Öljysäiliöiden sijoittaminen, tarkastukset ja käytöstä poistaminen

Ikääntyvä tai viallinen öljysäiliö on vakava riski maaperälle, pohjavedelle ja vesistöille. Öljysäiliön omistaja tai haltija vastaa säiliön ja sen varusteiden kunnosta ja tarkastusten teettämisestä. Vahinkoja sattuu myös säiliöiden täytön yhteydessä, joten tilaajan on aina hyvä olla paikalla säiliötä täytettäessä.

Säiliön omistaja tai haltija vastaa mahdollisesta öljyvahingosta aiheutuvista kustannuksista, jotka voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Säiliön määräaikaistarkastuksilla öljyvahingon riskiä voidaan pienentää huomattavasti. Tarkastuspöytäkirja on myös vakuutusyhtiölle osoitus säiliön asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Vakuutusturvan varmistamiseksi ja riskien välttämiseksi vanhat säiliöt kannattaa vaihtaa uusiin.

Uuden öljysäiliön sijoittaminen

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesi- ja ranta-alueella uusi polttoneste- tai kemikaalisäiliö on sijoitettava maan päälle tai sisätiloihin. Säiliön on oltava kaksoisvaipallinen tai sijaittava suoja-altaassa. Ylitäytönestin ja kaksoisvaipan vuotohälytys ovat pakollisia. Siirtoputkistoa ei näillä alueilla saa sijoittaa maan alle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön sijoittamiselle maan alle, mikäli säiliön sijoittaminen maan päälle tai sisätiloihin on teknisesti tai rakenteellisesti hyvin vaikeaa.

Maanalaisten säiliöiden tarkastukset tärkeillä pohjavesialueella

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (KTMp 344/1983) mukaan tärkeillä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen tarkastusväli määräytyy säiliön tyypin ja kunnon mukaan. Lisätietoja antaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaiset tarkastukset pohjavesi- ja ranta-alueilla

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset laajentavat öljy- ja muiden kemikaalisäiliöiden tarkastusvelvollisuutta. Kaikki pohjavesi– ja ranta-alueilla sijaitsevat säiliöt, joita edellä mainittu KTM:n päätös ei koske, on tarkastutettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta.

Tämän jälkeen ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitetut maanpäälliset säiliöt on tarkastutettava kymmenen vuoden välein ja maanalaiset tai muutoin maanpinnan tason alapuolelle esimerkiksi kellariin sijoitetut säiliöt enintään viiden vuoden välein, ellei säiliön kunnon vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin tai poistaa säiliötä käytöstä.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaiset tarkastukset ranta- ja pohjavesialueilla* Ensimmäinen tarkastus Tarkastusväli jatkossa enintään (ellei säiliön kunto muuta edellytä)
Maanalainen tai maanpinnan tason alapuolelle sijoitettu säiliö ranta- tai III luokan pohjavesialueella 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta 5 vuotta
Maanpinnan tason alapuolelle, esim. kellariin sijoitettu säiliö I ja II luokan pohjavesialueella* 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta 5 vuotta
Maanpäällinen säiliö ranta- tai pohjavesialueella 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta 10 vuotta

* ei koske  tärkeillä pohjavesialueella sijaitsevia maanalaisia säiliöitä, joiden tarkastuksista määrätään KTM:n päätöksessä 344/1983.

Öljysäiliön tarkastajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Tarkastusliikkeiden yhteystietoja löytyy internetistä tai puhelinluettelosta. Tukes pitää yllä luetteloa vaatimukset täyttävistä maanalaisten säiliöiden tarkastuksia suorittavista liikkeistä.

Säiliön tarkastuksesta sekä puhdistuksesta ja poistosta laadittavat tarkastuspöytäkirjat ja todistukset on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Käytöstä poistetun säiliön poistaminen

Pohjavesi- ja ranta-alueiden maanalaiset säiliöt putkistoineen on käytöstä oton jälkeen puhdistettava ja poistettava kiinteistöltä. Määräys ei koske ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa (1.6.2007) puhdistettuja ja asianmukaisesti käytöstä poistettuja säiliöitä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö. Jos säiliön poistaminen on teknisesti hyvin hankalaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle, tai jos kustannukset nousevat kohtuuttomiksi, voi poikkeusta hakea oheisella lomakkeella.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys syistä, miksi säiliö halutaan jättää maahan, sekä liitettävä tarvittavat liitteet. Ympäristönsuojeluviranomainen harkitsee poikkeuksen myöntämistä tapauskohtaisesti. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija, p. 019 758 4161


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0