Nuoli Edellinen luku | Seuraava luku Nuoli

Luku 6: Kemikaalien varastointi ja käsittely

Ympäristölle tai terveydelle vaaralliset kemikaalit, kuten maalit, liuottimet ja torjunta-aineet, on varastoitava ja niitä on käsiteltävä siten, etteivät ne normaalioloissa tai onnettomuustilanteessa pääse maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön eivätkä viemäriin.

Polttoainesäiliöt ranta- ja pohjavesialueella

Maanalaiset polttonestesäiliöt ovat ikääntyessään usein ympäristöriski, koska niiden vuotoja on vaikea havaita. Ympäristönsuojelumääräyksillä rajoitetaan polttonestesäiliöiden sijoittamista pohjavesi- ja vesistöjen läheisyyteen. Pohjavesi- ja ranta-alueella uudet polttonestesäiliöt on sijoitettava maan päälle tai sisätiloihin.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti pohjavesi- ja ranta-alueilla maanalaiset polttonestesäiliöt on tarkastutettava ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja tämän jälkeen 5 vuoden kuluessa ellei säiliön kunnon vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin tai poistaa säiliötä käytöstä. Myöskin maanpäälliset pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat polttonestesäiliöt on tarkastutettava vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske tärkeillä (I ja II luokan) pohjavesialueilla olevien maanalaisten polttonestesäiliöiden määräaikaistarkastuksia, joista määrätään KTM:n päätöksessä 344/1983.

Pohjavesi- ja ranta-alueella sijaitsevat käytöstä poistetut, maanalaiset polttonestesäiliöt putkistoineen on poistettava kiinteistöltä asianmukaiseen käsittelyyn tai hyötykäyttöön. Samalla säiliö puhdistetaan ja tarkistetaan mahdolliset vuodot. Mahdollinen maaperän pilaantuminen havaitaan helpoiten säiliön poiston yhteydessä.

Pojavesi- ja ranta-alueiden rajaukset näet oheisista liitteistä:

Pohjavesialueet
Ranta-alueet

19 § Kemikaalien varastointi ja käsittely

19.1 Ympäristölle tai terveydelle vaarallisten kemikaalien, kuten esimerkiksi, maalien, liuottimien ja torjunta-aineiden, varastointi ja käsittely kiinteistöllä on järjestettävä siten, etteivät ne normaalioloissa tai onnettomuustilanteessa pääse maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön eivätkä viemäriin. Kemikaalit on säilytettävä lukitussa tilassa tai siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa. Säiliöiden ja astioiden päällysmerkinnöistä on käytävä ilmi mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää.

20 § Polttoneste- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoittaminen

20.1 Pohjavesialueella ja ranta-alueella uudet polttoneste- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tai sisätiloihin. Polttoneste- ja kemikaalisäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava tiiviisiin suoja-altaisiin. Suoja-altaan vapaan tilavuuden on oltava niin suuri, että se kerää suurimman säiliön aiheuttaman vuodon. Säiliöt on varustettava ylitäytönestolaittein. Lisäksi kaksoisvaipalliset säiliöt on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä. Siirtoputkistoja ei saa sijoittaa maan alle.

20.2 Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen sijoittaa pohjavesi- tai ranta-alueella kaksoisvaipallisen, hälyttävällä vuodonilmaisujärjestelmällä ja ylitäytönestolaittein varustetun polttoneste- tai kemikaalisäiliön maan alle, mikäli polttoneste- tai kemikaalisäiliön sijoittaminen maan päälle tai sisätiloihin on teknisesti tai rakenteellisesti hyvin vaikeaa.

21 § Polttoneste- ja muiden kemikaalisäiliöiden tarkastus

Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan tässä ympäröivän luonnollisen maanpintatason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan.

21.1 Pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevan maanalaisen öljy-, polttoneste- ja muun kemikaalisäiliön omistajan tai haltijan on tarkastutettava käytössä oleva säiliö putkistoineen ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta, ja tämän jälkeen 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta, ellei säiliön kunnon vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin tai poistaa säiliötä käytöstä. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka on säilytettävä, ja pyydettäessä esitettäväkunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

Määräys ei koske I ja II luokan pohjavesialueilla olevien maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia, joista määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983). Määräys ei koske myöskään painelaitteiden määräaikaistarkastuksia, joista määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999).

21.2 Pohjavesi- tai ranta-alueella sijaitsevat maanpäälliset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt putkistoineen on tarkastutettava vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tarkastuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

22 § Polttoneste- ja muiden kemikaalisäiliöiden käytöstä poistaminen

22.1 Kiinteistön haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että pohjavesi- tai ranta-alueella sijaitsevat käytöstä poistetut, maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt putkistoineen poistetaan kiinteistöltä asianmukaiseen käsittelyyn tai hyötykäyttöön. Samalla on säiliöt puhdistettava asianmukaisesti ja tarkistettava mahdolliset vuodot. Todistus säiliön puhdistuksesta ja poistosta on säilytettävä kiinteistöllä mahdollista tarkastusta varten. Vuodoista on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaisille.

22.2 Kohdassa 22.1 tarkoitettuja maanalaisia polttoneste- tai kemikaalisäiliöitä ei tarvitse poistaa, mikäli ne on ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja niiden käyttö estetty. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on poistettava.

22.3 Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa kohdassa 22.1 tarkoitettu käytöstä poistettu polttoneste- tai kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle, tai jos kustannukset nousevat kohtuuttomiksi.

23 § Tiedot polttoneste- ja kemikaalisäiliöistä

23.1 Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän tai toiminnan harjoittajan on pyydettäessä annettava kunnan valvontaviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista polttoneste- ja kemikaalisäiliöistä, niiden kunnosta, tarkastuksista ja suoritetuista huoltotoimenpiteistä sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistamisesta.

24 § Suolan käytön rajoitukset

24.1 Suojaamattomia suolavarastoja ei saa sijoittaa I ja II luokan pohjavesialueelle.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0