Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut syksyllä 2020

Päivitetty 15.9.2020 klo 11.22

14.9.2020: Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat päivittäneet omia ohjeistuksiaan THL:n uusien ohjeiden mukaisiksi. Sivistysjohtaja Jarkko Niirasen tiedote asiasta >>

Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus toimivat lähiopetuksessa

 • Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kaikki oppilaat ja opiskelijat ovat aloittaneet koulun lähiopetuksessa lukuvuoden alkaessa 11.8.2020.
 • Lukuvuotta 2020–21 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, opiskeluhuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä muuhun toimintaan liittyviä käytänteitä ja ohjeistusta on valmisteltu huomioiden voimassa olevat OPH:n, THL:n ja OKM:n antamat ohjeet (linkit tämän sivun lopussa), jotta sekä lasten ja nuorten että aikuisten on turvallista tulla kouluun.

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena

 • Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla muun muassa yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Jos lapsi/nuori sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi/nuori siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa tai lähetetään kotiin, mikäli näin huoltajan kanssa tilanteessa sovitaan. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.
 • Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.
 • Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua koronavirustestiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata. THL: Tietoa koronaviruksesta.
 • Jos oppilas on muutoin sairas, huoltaja ilmoittaa opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian. Jotta oppilas ei jäisi poissaolon aikana jälkeen opinnoissaan, hänelle annetaan tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit kotiin. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sairauspoissaolo ilmoitetaan lapsen ryhmän henkilökunnalle.
 • Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve huomioidaan hänen palatessaan kouluun.

Matkustusrajoituksia ja karanteenisuositus

 • Ulkomailta palaavien tulee tarkistaa THL:n verkkosivuilta hallituksen matkustusrajoitukset ja ulkomailta palaavien 14 vuorokauden karanteenisuositukset.
 • Kun saavutaan Suomeen maasta, jonka kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, täytyy oppilaan tai työntekijän jäädä 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin. Karanteenisuositus on voimassa, vaikka koronatestistä olisi saanut negatiivisen tuloksen. Testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saa tartunnan tai että tartunta on itämässä.

 Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

 • Mahdolliset altistuneet jäljitetään ja ohjataan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntataudeista vastaavalle infektiolääkärille.
 • Tartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vrk oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään 2 vrk oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Perusopetuksessa varaudutaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

 • Mikäli syyslukukauden 2020 aikana on tarpeen siirtyä lähiopetuksesta etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, toimitaan opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti
 • Tehdään päätös siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Ennen päätöksentekoa kuullaan koulun oppilaskuntaa.
 • Haavoittuvammassa asemassa olevien lasten opetus järjestetään lähiopetuksena.
 • Opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä.
 • Koulu seuraa oppilaan poissaoloja opetuksen järjestämistavasta riippumatta ja ilmoittaa oppilaan huoltajalle luvattomista poissaoloista.
 • Huolehditaan, että oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Etäyhteydellä tapahtuva opetus ei ole pelkkää oppimistehtävien antamista.
 • Etäyhteydellä opetuksen aikana turvataan oppilaiden yhdenvertaiset oikeudet saada opetusta. Opettaja on aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä oppilaaseen sekä edistää säännöllistä vuorovaikutusta oppilaan kanssa. Oppilaaseen pidetään yhteyttä useita kertoja päivässä. Oppilaan läsnäolo varmistetaan ja sitä tuetaan. Oppilaan vuorovaikutuksen tarvetta seurataan ja tarvittaessa yhteydenottoja lisätään.
 • Etäyhteydellä tapahtuva opetus voi olla esimerkiksi opettajan johdolla annetun opetuksen ohella monimuoto-opetusta verkossa sekä osittain oppilaan itsenäistä opiskelua verkon avulla. Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.
 • Perusopetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat maksuttomia. Myös oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää. Jos oppilaan omia laitteita käytetään, varmistetaan, että ne ovat opetukseen soveltuvia ja riittäviä.
 • Alle 15-vuotiaan osalta huoltaja päättää, voiko lapsi käyttää mobiililaitettaan tai kotoa löytyviä laitteita etäopetuksessa. 15 vuotta täyttänyt päättää itse, käyttääkö hän mobiililaitetta tai kodin laitteita. Oman laitteen käytöstä lähi- ja etäopetuksessa tehdään erillinen sopimus. Omien laitteiden opetuskäyttö tapahtuu opettajan antamia ohjeita noudattaen. Käyttö tulee olla lain, hyvien tapojen ja käyttöehtojen mukaista. Koulu ei vastaa laitteiden katoamisesta. Mikäli laite tai ohjelmisto rikkoutuu oppilaan omassa käytössä, vahingosta vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja.

