Riihimäen ilmastostrategia

Riihimäen ilmastostrategia yhdistettiin ympäristöpolitiikkaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa 2018.

Riihimäen ilmastostrategia 2020 ”Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä” oli voimassa 2011-2018. Riihimäen ilmastostrategia on laadittu vuoteen 2020 ulottuvana strategisena toimenpideohjelmana. Ilmastostrategiassa tavoitteena on vähentää vuoteen 2020 mennessä Riihimäen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosentilla.

Ilmastostrategiaan on sisällytetty toiminnat, jotka kuuluvat kaupungin omaan toimivaltaan tai ohjaukseen ja joihin kaupunki voi välillisesti vaikuttaa ja joista syntyy eniten kasvihuonekaasupäästöjä Riihimäellä. Esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan osana normaalia toimintaa, tarvittaessa toimenpiteille haetaan erillisrahoitusta talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Strategiatyössä ovat kaupungin hallintokuntien lisäksi olleet kaupungin yhtiöt, energiayhtiöt ja jätehuoltoyhtiö. Kuntalaisilla, yhdistyksillä ja muilla yrityksillä on ollut mahdollisuus kommentoida ilmastostrategian laatimisen suunnitelmaa sekä ilmastostrategiaa lausuntovaiheessa.

Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.6.2010 57 §. Toimintasuunnitelma sisältää Riihimäen kaupungin energiankäytön tehostamistoimet toimialakeskuksittain ja työyksiköittäin. Toimintasuunnitelmaa ei ole enää avattu ilmastostrategiaa laadittaessa vaan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteet sisältyvät ilmastostrategiaan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöjärjestelmätyön avulla koordinoidaan koko kaupungin energiansäästöön ja kasvi­huonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävää toimintaa. Työ perustuu kaupunginvaltuuston valtuustokausittain hyväksymään Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikkaan.

Muiden toimijoiden energian käytön tehostumiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen kaupunki vaikuttaa mm. antamalla ohjausta ja valistusta.

Kuntien ilmastokampanja ja IlmastoKunnat

IlmastoKunnat

Riihimäki on liittynyt kuntien ilmastokampanjaan kaupunginhallituksen päätöksellä vuonna 1998. Vuonna 2018 ilmastokampanja muutettiin Kuntaliitossa IlmastoKunnat -toiminnaksi.

Kuntien ilmastokampanjan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vaikuttaa aktiivisesti paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilidioksidia sitovien nielujen edistämiseen. Ilmastokampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection (CCP). Kuntaliitto koordinoi Suomen kampanjaa.

Kuntien ilmastokampanjaan sitoutunut kunta toimii seuraavasti:

  • Kunnassa kartoitetaan oman alueen kasvihuonekaasupäästöt ja -nielut (esim. energian tuotanto ja käyttö, liikenne, jätteet, metsät)
  • Kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennuste laaditaan seuraaville 10-20 vuodelle
  • Asetetaan omat päästöjen vähentämistavoitteet (prosentteina vuoden 1990 tai kartoitusajankohdan osalta)
  • Tehdään oma vähentämissuunnitelma ja hyväksytään se valtuustossa (vähennysmäärä, keinot ja toteutusjärjestys)
  • Toimeenpannaan suunnitelma ja seurataan sen toteutumista.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0