Ruoppaukset ja niitot

Vesilain mukaan vähäinen lietteen, matalikon tai muun niihin verrattavan vesistön käyttöä koskevan haitan poistaminen kunnostamalla on sallittua, jos siitä ei aiheudu haitallisia muutoksia eikä huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle. Kunnostustoimet eivät saa aiheuttaa haittaa mm. kalastukselle, luonnon kauneudelle, ympäristön viihtyisyydelle tai vesistön virkistyskäytölle.

Vesistön koneellinen ruoppaus edellyttää aina vähintään ilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Ruoppausilmoitukseen on liitettävä selvitys kohdealueesta, työn suorittamistavasta ja ajankohdasta sekä poistettavien kaivumassojen määrästä, laadusta ja käsittelystä.

Lisätietoja ruoppauksen toteutuksesta ja asiaa koskevat ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta. ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla. Lomake ohjautuu alueen ELY-keskukseen. Kts. ympäristöhallinnon sivut.

Työhön saa ryhtyä aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos ruoppausmäärä on suurempi kuin 500 m3, on ruoppaukselle aina haettava vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI).


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1