Seuraava luku Nuoli

Luku 1: Yleiset määräykset

1 § Soveltamisala ja tavoite

1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöön panemiseksi on Riihimäen kaupungissa noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä.

1.2 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty.

2 § Määräysten antaminen ja valvonta

2.1 Riihimäen kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla.

2.2 Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Riihimäen kaupungissa toimii ympäristölautakunta.

2.3 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

3 § Määräysten soveltaminen

3.1 Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi on niiden täytäntöön panemiseksi Riihimäen kaupungissa noudatettava näitä paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelumääräyksiä.

3.2 Nämä määräykset ovat voimassa koko Riihimäen kaupungin alueella, jollei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.

4 § Suhde muihin säädöksiin

4.1 Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista, koeluontoista tai poikkeuksellista tilannetta koskevaa toimintaa taikka ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan ympäristölupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään koske puolustusvoimien toimintaa.

4.2 Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys sekä eräiltä osin kaavamääräykset. Ympäristönsuojelumääräyksiä tulee muiden kunnallisten säännösten estämättä noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon.

4.3 Kunnan muiden viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä otettava huomioon, mitä näissä määräyksissä säädetään.

5 § Erityiset paikalliset olosuhteet ja alueet

5.1 Riihimäen kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen tai vähentäminen edellyttää tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat seuraavat:

  • pohjavesialue, jolla tarkoitetaan alueita, jotka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialueiksi (luokka III).
    (ks. Liite 1:  Pohjavesialueet)
  • ranta-alue, jolla tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun ja vedenhankinnan kannalta tärkeiden vesistöjen ranta-alueita.
    (ks. Liite 2:  Ranta-alueet)
  • taajaan rakennettu alue, jolla tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita ja muita liitekartassa esitettyjä alueita.
    (ks. Liite 3:  Taajaan rakennetut alueet)

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0