Nuoli Edellinen luku | Seuraava luku Nuoli

Luku 4: Melu ja tärinä

Erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen meluilmoitus 30 vuorokautta ennen tapahtumaa tai toimenpiteeseen ryhtymistä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä

  • yksityishenkilön talouteen liittyvästä tai ympäristölupaa edellyttävästä tai puolustusvoimien toiminnasta
  • toiminnasta, josta on annettu alla olevat ympäristönsuojelumääräykset ja joiden mukaan ilmoitusvelvollisuutta ei ole

Äänentoistolaitteet

Riihimäen ympäristönsuojelumääräyksien mukaan äänenvahvistimien häiritsevä käyttö on kielletty taajaan rakennetulla alueella (ks. Taajaan rakennetut alueet) klo 22-07. Yksipäiväisten tai kertaluonteisten tapahtumien yhteydessä yleisökäyttöön tarkoitetuissa tai soveltuvissa paikoissa (esim. urheilukentillä) saa äänentoistolaitteita käyttää klo 7-22.

Koneet ja laitteet sekä rakennustoiminta

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan taajaan rakennetulla alueella (ks. Taajaan rakennetut alueet) erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä kunnossa- ja puhtaanapito on yöaikaan kielletty yöaikaan klo 22-07. Muutoinkin erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Meluisimpien rakennustyövaiheiden suorittaminen on kielletty ilta- ja yöaikaan klo 18-07. Räjäytys- ja louhintatyö sekä paalutus yms. on tämän lisäksi kielletty myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

12 § Äänenvahvistimen käyttö ulkotiloissa

12.1 Taajaan rakennetulla alueella äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden häiritsevä käyttö ulkotiloissa on kielletty yöaikaan klo 22.00-07.00 sekä lisäksi päiväaikaan sairaalan, terveyskeskuksen, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen läheisyydessä

13 § Yleisötilaisuuksien meluntorjunta

Tilaisuuksissa, joissa käytetään äänentoistolaitteita tai soitetaan elävää musiikkia tai aiheutetaan muuten häiritsevää ääntä tapahtumapaikan ulkopuolelle, on huolehdittava siitä, ettei tilaisuudessa syntyvä ääni aiheuta kohtuutonta haittaa naapurustolle.

13.2 Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien on oltava riittävästi selvillä toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettava siten, että niiden käyttö häiritsee mahdollisimman vähän.

14 § Eräiden melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen

14.1 Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.

14.2 Taajaan rakennetulla alueella erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä erityisen häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty yöaikaan klo 22.00-07.00.

14.3 Taajaan rakennetulla alueella häiritsevää melua aiheuttavaa kunnossa- ja puhtaanapitotyötä, kuten jätteen keräilyä, ei saa tehdä yöaikaan klo 22.00-07.00.

14.4 Edellä kohdissa 14.2 ja 14.3 määrätyt aikarajoitukset eivät koske maatalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten esimerkiksi leikkuupuimurin, heinä/viljakuivurin tai sadetuslaitteen käyttöä.

14.5 Edellä kohdissa 14.2 ja 14.3 määrätyt aikarajoitukset eivät koske lumen aurausta, yleisten liikenneväylien ja yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitoa eikä esimerkiksimoottorisahan käyttöä kunnossapitotöissä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä.

15 § Rakennus- ja purkutöiden meluntorjunta

15.1 Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Rakennus- ja purkutöiden meluisimpien työvaiheiden suorittaminen on kielletty ilta- ja yöaikaan klo 18.00-07.00.

Määräys ei koske yksityishenkilön talouteen liittyvää rakentamis- ja purkutyötä. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä ei kuitenkaan saa tehdä yöaikaan klo. 22.00-07.00.

15.2 Räjäytys- ja louhintatyön, lyöntipaalutuksen tai muun erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavan työn suorittaminen on kielletty ilta- ja yöaikaan maanantaista perjantaihin klo 18.00-07.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä.

15.3 Ennen kohdassa 15.2 tarkoitettujen töiden aloittamista on toiminnanharjoittajan tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, kestosta sekä työmaan vastaavasta yhteyshenkilöstä.

16 § Meluilmoitusmenettely

16.1 Muusta kuin edellä 12-15 §:ssä säädetyn mukaisesti toteutettavasta erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0