Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka on Riihimäki-strategian toimeenpano-ohjelma. Sen avulla varmistetaan Riihimäen kehittyminen hiilineutraaliksi kiertotalouden esimerkkikaupungiksi sekä huolehditaan ympäristön hyvästä tilasta. Ympäristöpolitiikalla toimeenpannaan Riihimäen sitoumukset FISU-verkoston edelläkävijäkuntana ja Circwaste-hankkeen edelläkävijäkuntana. Lisäksi siinä on huomioitu edellisen ympäristöpolitiikan ja ilmastostrategian päämäärät ja tavoitteet. Sitä toteutetaan ympäristöjärjestelmän avulla.

Ympäristöpolitiikan resurssiviisaustavoitteet ovat valtuuston asettamia ja kaupunkiorganisaatiota sitovia. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen sisällytetään kaupungin toiminta- ja taloussuunnitteluun. Vastuuviranhaltijat vastaavat ympäristöpolitiikan tavoitteiden toimeenpanosta ja toteutumisesta. Ympäristöpolitiikasta johdetut toimialueiden ympäristötavoitteet ja toimenpiteet valmistellaan vuosittaisen talousarvion ja toimintasuunnittelun yhteydessä. Hallintokuntien resurssiviisaustavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta kerrotaan ympäristöraportissa kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Vastuu ympäristöasioiden ja resurssiviisauden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä ja päätöksentekoa kuuluu kaikille Riihimäen kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tavoitteena on Riihimäen kaupungin hallinnon ja myös muiden ympäristöön vaikuttavien toimijoiden ja asukkaiden yhteisvastuu ympäristöstä ja resurssien viisaasta käytöstä

Tavoitetilanne vuonna 2030 on ”Resurssiviisas Riihimäki”:

”Riihimäen kaupunki pyrkii toiminnallaan kohti päästöttömyyttä, jätteettömyyttä sekä luonnonvarojen kestävää kulutusta. Vuonna 2030 Riihimäki on edelläkävijä resurssiviisaudessa. Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Fossiiliset polttoaineet on korvattu uusiutuvilla energianlähteillä. Luonnonvarojen kulutus on Riihimäellä lähellä kestävää tasoa. Riihimäen kaupunkirakenne on eheä ja tiivis, ja lähipalvelut ovat jalankulkuetäisyydellä. Liikkumisesta aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Pyöräily, jalankulku ja joukkoliikenne ovat yleisimmät kulkutavat. Monimuotoinen luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Elinympäristö on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä, ja kannustaa kestävään elämäntapaan. Riihimäkeläiset kantavat vastuuta ympäristöstä omalla toiminnallaan. Riihimäelle on muodostunut merkittävä kiertotalouden elinkeinoklusteri, joka kehittää vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja.”

Päämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi hallintokunnat, liikelaitokset ja yhtiöt asettavat vuosittain talousarviossa toimintaansa soveltuvat yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Ympäristöpolitiikan toimenpideohjelmassa on kirjattu konkreettisia tavoitteita ja vastuutahot kuluvalta valtuustokaudelta, 2018-2021 alkaen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää koko kaupunkiorganisaation sitoutumista sekä vahvaa kytkentää kaupunkistrategiaan, muihin ohjaaviin politiikkoihin ja kärkihankkeisiin. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että resurssiviisaus sisällytetään selkeäksi ja kiinteäksi osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää. Resurssiviisauden ja ympäristöpolitiikan tavoitteet toteuttavat kaupunkistrategiaa.  Ympäristöpolitiikan avulla huolehditaan elinympäristön säilymisestä terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä, mikä on keskeinen edellytys kestävälle hyvinvoinnille.

Ympäristöpolitiikan toteuttaminen edistää monella tapaa ihmisten hyvinvointia turvaamalla elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, tuottamalla terveyshyötyjä esimerkiksi pyöräilyn ja jalankulun lisääntyessä, sekä ehkäisemällä ympäristöriskejä. Riihimäen toiminta ilmastomuutoksen ja kestävyyskriisin ratkaisemiseksi on välillisesti myös työtä kansainvälisen tasa-arvon ja kriisien ehkäisemisen puolesta, sillä ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt eniten haasteita niille ihmisille, jotka ovat haavoittuvimmassa asemassa ja joilla on heikoimmat edellytykset suojautua vaikutuksia vastaan.

 

Ympäristöpolitiikka kokonaisuudessaan ja toimenpideohjelma kuluvalle valtuustokaudelle löytyy alla olevan linkin kautta.

 

Riihimäen ympäristöpolitiikka


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3