Koulut perusopetus Päivähoito ja koulutus Varhaiskasvatus

Riihimäellä palataan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen erityisjärjestelyin

Suomen hallitus päätti huhtikuussa purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Lukuvuoden viimeisten kouluviikkojen aikana Riihimäellä panostetaan oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Lähiopetukseen osallistuminen

Opetushallituksen 7. toukokuuta antamien ohjeiden mukaisesti koulutyö jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti. Opetushallitus on laatinut ohjeen myös opetukseen osallistumisesta ja poissaoloista. Esiopetusikäisen lapsen ja perusopetusikäisen oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lähtökohtaisesti kaikki perus- ja esiopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen. Etäopetusta ei ole mahdollista jatkaa tämän jälkeen.

Oppilaan poissaoloon tulee aina hakea lupa. Mikäli poissaolo kestää enintään kolme päivää, luvan poissaoloon myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja. Yli kolme päivää kestävät poissaolot tulee anoa rehtorilta Helmi-viestinä tai muulla tavoin kirjallisesti.

Jotta oppilaille, varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille ja henkilöstölle voidaan taata mahdollisimman turvallinen paluu lähiopetukseen, ei varhaiskasvatukseen tai kouluun saa tulla sairaana. Huoltajan tulee myös ilmoittaa sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian. Oppilaan ja henkilökunnan on syytä jäädä kotiin vähäistenkin oireiden ilmaannuttua. Mikäli oppilas sairastuu tai saa oireita kesken koulupäivän, hänet siirretään erilliseen tilaan ja ilmoitetaan sairastumisesta huoltajalle.

Opetustilat

Eri lapsi- tai oppilasryhmien väliset kontaktit minimoidaan. Varhaiskasvatuksessa toimitaan pääsääntöisesti omissa lapsiryhmissä ja ryhmälle osoitetuissa tiloissa. Alakouluissa opetus toteutetaan pääsääntöisesti luokanopettajan johdolla oppilaan kotiluokassa. Yläkouluissa opetusryhmiä ja -tiloja joudutaan vaihtamaan, sillä tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaista opetusta ei muuten ole mahdollista järjestää.

Kouluissa otetaan käyttöön kaikki mahdolliset opetukseen sopivat lisätilat, hyödynnetään koulujen piha-alueita ja lähiympäristöä sekä tehdään retkiä. Välitunteja porrastetaan.

Muiden kuin lasten, oppilaiden sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkodin tai koulun alueella tulee välttää. Varhaiskasvatuksen yksiköt ja koulut ohjeistavat käytänteistä huoltajia ja perheitä sekä yhteistyökumppaneita. Varhaiskasvatuksessa lasten tuominen ja hakeminen tapahtuu riittävästä etäisyydestä huolehtien.

Kouluruokailu

Ruokailuja porrastetaan, ja ruokasalissa on tilan koosta riippuen vain yksi tai enintään muutama luokka samanaikaisesti. Ruokailuja voidaan järjestää myös varhaiskasvatuksen ryhmä- tai koulujen luokkatiloissa. Ennen ja jälkeen ruokailun huolehditaan käsienpesusta aikuisen valvonnassa. Lisäksi ruokalassa on käsihuuhdetta aina saatavilla.

Siivous ja hygienia

Lapsia ja oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Sekä lapset/oppilaat että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen/kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Varhaiskasvatuksessa samoin kuin koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana. Siivousta tehostetaan ja esim. wc-tilojen, ovenkahvojen ja ruokailutilojen sekä erityistilojen, kuten käsityöluokan, turvallista käyttöä edistetään välisiivouksilla.

Henkilöstö

Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit minimoidaan mahdollisuuksien mukaan. Opettajien ja muun henkilöstön yhteisiä kokoontumisia vältetään ja yhteydenpidossa hyödynnetään tarvittaessa etäyhteyksiä. Koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet. Henkilöstön siirtymiä yksiköiden välillä saman päivän aikana pyritään välttämään.

Koulukuljetukset

Kaikki erillisillä koulukuljetusautoilla ajettavat kuljetukset on käyty läpi ja kuljetusjärjestelyihin on tehty tarvittavat muutokset riittävien etäisyyksien varmistamiseksi. Tärkein suojautumistoimenpide kuljetuksissa on, että oppilaat eivät matkusta sairaana tai oireisena ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Kuljetusten aikana pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely), huolehditaan hyvästä yskimis- ja aivastamis- sekä käsihygieniasta.

Kuljetuskalustoa siivotaan ja kosketuspintoja desinfioidaan tehostetusti. Kuljettaja ohjeistaa oppilaita tarvittaessa autoon sijoittumisesta.

Kuljetusoppilaita tiedotetaan hakuaikatauluista tekstiviestillä viimeistään keskiviikkona 13. toukokuuta. Oppilaille suositellaan kuitenkin koulumatkojen kulkemista kävellen tai pyörällä.

Riihimäen paikallisliikenne kulkee normaalisti. Käynti linja-autoihin tapahtuu ainoastaan keskiovista. Kuljettaja ei tarkasta matkalippuja. Aikataulut löytyvät täältä.

Esi- ja perusopetuksen tutustumisvierailut sekä varhaiskasvatuksen aloitus

Ensi syksynä esiopetuksen aloittavien lasten tutustumispäivä sekä koulunsa aloittavien 1. luokan ja yläkouluun 6. luokalle siirtyvien oppilaiden kouluun tutustuminen jouduttiin perumaan poikkeusolojen vuoksi. Tämän lukuvuoden aikana tutustumispäiviä ei ole mahdollista järjestää. Elokuussa esiopetuksen ja koulun aloitukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Esiopetukseen siirtyvien lasten sekä 1. ja 6. luokkalaisten huoltajille järjestetään vanhempainilta heti lukuvuoden alussa.

Alle esiopetusikäisille ei kevään tai kesän aikana ole mahdollista järjestää tutustumistilaisuuksia varhaiskasvatuksessa. Huoltajien ja yksikön harkinnan mukaan aloituskeskustelut voidaan pitää puhelimitse tai muita etäyhteyksiä käyttäen.

Oppilashuolto

Esi- ja perusopetuksessa oppilashuolto palaa lähiopetuksen käynnistymisen myötä lähipalveluihin porrastetusti. Oppilashuollon palvelut on saatavissa koulujen tiloissa. Muutoksia kuraattorien ja psykologien ennalta sovituissa vastaanottopäivissä saattaa kuitenkin tapahtua viimeisten viikkojen aikana.

Kouluterveydenhoitajat työskentelevät koronaviruspandemian vuoksi osittain muissa terveydenhuollon yksiköissä ja osittain kouluilla 24.toukokuuta asti. Tämän jälkeen kouluterveydenhuoltopalveluita järjestetään normaalisti, mikäli tautitilanne pysyy nykyisen kaltaisena. Terveystarkastuksia ja kontrolleja jatketaan normaalisti koulupäivien aikana ja myös kesäkuussa. Lisätietoja

Lukuvuoden päättyminen

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa voidaan järjestää oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia. Perinteisiä koko varhaiskasvatusyksikön tai koulun yhteisiä kevätjuhlia vieraineen ei voida kuitenkaan pitää. Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.2020.

Lisätietoja:

Esa Santakallio
kehittämisjohtaja
040 330 4450
Eteläinen Asemakatu 4

Päiväkotien ja koulujen yksityiskohtaisista käytännön järjestelyistä lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajat sekä koulujen rehtorit.

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.