossa. Nämä ovat vastaavasti pienentäneet tilikauden tulosta.

Lainakanta aleni 1,7 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 118,8 milj. euroa ja 4.093 euroa/asukas. Tästä Riihimäen kaupungin lainakanta ilman vesihuoltoliikelaitosta oli 108,3 milj. euroa ja 3.731 euroa/asukas ja vesihuoltoliikelaitoksen lainakanta 10,5 milj. euroa ja 363 euroa/asukas.

Investointimenot olivat 12,7 milj. euroa, joista kaupungin investoinnit 9,7 milj. euroa ja vesihuoltoliikelaitoksen 2,9 milj. euroa. Tilahankkeisiin käytettiin 5,4 milj. euroa. Uramon koulu hanke eteni suunnitelman mukaisesti ja hankkeeseen käytettiin 3,9 milj. euroa. Suunnitelmien mukaan koulurakennus, jonka kokonaiskustannusarvio on 14 milj. euroa, valmistuu vuonna 2019. Herajoen koulun peruskorjaus ja keittiötilan laajennus, joihin vuonna 2017 käytettiin 0,7 milj. euroa valmistui kesäkuussa. Pieniin perusparannuksiin käytettiin 0,8 milj. euroa.

Kunnallistekniikkaa rakennettiin 5,3 milj. eurolla. Näistä kaupungin investoinnit olivat 2,4 milj. euroa ja vesihuoltoliikelaitoksen 2,9 milj. euroa.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.