Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2018-2020. Valvontasuunnitelma on päivitetty kokonaisuudessaan uuden ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaiseksi. Suunnitelmassa keskitytään ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten sekä maa-ainesten ottoalueiden valvonnan ja tarkastusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Suunnitelmassa on käsitelty myös muuta ympäristölautakunnalle kuuluvaa valvontaa.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2018-2020

Valvontasuunnitelman perusteella on laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä peritään valvontamaksua ympäristöluvanvaraisilta ja rekisteröitäviltä toiminnoilta. Valvontamaksut on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Luvat ja ilmoitukset

Toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maaperää, ilmaa tai vesiä, tarvitaan lupa.

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaiselle.

Maasto- ja vesiliikenteelle voidaan määrätä kieltoja ja rajoituksia, koska moottorikäyttöiset ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiritsevää melua ja haitata herkkää luontoa.

Riihimäen ympäristönsuojelun palvelualueelta saat tietoa mm. mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa ja miten hakemus laaditaan.

Ympäristönsuojelumääräykset

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Määräykset ovat voimassa koko Riihimäen kaupungin alueella ja ne velvoittavat asuinpaikasta riippumatta kaikkia kaupungin alueella toimivia, kuten asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Lisäksi erityisiä määräyksiä on annettu pohjavesi- ja tulvavaara-alueille sekä rantavyöhykkeille.

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto on päätöksellä 28.3.2018 § 35 hyväksynyt Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.6.2018.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, voimaantulo 1.6.2018

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Riihimäen ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0