Asemakaavahankkeet - uudet

Parooninmäki

Parooninmäen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 26.11.2020 – 15.1.2021.

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoitettava alue käsittää teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (694-9-1-2), Rantatien, Pajakadun ja Junttatien katualueita sekä asemakaavoittamatonta pelto- ja metsäaluetta. Kaava-alue on kooltaan noin 23 ha. Alue on pääosin yksityisen maanomistajan omistuksessa.

Parooninmäen olemassa olevan teollisuusalueen eteläpuolelle on tarkoitus osoittaa laajempi yhtenäinen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Samalla poistetaan suunnittelualueella voimassa olevan kaavan mukaiset toteutumatta jääneet osa Pajakadun sekä Rantatien ja Junttatien katualueista. Vantaanjoen varteen ja alueen itäosaan on tarkoitus osoittaa lähivirkistysalueet. Vantaanjoki osoitetaan vesialueena.

Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyen laaditaan maankäyttösopimus. Kaavoitustyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa.


Ilmakuva: Röni-Kuva Oy

 

Aloitusvaihe

Parooninmäen asemakaava ja asemakaavamuutos on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville (MRL 62 § ja 63 §).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (09.10.2017)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 13.11.2020)

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 16.10. – 3.11.2017 kaupunkisuunnittelun vastuualueen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 sekä tällä verkkosivulla. Luonnosvaiheessa pyydettiin tarvittavat viranomaislausunnot. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipide.
Luonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 23.10.2017. Tilaisuuden muistio on luettavissa täältä.

Luonnosvaiheen kaavakartta Parooninmäki (9.10.2017)
Luonnosvaiheen kaavaselostus (9.10.2017)

 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus (kaupunginhallituksen esityslista) päätti kokouksessaan 23.11.2020 (§ 364) asettaa Parooninmäen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus on nähtävillä 26.11.2020 – 15.1.2021 näillä verkkosivuilla sekä kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus nähtävilläolon aikana. Muistutus tulee toimittaa osoitteeseen Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi.

Kuulutus nähtävilläolosta

Asemakaavakartta, ehdotus
Asemakaavaselostus, ehdotus ja selostuksen liitteet:

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Kaavoituksen seurantalomake
Liite 3: Asemakaavakartta määräyksineen
Liite 4: Muistio aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta
Liite 5: Muisto osallistumis- ja arviointisuunnitelman neuvottelusta
Liite 6: Vesihuoltoselvitys
Liite 7: Kaupunkikuvallinen selvitys
Liite 8: Tontinkäyttösuunnitelma
Liite 9: Koonti luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineetVastineraportti
Liite 10: Tulvariskiselvitys
Liite 11: Hulevesiselvitys
Liite 12: Liikenneselvitys
Liite 13: Melumallinnus
Liite 14: Arkeologinen tutkimus 2017
Liite 15: Arkeologinen esiselvitys 2015
Liite 16: Luontoselvitys
Liite 17: Tonttijakokartta

Muita asemakaava-alueesta laadittuja selvityksiä:
Rakennettavuusselvitys, Insinööritoimisto Paavo Ristola, 2006

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
vt. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.