Jätevesisuunnitelma ja jätevesiselvitys

Uusien rakennettavien kiinteistöjen sekä rakennus- tai toimenpideluvan tarvitsevien vanhojen kiinteistöjen jätevesien käsittelystä vaaditaan jätevesisuunnitelma. Suunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja on edellytys luvan myöntämiselle. Suunnitelman sisältövaatimukset on esitetty hajajätevesiasetuksessa. Suunnitelma on aina osaavan ammattilaisen laatima.

Kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on laadittava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 27 b §:n 2 momentin nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille. Selvityksen voi laatia itse, eikä sille ole määrätty tiettyä muotoa, mutta siinä on esitettävä seuraavat tiedot:

  • kuvaus jäteveden käsittelyjärjestelmästä
  • arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja vaatimusten täyttymisestä
  • asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat
  • jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot

Tarkemmat vaatimukset suunnitelmalle, selvitykselle sekä käyttö- ja huolto-ohjeille löytyvät hajajätevesiasetuksesta. Selvityksen laatimista voi helpottaa esimerkiksi valtion ympäristöhallinnon sivuilla löytyvän lomakkeen avulla. Mallilomake sisältää selvityksen lisäksi tarvittavia käyttö- ja huolto-ohjeita sekä käyttöpäiväkirjan.

Toimenpiteiden aikataulu

Vaatimukset koskevat uudisrakentamista ja ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2018 mennessä. Tähän kannattaa varautua selvittämällä oman järjestelmän mahdolliset muutostarpeet jätevesiselvitystä laadittaessa.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää 1.7.2005 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksen (62 §) perusteella toimenpideluvan. Toimenpidelupahakemuksia saa rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmää parannettaessa apuna kannattaa käyttää alan ammattilaisia, jolloin välttyy virheinvestoinneilta. Järjestelmä on järkevä kunnostaa kerralla asetuksen vaatimukset täyttäväksi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0