Jätehuollon valvonta

Siisti hyötyjätepiste SaarikadullaYmpäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten  jätehuollon järjestämistä ja roskaamiskiellon noudattamista.

Roskaaminen

Roskaaminen on kielletty kaikilla alueilla. Roskaamista on kaikenlaisten esineiden ja lian jättäminen luontoon, jos se voi rumentaa maisemaa, vaarantaa tai haitata terveyttä, vähentää viihtyisyyttä tai aiheuttaa epäsiisteyttä.

Roskaajan velvollisuus on puhdistaa roskaantunut alue.

Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka jos roskaaja laiminlyö puhdistamisvelvoitteensa ja kysymys on yleisesti käytettäväksi tarkoitetusta alueesta tai kaavoitetusta alueesta, on roskaantuneen alueen haltija velvollinen puhdistamaan alueen.

Jätehuoltomääräykset

Uudet, kaikkien Kiertokapula Oy:n / jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.4.2020.

Varsinaisten jätehuoltomääräysten taustamateriaaliksi on laadittu yleinen osa ja jätehuoltomääräysten perustelut. Yleisessä osassa on mm. taustatietoa jätelainsäädännöstä ja jätehuollon toimijoista. Yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Perusteluosassa tulkintaan määräysten sisältöä ja niiden soveltamista sekä esitetään lainsäädäntöä, jonka perusteella määräykset on annettu.

Jätehuoltomääräykset 1.4.2020 alkaen

Yleinen osa 

Jätehuoltomääräysten perustelut

Asukkaiden kannalta keskeisimmät muutokset uusissa jätehuoltomääräyksissä koskevat jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä muovipakkausjätteen keräysvelvoitetta, joka tulee voimaan 1.1.2021 alkaen vaiheittain, kuitenkin viimeistään 31.5.2022.

Saostus- ja umpikaivolietteen tyhjennysväli ja omatoiminen käsittely säilyvät ennallaan, mutta jätelautakunta muistuttaa ilmoittamaan omatoimisesta käsittelystä jätelautakuntaan. Mikäli omatoiminen käsittely koskee enintään neljän asuinkiinteistön lietteitä, tulee jätelautakunnalta hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksiin. Lisätietoa ja lomakkeita kolmenkierto.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 7 Kyllä 1 Ei 7