Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeustilanteessa

Päivitetty 27.5.2020 klo 8.31

Lähiopetuksen erityisjärjestelyt 14.5. alkaen perusopetuksessa

 • Koulutyö perusopetuksessa jatkuu 14.5. alkaen lähiopetuksena opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Esiopetusikäisen lapsen ja perusopetusikäisen oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
 • Eri lapsi- tai oppilasryhmien väliset kontaktit minimoidaan. Kouluissa otetaan käyttöön kaikki mahdolliset opetukseen sopivat lisätilat, hyödynnetään koulujen piha-alueita ja lähiympäristöä sekä tehdään retkiä. Välitunteja porrastetaan.
 • Ruokailuja porrastetaan, ja ruokasalissa on tilan koosta riippuen vain yksi tai enintään muutama luokka samanaikaisesti.
 • Lapsia ja oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Sekä lapset/oppilaat että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen/kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit minimoidaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Koulukuljetuksiin on tehty tarvittavat muutokset riittävien etäisyyksien varmistamiseksi.
 • Ensi syksynä esiopetuksen aloittavien lasten tutustumispäivä sekä koulunsa aloittavien 1. luokan ja yläkouluun 6. luokalle siirtyvien oppilaiden kouluun tutustuminen on peruttu.
 • Esi- ja perusopetuksessa oppilashuolto on palannut lähiopetuksen käynnistymisen myötä lähipalveluihin porrastetusti. Lisätietoja >>
 • Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa voidaan järjestää oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia. Perinteisiä koko varhaiskasvatusyksikön tai koulun yhteisiä kevätjuhlia vieraineen ei pidetä. Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.2020.
 • Lue koko tiedote lähiopetuksen erityisjärjestelyistä >>

Joustavan perusopetuksen toiminta 

 • Joustavaa perusopetusta järjestetään soveltuvin osin etäopetuksena.

Lukion toiminta

 • Riihimäen lukio ja aikuislukio noudattavat valtioneuvoston suosituksia ja jatkaa etäopetusta kevätlukukauden loppuun asti. Arviointiviikko järjestetään etänä.
 • Lukiossa ryhmänohjaus toimii etänä poikkeusolosuhteista huolimatta. Ryhmänohjaajat ovat säännöllisesti yhteydessä omiin ryhmiinsä ja kannustavat itsenäiseen opiskeluun sekä kartoittavat ryhmien kuulumisia. Lukiolainen voi ottaa yhteyttä myös omaan ryhmänohjaajaansa, jos esimerkiksi korona-tilanne askarruttaa mieltä.
 • Lukion erityisopettaja ottaa opiskelijoita vastaan etänä Zoomia käyttämällä, ja lukion opinto-ohjaajat hoitavat henkilökohtaiset ohjaukset Teamsin kautta.
 • Lukiossa tukiopetusta voidaan järjestää opiskelijoille etänä tai myöhemmin tilanteen normalisoiduttua.

Lukuvuoden päättyminen

 • Riihimäen lukion ja aikuislukion lakkiaiset siirtyvät suositusten mukaan pidettäväksi syksyllä.
 • Uusia ylioppilaita juhlistetaan Istuinkiven hallilla lauantaina 29.8.2020 kello 10.00 alkavassa lakkiaisjuhlassa. Elokuun lakkiaisjuhliin ilmoittaudutaan Wilman kautta jo toukokuussa, sillä valmistuvilla ei enää elokuussa ole Wilmaa käytössään.
 • Jos lakkiaisia ei pystytä järjestämään elokuussa turvallisesti, kevään 2020 ylioppilaat kutsutaan perjantaina 4.12.2020 järjestettävään syksyn lakkiais- ja itsenäisyysjuhlaan.
 • Lukion päättötodistukset ja ylioppilastutkintotodistukset jaetaan keväällä valmistuville toukokuun lopussa, jolloin abiturientit voivat hakea todistuksensa lukiolta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Nouto tapahtuu turvallisuus huomioiden porrastetusti pienissä ryhmissä. Todistusten noutamisesta tiedotetaan abiturientteja Wilman kautta.

Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutettu koronavirusepidemian mahdollisen jatkumisen vuoksi

 • Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärän koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. Lue lisää >>

Koulunkäyntiohjaajien työnjako poikkeustilanteessa 

 • Koulunkäyntiohjaajat avustavat tarvittaessa lähiopetuksessa olevia oppilaita sekä erityisen tuen piirissä olevia oppilaita.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut 

 • Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot saattavat aiheuttaa oppilaille ja opiskelijoille kuormitusta, joiden käsittelemiseksi tarjolla on oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön apua. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut järjestetään etänä.
 • Oppilaiden tai opiskelijoiden, joilla on tarve tavata kasvotusten oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoria, psykologia tai psykiatrista sairaanhoitajaa, tulee olla yhteydessä kyseiseen työntekijään ajan sopimiseksi. Ilman sovittua vastaanottoaikaa oppilasta tai opiskelijaa ei voida tavata. Yhteystiedot löytyvät täältä.
 • Kuraattoriin, psykologiin tai lukiolla työskentelevään psykiatriseen sairaanhoitajaan saa yhteyden helpoiten sähköpostitse, puhelimitse, Wilman tai WhatsApp-sovelluksen kautta. Helmi-järjestelmän kuormittumisen vuoksi viestien välityksessä saattaa paikoin olla viivettä.

Koulujen ja lukion kerhotoiminta

 • Kerhotoimintaa ei toistaiseksi järjestetä.
 • Lukion höntsäkerhon lajikokeilut on keskeytetty.

Valmistava opetus   

 • Valmistavaa opetusta järjestetään etäopetuksena.

Koulu- ja päiväkotiruokailu 

 • Lähiopetukseen osallistuville oppilaille järjestetään kouluruokailu. Päiväkodeissa ruokaillaan normaalisti.

Siivoustoimet   

 • Siivousta on tehostettu kaikissa tiloissa.

Esiopetus

 • Esiopetusta tulee esiopetusvuoden aikana antaa 700 tuntia. Tämä tuntimäärä täyttyy toimintavuonna 2019–2020, mikäli poikkeustila päättyy huhtikuussa.
 • Jos lapsi ei osallistu esiopetukseen poikkeustilan aikana, voi esiopetusryhmästä kysyä toimintavinkkejä ja -ohjeita. Esiopetuksen tavoitteet ja toimintatavat on kirjattu Riihimäen paikalliseen esiopetussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatusmaksu poikkeustilanteessa

 • Varhaiskasvatusmaksuista myönetään vapautus ajalle 18.3.–13.5.2020 koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Hyvitystä maksuista myönnetään niille varhaiskasvatuksen asiakkaille, joiden lapsi ei käytä varhaiskasvatuspalveluita yhtenäkään toimintapäivänä ajalla 3.–22.3. tai 3.–13.4. tai 4.–13.5.2020.

Oppilas- ja opiskelijavakuutukset etänä opiskellessa

 • Kaupungin vakuutusyhtiö on tulkinnut oppilas- ja opiskelijavakuutusten voimassaoloa etäopetuksessa niin, että vakuutus on voimassa kaikessa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, myös etäopetuksessa.
 • Käytännössä kaikki tehtävät, jotka opettajat oppilaille ja opiskelijoille etänä antavat, ovat opetussuunnitelman mukaisia, tehtiinpä ne sitten reaaliaikaisessa yhteydessä tai omatoimisesti kotona (mukaan lukien liikunnan ja kotitalouden tehtävät).
 • Vakuutuksen piiriin eivät kuulu lounastauot, WC-käynnit ja muut tauot, kuten ei muukaan vapaa-aika.

Henkilökunnan vakuutukset koskien etätyön tekemistä

 • Kaupunki on ottanut 24.3.2020 lukien henkilöstölleen lisäturvana IF:n etätyövakuutuksen, joka täydentää voimassaolevaa työtapaturmavakuutusturvaa.
 • Vakuutukset korvaavat yhdessä välittömästi työhön liittyvän tapaturman lisäksi mm. etätyöpaikassa ruokailujen aikana sattuneet tapaturmat; etätyöpaikassa vietettyjen tavanomaisten, työhön liittyvien taukojen aikana sattuneet tapaturmat ja muun kuin etätyöhön liittyvän liikkumisen aikana etätyöpaikan sisätiloissa sattuneet tapaturmat.

Yhteystietoja:

Alakoulujen yhteystiedot
Yläkoulujen yhteystiedot
Lukio ja aikuislukio: lukio@riihimaki.fi, rehtori 040 330 4605, apulaisrehtori 040 330 4605, koulusihteeri 019 758 4607, aikuislukion koulusihteeri 050 500 1692.
Varhaiskasvatuksen yhteystiedot
Esiopetus: varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius 050 538 7701
opetuspäällikkö Virve Jämsén 040 330 4452
varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius 050 538 7701
sivistysjohtaja Esa Santakallio 040 330 4450


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1