Puhdistusvaatimukset

Uudessa hajajätevesiasetuksessa talousjätevesien puhdistukselle on määritelty vähimmäisvaatimustaso sekä ohjeellinen ankarampi puhdistustaso. Kunnat voivat
soveltaa ankarampia puhdistusvaatimuksia herkästi pilaantuvilla alueilla.

Vaadittava puhdistustaso tarkoittaa keskimääräistä puhdistustulosta. Käytännössä puhdistustulos voi välillä vaihdella esimerkiksi sääolojen tai kiinteistön käytön muutoksista johtuen, ja silti järjestelmä täyttää lain vaatimukset. Prosentit kertovat, kuinka suuri osuus käsittelemättömän jäteveden lika-aineesta on poistettava.

Vähimäispuhdistustaso:

  • orgaanisen aineen osalta (BHK7) 80 prosentilla,
  • kokonaisfosforin osalta (PKOK) 70 prosentilla ja
  • kokonaistypen osalta (NKOK) 30 prosentilla.

Ankarampi puhdistustaso:

  • orgaanisen aineen osalta (BHK7) 90 prosentilla,
  • kokonaisfosforin osalta (PKOK) 85 prosentilla ja
  • kokonaistypen osalta (NKOK) 40 prosentilla.

Puhdistustehot lasketaan tavanomaisessa asumisessa yhden hengen käsittelemättömän jäteveden vuorokautisesta lika-ainekuormituksesta. Vaatimukset on määritelty hajajätevesiasetuksessa, jossa on myös kuvattu tarkemmin järjestelmän mitoitusta.

Jätevesien riittävästä puhdistuksesta on aina vastuussa kiinteistönhaltija tai -omistaja. Tarvittaessa kiinteistönhaltijan on käytettävä ammattimaista apua, jotta jätevedet saadaan käsiteltyä asianmukaisesti.

Haastavin asetuksen vaatimuksista on fosforinpoisto. Esimerkiksi tavalliset saostuskaivolla varustetut maasuodattimet riittävät harvoin puhdistamaan jätevesiä asetuksen vaatimusten mukaisesti ja niissä onkin varauduttava tehostamaan fosforinpoistoa.

Mikäli vesi kiinteistölle kannetaan tai pumpataan käsin ja syntyvien jätevesien määrä on vähäinen, eivätkä ne sisällä käymäläjätevesiä, voidaan jätevedet imeyttää hallitusti maahan. Toimenpiteellä  ei kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0