Pähkinistönmäki

Lehmusmetsikkökohde. Pähkinistönmäen laelle on myönnetty ympäristönhoitotukea, se on metsälain avainbiotooppi. Pähkinistönmäki on laaja kalliomäki, jonka laella on mäntyä kasvava jäkäläkallio ja lounais- ja etelärinteellä kasvaa runsaasti runkomaisia lehmuksia (noin sata runkomaista lehmusta).

Kaakkoisrinteellä kasvaa lisäksi pähkinäpensaita. Kaakkoisrinteen tyveltä avautuu tasanne, jolla on tehty ennen 1999 kartoitusta hakkuu, jossa myös lehmuksia ja pähkinäpensaita on tuhoutunut.

Etelä-lounaisrinne on tähän verrattuna melko luonnontilainen. Kuusivaltaisen rinnemetsän seassa kasvaa koivua, haapaa, pihlajaa ja harmaaleppää.

Pohjois-länsirinne on kangasmetsää ja metsäkastikka- ja mustikkavaltaista. Muinaisrantakivikkoa noin 130 mpy vaiheilla pohjoisrinteellä.

Etelärinteen yläosa kuivaa nuokkuhelmikkä-kevätlinnunhernetyyppiä ja alaosa tuoretta imikkä-lehtoorvokkityyppiä. Rinteen alaosassa puusto on harvempaa ja aukkoisempaa.

Ramaria
Pähkinistönmäellä lehmusten ja kuusten alla melko jyrkillä rinteillä kasvaa kookkaiksi kasvavia haarakkaita (Ramaria sp.).

Cystopteris fragilis
Pähkinistönmäen kalliolla kasvaa haurasloikkoa (Cystopteris fragilis) runsaasti.
Pähkinistönmäki
Pähkinistönmäellä kasvaa pähkinäpensaita ja noin sata runkomaista lehmusta lounaisrinteellä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0