Poissaolot

 • Perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa sekä lukiokoulutuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
 • Kouluun ei saa tulla sairaana.
 • Opettaja ja opiskeluhuollon henkilöstö seuraavat oppilaiden/opiskelijoiden osallistumista opetukseen. Poissaoloja seurataan, niistä ilmoitetaan ja niihin puututaan yhteisen toimintamallin mukaisesti.
 • Opettaja on vastuussa oppilaistaan/opiskelijoistaan ja on yhteydessä heihin ja koteihin myös silloin, mikäli opetusta joudutaan järjestämään poikkeuksellisissa olosuhteissa.
 • Sairaus sekä oppilaan/opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.
 • Huoltajan tulee toimittaa lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppilaan tilanteesta koulun rehtorille. Tällöin perusopetuksessa tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18§) ja opetus voidaan antaa etäyhteyksin.
 • Koululle ei tarvitse luovuttaa tietoja oppilaan perheenjäsenen terveydentilasta. Perheenjäseneksi katsotaan henkilö, joka elää samassa taloudessa lapsen kanssa. Krooniset sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle.
 • Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt myöskään valtaosalla pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi/nuori, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen ja koulun tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa hyödynnetään lääkärin tai muun asiantuntijan arviota.
 • Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät >>

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

 • Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.
 • Sekä lapset/nuoret että aikuiset pesevät kätensä aina kouluun tai varhaiskasvatukseen tullessaan, ennen kotiinlähtöä, ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, ja kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Ohjeita hygieniasta päivitetään tarvittaessa THL:n ohjeistusten mukaisesti.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen ja tilojen käyttö

 • Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia pääsääntöisesti saman lapsiryhmän kanssa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan mahdollisuuksien mukaan pienryhmissä ja kaikkia tiloja niin sisätiloissa kuin ulkona hyödyntäen.
 • Opetusjärjestelyissä hyödynnetään koulun kaikkia sisä- ja ulkotiloja sekä lähistöllä olevia muita ulkotiloja ja luontoympäristöjä. Opetusryhmiä pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään tilojen, aikataulujen, erilaisten ohjeistusten ja opetusjärjestelyjen avulla. Näin pyritään välttämään suurempien ihmisjoukkojen kulkeminen samanaikaisesti. Kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.
 • Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa ja niitä pyritään porrastamaan mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaisesti. Kouluissa suunnitellaan ja ohjataan toimintaa välitunneilla lähikontaktien välttämiseksi.
 • Riittävää etäisyyttä ja annettuja hygieniaohjeita tulee pyrkiä noudattamaan niin koulutiloissa, siirtymissä, koulun piha-alueella kuin koulumatkoillakin.
 • Koulussa ja varhaiskasvatuksessa toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.
 • Henkilökunnan kokoontumisia vältetään, esimerkiksi opettajien kokoukset suositellaan järjestettäväksi ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Opetuksen suunnitteluun liittyvä pienempien opettajaryhmien ja tiimien yhteistyö voidaan toteuttaa riittävästä etäisyydestä ja hyvästä hygieniasta huolehtien.
 • Henkilöstön ylimääräisiä siirtymiä toimipaikasta toiseen vältetään. Työterveyslaitoksen ohje työntekijälle >>
 • Varhaiskasvatuksessa huomioidaan huoltajien välttämättömät käynnit sisätiloissa. Tilat ovat eri yksiköissä erilaiset, joten yksikkö laatii oman ohjeistuksensa. Varhaiskasvatuksessa sallitaan esim. terapeuttien käynnit yksiköissä erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
 • Varhaiskasvatuksessa sallitaan myös opiskelijoiden työssäoppimisjaksot.
 • Koulun tilat ja piha-alueet ovat koulupäivän aikana ainoastaan oppilaiden/opiskelijoiden ja koulukiinteistössä työskentelevän henkilökunnan käytössä. Huoltajat voivat saattaa oppilasta koulun piha-alueen rajalle ja kulkea koulukiinteistöön tarvittaessa (mm. oppilaan terveystarkastukset, henkilökunnan kanssa sovitut tapaamiset). Mikäli koulun tai varhaiskasvatuksen ulkopuoliset henkilöt käyttävät päiväkodin tai koulun tiloja yksikön toiminta-ajan ulkopuolella, kiinteistö siivotaan ennen päiväkodin avautumista ja kouluissa ennen oppilaiden ja koulun henkilökunnan koulupäivän alkua.
 • Lukuvuoden opetukseen ja toimintaan liittyvät tutustumisvierailut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja niissä noudatetaan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita (esim. uimaopetus, kulttuuripolkutoiminta soveltuvin osin).

Kodin ja koulun/varhaiskasvatuksen yhteistyö

 • Koulun ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö on aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteydessä koteihin liittyen oppilaan/opiskelijan opintojen edistymiseen, poissaolojen seurantaan tai tilanteeseen, jossa on huoli oppilaan/opiskelijan oppimisesta tai hyvinvoinnista.
 • Huoltajien tapaamisissa hyödynnetään etäyhteyksiä. Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon perheiden mahdollisuudet käyttää etäyhteyksiä sekä tulkkaustarve.
 • Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet.
 • Vanhempainilloissa huolehditaan riittävästä väljyydestä ja hyvästä hygieniasta. Vanhempainiltoja voidaan järjestää myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Ruokailu

 • Kouluruokailua porrastetaan. Kädet pestään aina ennen ruokailua ja sen jälkeen. Ruoanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana huolehditaan tehostetusti hygieniasta. Yksikön henkilöstö ohjaa ja valvoo oppilaiden ruokailutilannetta, käsienpesua, riittävien etäisyyksien pitämistä.
 • Varhaiskasvatuksessa yksikön henkilökunta annostelee lasten ruoan. Yksikön henkilöstö ja keittiöhenkilökunta suunnittelevat yhteistyössä kouluruokailun käytännön toteutuksen yksikkökohtaisesti.

