Vesihuoltolain vapautukset

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin sekä kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella laitoksen hulevesiviemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Riihimäellä ympäristölautakunta) myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta.

Vapauttaminen vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
  3. sekä lisäksi
    • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä tai
    • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti

Vapautusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta kuullaan vesihuoltolaitosta ja kiinteistön omistajaa tai haltijaa ja hakemuksesta pyydetään terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapauttaminen hulevesiviemäriin liittymisestä

Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin myönnetään, jos:

  1. liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  2. vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; ja
  3. liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Vapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle varataan tilaisuus tulla kuulluiksi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0