Öljylämmityksestä luopumisen avustus asuinrakennuksille, myöntäjänä Pirkanmaan ELY-keskus, haku auennut 1.9.2020

 

Öljysäiliöiden sijoittaminen, tarkastukset ja käytöstä poistaminen

Ikääntyvä tai viallinen öljysäiliö on vakava riski maaperälle, pohjavedelle ja vesistöille. Öljysäiliön omistaja tai haltija vastaa säiliön ja sen varusteiden kunnosta ja tarkastusten teettämisestä. Vahinkoja sattuu myös säiliöiden täytön yhteydessä, joten tilaajan on aina hyvä olla paikalla säiliötä täytettäessä.

Säiliön omistaja tai haltija vastaa mahdollisesta öljyvahingosta aiheutuvista kustannuksista, jotka voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Säiliön määräaikaistarkastuksilla öljyvahingon riskiä voidaan pienentää huomattavasti. Tarkastuspöytäkirja on myös vakuutusyhtiölle osoitus säiliön asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Vakuutusturvan varmistamiseksi ja riskien välttämiseksi vanhat säiliöt kannattaa vaihtaa uusiin.

Lämmitysöljysäiliön sijoittaminen

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla lämmitysöljysäiliöitä ei saa sijoittaa maan alle. Kaikki uudet polttonestesäiliöt on varustettava valuma-altaalla tai niissä on oltava kaksoispidätystekniikka. Säiliöiden tulee olla riittävästi irti alustastaan ja ne on varustettava ylitäytönestimillä. Lämmitysöljysäiliöissä tulee olla sisäpuolisen kuntotarkastuksen mahdollistava huoltoluukku. Ulkona olevien säiliöiden on oltava lukittavia, ellei asiattomien pääsyä niille ole estetty muilla keinoin.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön sijoittamiselle maan alle, mikäli säiliön sijoittaminen maan päälle tai sisätiloihin on teknisesti tai rakenteellisesti hyvin vaikeaa.

Säiliöiden tarkastukset ja pinnoitus

Maanalaisten säiliöiden tarkastukset tärkeillä pohjavesialueella

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (KTMp 344/1983) mukaan tärkeillä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen tarkastusväli määräytyy säiliön tyypin ja kunnon mukaan. Lisätietoja antaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaiset tarkastukset

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset laajentavat öljy- ja muiden kemikaalisäiliöiden tarkastusvelvollisuutta. Kaikki säiliöt, joita edellä mainittu KTM:n päätös ei koske, on tarkastutettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Tämän jälkeen ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitetut Tämän jälkeen säiliöiden tarkastukset tulee tehdä tarkastuksessa todetun säiliön kuntoluokan mukaisesti. Säilöt jaetaan kuntoluokkiin ja ne on määräaikaistarkastettava seuraavasti:

A-luokan säiliö

metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmänsyöpymän kohdalla vähintään 3 mm sekä muut kuin metalliset säiliöt, joissa ei ole havaittu hiushalkeamia eikä muodonmuutoksia.

Tarkastus on tehtävä vähintään kymmenen vuoden välein.

B-luokan säiliö

metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta enintään 3 mm.

Tarkastus on tehtävä vähintään viiden vuoden välein.

C-luokan säiliö

metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputetaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla.

Säiliö on poistettava käytöstä vuoden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta.

D-luokan säiliö

säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa. Vuotava tai halkeillut muu kuin metallisäiliö on myös D-luokkaa.

Säiliö on välittömästi poistettava käytöstä.

Säiliön valuma-altaan tiiveys on tarkistettava samalla, kun säiliön kuntotarkastus tehdään.

Pinnoitus

Maanalaista öljy-, polttoneste- tai muuta metallista kemikaalisäiliötä ei saa kunnostaa pinnoittamalla. Säiliöt, jotka on pinnoitettu ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa (1.6.2018), on tarkastutettava vähintään viiden vuoden välein.

Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä tarkastusliike. Tarkastuksista laadittavat pöytäkirjat on toimitettava pelastusviranomaiselle ja pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Painelaitteiden määräaikaistarkastuksista määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (953/1999).

Käytöstä poistetun säiliön poistaminen

Säiliön omistajan tai haltijan on nostettava ja toimitettava käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö asianmukaiseen käsittelyyn. Samalla säiliö on puhdistutettava asianmukaisesti ja tarkistettava mahdolliset vuodot. Vuodoista on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaisille. Todistus säiliön puhdistuksesta ja poistosta on säilytettävä kiinteistöllä mahdollista tarkastusta varten (niin kauan kun säiliö on kiinteistöllä). Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistamisesta on lisäksi ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Ilmoitukseen tulee liittää kopio öljysäiliön puhdistustodistuksesta.

Säiliöitä ei tarvitse poistaa, mikäli ne on ennen ympäristönsuojelumääräysten päivityksen voimaantuloa (1.6.2018) asianmukaisesti puhdistettu ja niiden käyttö on estetty. Säiliöiden täyttöputken ja ilmaputken maanpäällinen osuus on poistettava tai tukittava.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö. Jos säiliön poistaminen on teknisesti hyvin hankalaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle, tai jos kustannukset nousevat kohtuuttomiksi, voi poikkeusta hakea oheisella lomakkeella. Hakemuksessa on esitettävä selvitys syistä, miksi säiliö halutaan jättää maahan, sekä liitettävä tarvittavat liitteet. Ympäristönsuojeluviranomainen harkitsee poikkeuksen myöntämistä tapauskohtaisesti. Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Kiinteistön haltijan vaihtuessa säiliöstä on annettava tieto uudelle haltijalle.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusuunnittelija, p. 040 330 4161


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0