Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä sekä antaa niitä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

Ks. ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristölupamääräyksistä poikkeamiseksi on laadittava hakemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka harkitsee poikkeuksen myöntämistä tapauskohtaisesti. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Poikkeus voidaan myöntää jätevesien purkupaikan suojaetäisyysvaatimuksista, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeusta harkittaessa otetaan huomioon muun muassa jäteveden laatu ja määrä, maaston kaltevuus, maaperän laatu sekä pohjavesiolosuhteet.

Poikkeus voidaan myöntää myös käytöstä poistetun maanalaisen polttoneste- tai kemikaalisäiliön poistamisvelvollisuudesta, jos poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa, siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle tai jos kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Lomakkeen ja lisätietoja löydät sivulta öljysäiliöiden sijoittaminen, tarkastukset ja käytöstä poistaminen.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1