Nuoli Edellinen luku | Seuraava luku Nuoli

Luku 3: Ilmapäästöt

Kiinteistöllä saa lämmityksen yhteydessä polttaa kuivaa ja käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia. Kiinteistöllä ei saa polttaa jätteitä, paine- tai pintakäsiteltyä puuta, vaneria, lastulevyä tai muuta huonosti palavaa tai haitallisia aineita sisältävää materiaalia.

Taajaan rakennetulla alueella (ks. Taajaan rakennetut alueet) on puutarha- ja muiden jätteiden avopoltto kielletty. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, olkia ja lehtiä sekä käsittelemätöntä puuta.

Poltosta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle tai naapurustolle.

Kunnossa- ja puhtaanapitotyön yhteydessä on pölyämisestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisyyn kiinnitettävä erityistä huomiota, esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet. Puhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistoon on kielletty, mikäli puhdistustyön yhteydessä pölyämistä ei voida estää esimerkiksi tehokkaalla kastelulla.

10 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy

10.1 Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulisijoissa ei saa polttaa jätteitä, eikä paine- tai pintakäsiteltyä puutavaraa, vaneria, lastulevyä eikä muuta huonosti palavaa tai haitallisia aineita sisältävää materiaalia.

Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen yhteydessä polttaa kuivaa ja käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia.

10.2 Polttolaitteet on säädettävä ja huollettava ja niitä on käytettävä siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyisyydelle.

10.3 Taajaan rakennetulla alueella on oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto kielletty. Kiinteässä, maasta irti olevassa tulisijassa (esimerkiksi grillissä) saa muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kuivia risuja, oksia ja käpyjä edellyttäen, että poltosta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai naapurustolle.

10.4 Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia, olkia ja lehtiä sekä käsittelemätöntä puuta, edellyttäen, että poltosta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai naapurustolle. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty.

Avotulen teosta ja kulotuksesta säädetään pelastuslaissa (468/2003).

11 § Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta

11.1 Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä on huolehdittava siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotinainehöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa terveydelle.

11.2 Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyön yhteydessä on pölyämisestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisyyn kiinnitettävä erityistä huomiota esimerkiksi kostuttamalla tarvittaessa kunnossapidettävät väylät ja muut alueet.

11.3 Puhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistoon on kielletty, mikäli puhdistustyön yhteydessä pölyämistä ei voida estää esimerkiksi tehokkaalla kastelulla.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0