Maa-ainesten ottaminen

Riihimäen kaupungissa maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti maa-aineslain mukainen lupa. Riihimäellä on tällä hetkellä kaksi voimassa olevaa maa-aineslain mukaista lupaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisottomäärä on noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

  1. kauniin maisemakuvan turmeltumista
  2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista
  3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, tai
  4. tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0