Raiskionlampi

Raiskionlampi ja suoalue sijaitsevat notkossa Pähkinistönmäen pohjoispuolella. Kohteen
kaakkoispuolella on hakkuuaukko. Raiskionlampi on pieni, suorantainen lampi. Lampea ympäröivällä suolla on vanhoja ojia ja turpeennoston jälkiä, mutta osa suosta on suhteellisen luonnontilaisen näköistä. Suotyypit ovat pääosin karuja rämeitä ja korpia sekä pienialaisia nevalaikkuja. Puusto on enimmäkseen kituliasta mäntyä. Alue on metsätalouden ympäristötukikohdetta.

Vallitsevat kasvillisuustyypit Raiskionlammen suolla ovat isovarpu- ja kangasräme, rämemuuttuma ja lyhytkorsineva. Lammen ympärillä kasvaa pyöreälehtikihokki, leväkkö, mutasara, riippasara ja suoputki. Ympäröivältä rämeeltä löytää mm. vaivaiskoivua ja suomuurainta.

Raiskionlampi
Raiskionlammen ympärille on nykyisin perustettu suojelualue metsätalouden ympäristönsuojelukohteena.
Raiskionlampi
Pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia) on yleinen suokasvi, niin myös Raiskionlammen suolla.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0