Pohjavedet

Riihimäen vedenhankinnalle tärkein pohjavesialue on harjujakso joka ulottuu Riutasta moottoritien alitse Herajoelle. Riihimäen kaupungin vedenottamo on Herajoella, josta merkittävä osa kaupungin asukkaista saa juomavetensä. Kaupungin pohjoisosan juomavesi pumpataan Hausjärven puolelta Piirivuoren harjusta, jossa on kaupungin toinen vedenottamo. Molempien vedenottamoiden vesi on erinomaista. Juomaveden laatua valvoo säännöllisesti laboratorioanalyysein terveydensuojeluviranomainen.

Herajoen pohjavesialueen veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti vesihuoltolaitoksen toimesta. Vuosittaiseen tarkkailuun kuuluvia pohjavesiputkia on alueella 9 kappaletta.

Riihimäen pohjavesialueet kartalla:

Ympäristönsuojelumääräykset: pohjavesialueet

Tynnyrit
Vaarallisten aineiden epäasiallinen varastointi on riski pohjavedelle

Pohjaveden suojelusuunnitelma

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on päivittänyt Riihimäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman kaupungin ympäristönsuojeluyksikön koordinoimana vuonna 2014. Suojelusuunnitelmaa käytetään työkaluna pohjaveden suojelun huomioimiseksi lähinnä viranomaistyössä.

Suojelusuunnitelma kattaa Herajoen, Arolammin ja Riihiviidankallion pohjavesialueet. Herajoen pohjavesialue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi I-luokan pohjavesialueeksi.

Toimenpidesuosituksia riskien pienentämiseksi

Suojelusuunnitelmassa on kuvattu pohjavesimuodostumien nykyinen tilanne ja pohjaveteen kohdistuvat riskit. Tärkeä osa suojelusuunnitelmaa ovat toimenpidesuositukset riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Pohjaveden suojelu on otettava huomioon maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa. Alueiden kehittämisessä on otettava huomioon vedenottoalueiden sijainti ja rakentamisen vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin. Hulevesien hallinta on suunniteltava pohjavesiolosuhteet huomioiden.

Kiinteistönomistajille suunnattavaa öljysäiliötiedotusta on tarpeen jatkaa kaikilla Riihimäen pohjavesialueilla. Tiedottamisella varmistetaan, että kiinteistöjen omistajat ovat tietoisia vanhojen öljysäiliöiden vuotoriskeistä ja velvoitteesta tarkistuttaa öljysäiliö määräajoin.  Jos säiliön todetaan aiheuttaneen pilaantuneisuutta, on kiinteistönomistaja vastuussa maaperän (ja pohjaveden) pilaantumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Herajoen pohjavesialueella paljon riskejä

Herajoen pohjavesialueen tila on arvioitu hyväksi, mutta alueelle kohdistuu rakentamispaineita ja siellä on jo olemassa olevia riskitoimintoja. Mattilan pienteollisuusalueen yritystoimintaan liittyy pohjavedelle haital-listen aineiden käsittelyä ja varastointia. Herajoen pohjavesialueella on myös yli kymmenen kiinteistöä, joilla maaperä on pilaantunut tai mahdollisesti pilaantunut. Lämmitysöljysäiliöitä on noin 130. Muita mahdollisia riskejä ovat vanhat kaatopaikat, tieliikenne ja liukkaudentorjunta, viemäriverkon vuodot, haja-asutuksen jätevesien käsittely, eläintilat ja maalämpökaivot.

Kiireellisimpiä toimenpiteitä pohjaveden suojelemiseksi Herajoen pohjavesialueella ovat pilaantuneiksi todettujen alueiden maaperän ja pohja-veden kunnostusten loppuunsaattaminen, pilaantuneeksi epäiltyjen maa-alueiden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, sekä tieliikenteen ja teiden kunnossapidon aiheuttamien pohjavesiriskien vähentäminen.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0