Jätevesisuunnitelma ja jätevesiselvitys

Uusien rakennettavien kiinteistöjen sekä rakennus- tai toimenpideluvan tarvitsevien vanhojen kiinteistöjen jätevesien käsittelystä vaaditaan jätevesisuunnitelma. Suunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja on edellytys luvan myöntämiselle. Suunnitelman sisältövaatimukset on esitetty hajajätevesiasetuksessa. Suunnitelma on aina osaavan ammattilaisen laatima.

Kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmästä selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on laadittava myös silloin, kun jätevedet voidaan ympäristönsuojelulain 27 b §:n 2 momentin nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille. Selvityksen voi laatia itse, eikä sille ole määrätty tiettyä muotoa, mutta siinä on esitettävä seuraavat tiedot:

  • kuvaus jäteveden käsittelyjärjestelmästä
  • arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja vaatimusten täyttymisestä
  • asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat
  • jätevesijärjestelmän käytön, hoidon, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot

Tarkemmat vaatimukset suunnitelmalle, selvitykselle sekä käyttö- ja huolto-ohjeille löytyvät hajajätevesiasetuksesta. Selvityksen laatimista voi helpottaa esimerkiksi valtion ympäristöhallinnon sivuilla löytyvän lomakkeen avulla. Mallilomake sisältää selvityksen lisäksi tarvittavia käyttö- ja huolto-ohjeita sekä käyttöpäiväkirjan.

Jätevesijärjestelmän tehostamistarpeen arvioinnissa voit käyttää apuna Vesihuoltotulkkia.

Toimenpiteiden aikataulu

Vaatimukset koskevat uudisrakentamista ja ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee 1- tai 2-luokan pohjavesialueella tai vesistön ranta-alueella (alle 100 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta).

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0