Vesiensuojelu ja vedenlaatu

Järvimaisema

Riihimäki sijaitsee Salpausselkien harjuselänteiden välisellä alavalla tasangolla, osin sekä Kokemäenjoen että Vantaanjoen vesistöalueella. Kaupungin keskustaajamaa halkoo puron levyisenä uomana Erkylänjärvestä laskeva Vantaanjoki. Joen yläjuoksulla on virkistyspaikka Käräjäkoskella, jossa sijaitsee myös luontopolku. Kaupungin eteläpuolella jokeen haarautuu Herajoki. Arolammi on joen ensimmäinen ja ainoa Vantaanjoen lampimainen leventymä kaupungin eteläosassa. Arolammi on rehevöitynyt, peltojen ympäröimä kosteikko. Alue on merkittävä vesi- ja rantalinnuston pesintä- ja ruokailupaikka.

Riihimäen järvet ovat kaupungin lounaisosissa. Hirvijärvi ja Suolijärvi sijaitsevat naapurikuntien rajalla, joista Hirvijärvi on kaupungin järvistä suurin ja syvin, lähes 30 metriä. Hirvijärvestä vedet laskevat Vatsianjärven kautta metsien reunustamaan Suolijärveen ja edelleen Hyvinkään puolella Kytäjärveen. Nämä järvet ovat osa pääkaupunkiseudun vedenhankinnan varajärjestelmää ja niissä on säännöstelypadot.

Hirvijärven koillispuolella sijaitseva matala Paalijärvi ja siihen laskeva Vähäjärvi laskevat Paalijoen kautta Vantaaseen. Paalijärven Vähäjärvestä kaksi kilometriä lounaaseen on Hirvijärveen laskeva Vähäjärvi. Kyläläiset kutsuvat sitä myös Pikkujärveksi. Hirvijärvellä ja Paalijärvellä on kaupungin uimaranta, joiden siisteyttä, hygieenisyyttä ja turvallisuutta valvovat säännöllisesti terveystarkastajat.

Vedenlaadun seuranta

Riihimäen kaupunki aloitti säännöllisen järvien ja lampien vedenlaadun seurannan vuonna 2006. Viimeisin seuranta toteutettiin vuonna 2015, jolloin tutkittiin järvien vedenlaatua. Vuonna 2012 järvien ohella vesinäytteet otettiin myös lammista.

Vedenlaadun seurannan tavoitteena on lisätä tietoa vesien laadusta ja käytettävyydestä ranta-asukkaille ja kuntalaisille. Tietoa tarvitaan myös järvien suojelu- ja kunnostustarpeen arviointiin ja virkistyskäytön suunnitteluun. Seurantatietoa on käytetty myös vesienhoitotyössä, kun vesien ekologista tilaa on arvioitu. Riihimäen suurimpien järvien, Hirvijärven ja Suolijärven, seurantaa toteutetaan yhteistyössä Hyvinkään kanssa.

Pohjavesi

Riihimäen vedenhankinnalle tärkein pohjavesialue on harjujakso joka ulottuu Riutasta moottoritien alitse Herajoelle. Riihimäen kaupungin vedenottamo on Herajoella, josta merkittävä osa kaupungin asukkaista saa juomavetensä. Kaupungin pohjoisosan juomavesi pumpataan Hausjärven puolelta Piirivuoren harjusta, jossa on kaupungin toinen vedenottamo. Molempien vedenottamoiden vesi on erinomaista. Juomaveden laatua valvoo säännöllisesti laboratorioanalyysein terveydensuojeluviranomainen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2