Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten meluavista rakennuskohteista, huvitilaisuuksista jne. on tehtävä ilmoitus ympäristölautakunnalle, joka voi antaa määräyksiä meluntorjunnasta. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset 19 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Katso ympäristönsuojelumääräykset, Luku 4: Melu ja tärinä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) ilmoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot;

2) toiminnan sijainti;

3) työn, toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto ja laajuus;

4) arvioidut tiedot päästöistä;

5) suunnitellut ympäristönsuojelutoimet;

6) toiminnan vaikutukset ympäristöön;

7) tiedot toimintaa koskevista luvista sekä viranomaisten antamista lausunnoista.

Ilmoituksessa on kuvattava myös jätehuollon järjestäminen, esimerkiksi erilliskerättävät jätejakeet, jäteastioiden määrä ja tyhjentäminen. Tarkemmin jätehuollon järjestämisestä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Esimerkiksi yleisötilaisuuksien jätehuollosta määrätään jätehuoltomääräysten 38 §:ssä.
Jätehuoltomääräysten mukaan yli 5 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma. Jätehuoltosuunnitelma tulee liittää meluilmoituksen liitteeksi, jos tapahtumasta on tarpeen tehdä myös meluilmoitus.

Lomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseksi löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Lomake palautetaan kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön:

Eteläinen Asemakatu 2
PL 125
11101 Riihimäki


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0