Kestävä kehitys

Agenda EKestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kunnallishallinnossa kestävä kehitys tarkoittaa päätöksenteon monipuolistamista niin, että päätökset tehdään perusteellisen ja avoimen valmistelun pohjalta demokraattisesti, tietoisena ja vastuullisena valinnoista ja niiden seurauksista. Päätöksenteon tavoitteena on ympäristöön kohdistuvien vaikutusten ekologinen kestävyys, jota tukevat sosiaalinen ja kulttuurinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, nämä ovat samalla edellytys taloudelliselle kestävyydelle.

Kestävän kehityksen työ Riihimäellä

Riihimäen kaupunki sai 28.8.2012 kuudentena kaupunkina Suomessa Reilun kaupan kaupunki -arvonimen. Arvonimen myöntää kriteerin täytyttyä Reilun kaupan edistämisyhdistys ry.

Kaupungin kestävän kehityksen työtä tehdään hallintokuntien ja lautakuntien toimesta mm. koko kaupunkiorganisaation kattavan ympäristöjärjestelmän avulla. Kestävän kehityksen työtä sidosryhmiin päin toteutetaan erilaisin hankkein ja projektein. Kestävän kehityksen toimintaa Riihimäellä vuosina 1995-2011 koordinoi kaupunginhallituksen nimeämä kestävän kehityksen toimikunta, jonka jälkeen koordinoinnista on vastannut ympäristölautakunta.

Riihimäen kaupungin organisaatiossa on rakennettu ja sovellettu vuodesta 1998 lähtien omaa ympäristöjärjestelmää. Vuosittain ilmestyvään ympäristöraporttiin on koottu ympäristöpolitiikan toteuma eli eri hallintokuntien ympäristöä koskevat toimenpiteet ja niiden toteutuminen.

Riihimäen asukkaan ekologinen jalanjälki on ollut tehdyissä laskelmissa mukana olleiden kaupunkien ja kuntien pienin.

Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuonna 2000 solmittu energiansäästösopimus jatkuu Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmittuna energiatehokkuussopimuksena vuodet 2008-2016. Kuntaliiton koordinoimaan kuntien ilmastonsuojelukampanjaan Riihimäen kaupunki on osallistunut vuodesta 1998 lähtien. Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu viimeksi vuodelta 2009.

Riihimäen kaupunki on sitoutunut eurooppalaiseen kestävän kehityksen kaupunkikampanjaan (ICLEI), jossa lähtökohtana on luonnonvarojen säästäminen ja säilyttäminen sekä luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Riihimäki liittyi kampanjaan vuonna 1994 allekirjoittamalla ns. Aalborgin sopimuksen. Samalla sitouduttiin laatimaan kaupungille kestävän kehityksen ohjelma. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihimäen kestävän kehityksen ohjelman 9.6.1997 ja Riihimäen kaupungin omat hankkeet sisältävän kestävän kehityksen toimenpideohjelman 21.9.1998.

Kestävän kehityksen ohjelmaraportit

I Ohjelman tausta ja työprosessi
II Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet
III Toimenpideohjelma

Toteutumisraportit

Sidosryhmien toimenpiteet
Kaupungin hankkeet


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1