Maastoliikennelupa

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta. Maastossa liikkumista rajoittaa tiukasti maastoliikennelaki. Pääsääntö on, että maastossa liikkuminen moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla on kielletty. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaa ja suunnittelematon ajo maastossa ei ole mahdollista.

Liikkuminen yksittäistapauksissa on mahdollista maanomistajan luvalla. Jos samaa maastoa käytetään kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen, on ennen toiminnan aloittamista haettava siihen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Sama lupavelvoite koskee myös yksittäistä tapahtumaa silloin, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Moottorikelkkailureitti on maastoliikennelaissa määrättyä menettelyä noudattaen perustettu tie moottorikelkkaliikennettä varten. Ajamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Moottoriajoneuvokäyttöistä ajoneuvoa on maastossa käytettävä siten, että vältetään vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistölle ja luontaiselinkeinolle sekä tarpeettoman häiriön aiheuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1