Nuoli Edellinen luku | Seuraava luku Nuoli

Luku 7: Muut määräykset

25 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

25.1 Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai tapahtuman järjestäjän on annettava pyydettäessä kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, rakennelmista, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.

26 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

26.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.

26.2 Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä ympäristönsuojelumääräyksiä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

27 § Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamukset

27.1 Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa ja 116 §:ssä.

28 § Ympäristönsuojelumääräysten liitteiden päivittäminen

28.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa erikseen tarkistaa ja täydentää ympäristönsuojelumääräysten liitteenä olevia karttoja.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0