Koulumatkat ja koulukuljetukset

 • Koulumatkalla tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja huolehtia turvavälistä muihin liikkujiin.
 • Joukkoliikennettä käyttävien oppilaiden tulee seurata joukkoliikenteeseen ja sen turvallisuuteen liittyvää tiedotusta.
 • Koulukuljetukset järjestetään THL:n ohjeiden mukaisesti. Ensisijaisen tärkeää on, että oppilaat eivät matkusta sairaana, ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Koulukuljetuksissa huolehditaan mahdollisimman hyvin riittävästä etäisyydestä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely). Noudatetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa.
 • THL: Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19 -tartuntojen ehkäisemiseksi

Siivous

 • Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.
 • Koulujen ja varhaiskasvatuksen tiloja siivotaan tehostetusti. Erityistä huomiota kiinnitetään kosketuspintoihin, kuten ovenkahvojen, käsinojien, pulpettien ja pöytien, valokatkaisimien sekä hanojen aktiiviseen puhdistamiseen.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.), taide- ja taitoaineiden välineiden käytön jälkeen kukin opetusryhmä puhdistaa ne aina tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Kädet pestään ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä. Myös lelujen säännöllisestä puhdistamisesta huolehditaan. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.
 • Koronavirus – ohje-siivoukseen >>

 Opiskeluhuollon palvelut helposti tavoitettavissa

 • Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ovat oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien ja koulun henkilöstön käytettävissä. Oppilaat/opiskelijat voivat hakeutua kuraattori-, psykologi- ja/tai psykiatrisen sairaanhoitajan sekä kouluterveydenhuoltopalveluihin ja opettajilla on mahdollisuus matalalla kynnyksellä heitä konsultoida. Jos oppilaan/opiskelijan tilanteesta herää huoli, hänet ohjataan opiskeluhuollon palveluihin. Opiskeluhuollon palveluissa varaudutaan yksilökohtaisen ja yhteisöllisen tuen tarpeen lisääntymiseen.
 • Terveydenhoitajat, psykologit, kuraattorit ja psykiatriset sairaanhoitajat työskentelevät pääosin omilla kouluillaan keskittyen yhteisölliseen ja oppilaskohtaiseen työhön sekä opettajien työn tukemiseen. Konsultaatiot, monialaiset asiantuntija- ja oppilas/opiskelijahuoltoryhmät toteutetaan etäyhteyksillä aina, kun se on mahdollista. Yhteyttä oman koulunsa oppilas-/opiskelijahuoltohenkilöstöön voi ottaa matalalla kynnyksellä Helmen/Wilman välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse.

Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus)

 • Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus perusopetuksen osana ei ole kotiopetusta. Kotiopetukseksi kutsutaan oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin osallistumalla perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen. Kotiopetuksen tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 eri oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin.
 • Kotiopetuksessa vastuu perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisuuden edistymisestä on huoltajalla. Huoltaja vastaa kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen tuesta, oppimateriaaleista, työvälineistä ja -aineista, oppilashuollosta ja ruokailusta. Asuinkunnan nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymistä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa osaamisensa erityisessä tutkinnossa.
 • Opetushallituksen antamaa tietoa kotiopetuksesta >>
 • Päiväkotien ja koulujen yksityiskohtaisista käytännön järjestelyistä lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajat sekä koulujen rehtorit.

 

Yhteystietoja:

Alakoulujen yhteystiedot >>
Yläkoulujen yhteystiedot >>
Lukio ja aikuislukio:
lukio@riihimaki.fi
rehtori 040 330 4605
apulaisrehtori 040 330 4605
koulusihteeri 019 758 4607
aikuislukion koulusihteeri 050 500 1692
Varhaiskasvatuksen yhteystiedot >>

Virve Jämsén
opetuspäällikkö
040 330 4452
Eteläinen Asemakatu 4


Marjut Helenius
varhaiskasvatuspäällikkö
050 538 7701


Jarkko Niiranen
sivistysjohtaja
050 526 3175
Eteläinen Asemakatu 4

THL:n ja OKM:n suositus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäjälle koronavirusepidemian aikana 4.8.2020

THL:n ja OKM:n suositus lukiokoulutuksen järjestäjälle koronavirusepidemian aikana 4.8.2020

Varhaiskasvatuksen jarjestaminen uudella toimintakaudella 25.6.2020 alkaen

Esiopetuksen jarjestaminen uudella toimintakaudella 29.6.2020 alkaen

Perusopetuksen jarjestaminen 

Lukiokoulutuksen jarjestaminen

Perusopetukseen osallistuminen ja poissaolot

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen hygieniaohjeita

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Tietoa koronasta

THL: Matkustusrajoitukset ja ulkomailta palaavien karanteenisuositukset 6.8.2020

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1