Nuoli Edellinen luku | Seuraava luku Nuoli

Luku 5: Lannan ja lietteen käyttö

Viljelijä voi käsitellä ja käyttää omalla tilallaan tuotettua kuivike- tai lietelantaa haluamallaan tavalla pelloillaan tai muuten hyväksytyssä käytössä. Tilan on käsittelyssä ja varastoinnissa kuitenkin noudatettava mm. ympäristönsuojelumääräyksiä ja maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetun asetuksen 931/2000 vaatimuksia.

Lietelannan ja virtsan levittäminen on kielletty I luokan pohjavesialueen pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.

Katso myös: Poikkeava lannan varastointi

17 § Lannan ja virtsan levityksen rajoitukset

17.1 Lannan ja virtsan levityksessä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ympäristönsuojelulain 11 §:n nojalla antamassa asetuksessa säädetään, noudatettava näitä määräyksiä.

17.2 Lietelannan ja virtsan levittäminen on kielletty I luokan pohjavesialueen pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.

18 § Puhdistamolietteen ja lieteseoksen käytön rajoitukset

18.1 Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa syntyvän tai muun vastaavanlaatuisen lietteen tai siitä valmistetun lieteseoksen käyttö maanparannusaineena on kielletty I ja II luokan pohjavesialueella.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0