Ilmanlaatu ja ilmasto

Riihimäen ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvä. Ilmansaasteiden pitoisuudet voivat kuitenkin ajoittain nousta vilkkaimpien liikenneväylien varsilla. Riihimäen ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen typen oksidi- ja hiukkaspäästöt sekä näiden epäpuhtauksien kaukokulkeuma. Raskasta ympäristöä kuormittavaa teollisuutta on vähän. Suurimmat yksittäiset kuormittajat on Ekokem Oy Ab:n ongelmajätteen ja yhdyskuntajätteen polttolaitokset.

Riihimäen ilmanlaadun seuranta käsittää hiukkasten ja typenoksidien leviämismallitutkimukset ja pitoisuusmittaukset. Ilman epäpuhtauksien vaikutuksia selvitetään puolestaan bioindikaattoritutkimuksen avulla. Teollisuuslaitosten velvoitetarkkailuista saadaan säännöllistä tietoa myös laitosten savukaasupäästöistä. Jatkuvaa ilmanlaadun epäpuhtauksien mittausta Riihimäellä ei ole.

Riihimäen kaupunki on tehnyt ilmastotyötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Kaupunki lähti mukaan kuntien ilmastonsuojelukampanjaan vuonna 1998 ja Riihimäen ilmastostrategia 2020 ”Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä” hyväksyttiin syksyllä 2011. Kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä seurataan erilaisten laskelmien avulla. Riihimäki on muun muassa laskenut alueensa kasvihuonekaasupäästöt usealta vuodelta sekä tehnyt kasvihuonekaasupäästöjen  kehittymisennusteen vuodelle 2020. Lisäksi Kaupunki on mukana Benviroc Oy:n julkaisemassa kasvihuonekaasujen viikoittaisessa päästöraportoinnissa.

pilvet


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3