Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeustilanteessa

Näitä ohjeita päivitetään jatkuvasti ajankohtaisen tilannekuvan tarjoamiseksi palvelujen käyttäjille ja kaupungin henkilöstölle. Uudet päivitykset merkitään päivämäärätiedoilla.

Osallistumisoikeus lähiopetukseen ja varhaiskasvatukseen poikkeustilanteessa

Kaikki 1.–3.-luokkalaiset voivat halutessaan osallistua lähiopetukseen omalla koululla. Kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä. Vuosiluokille 4–10 opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Lähiopetusta järjestetään kuitenkin erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville vaikeavammaisille oppilaille.

Riihimäen kaupunki suosittelee etäopetusta kaikille 1.–3.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joille se on mahdollista.

Avoin varhaiskasvatus on suljettu, mutta muuten varhaiskasvatuspalvelujen toiminta jatkuu normaalisti. Kaikki varhaiskasvatuksen toimipisteet ovat auki lukuun ottamatta itäistä aluetta, jossa Peltosaaren koulun varhaiskasvatusyksikön esiopetus on siirtynyt puukoululta Jukolan päiväkodin tiloihin.

Valtioneuvoston linjausta noudattaen Riihimäen kaupunki suosittelee, että varhaiskasvatuspalveluita ei käytetä, mikäli lapsen on mahdollista jäädä kotiin.

Huomioitavaa esiopetuksesta

Perusopetusasetuksen 3 § mukaan esiopetusta tulee esiopetusvuoden aikana antaa 700 tuntia. Tämä tuntimäärä täyttyy toimintavuonna 2019–2020, mikäli poikkeustila päättyy huhtikuussa. Jos lapsi ei osallistu esiopetukseen poikkeustilan aikana, voi esiopetusryhmästä kysyä toimintavinkkejä ja -ohjeita. Esiopetuksen tavoitteet ja toimintatavat on kirjattu Riihimäen paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan:

Riihimäen paikallinen esiopetussuunnitelma

Varhaiskasvatusmaksu poikkeustilanteessa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee kokouksessaan 8.4.2020 mahdollisuutta vapauttaa varhaiskasvatusmaksusta poikkeustilanteen ajalta ne perheet, jotka eivät ole lainkaan käyttäneet varhaiskasvatuspalveluita ajalla 23.3.–13.4.2020.

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten lukumäärän seuraaminen

Esimiehet kokoavat päivittäin aamulla luvut lapsista ja toimittavat ne varhaiskasvatuksen toimistolle kello 11.00 mennessä.

Koulukuljetukset poikkeustilanteessa

Koulukuljetus järjestetään niille lähiopetuksessa oleville oppilaille, jotka ovat siihen oikeutettuja.  Jos koulukuljetukseen oikeutettu oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan, tulee huomioida, että koulukuljetusta ei järjestetä iltapäivätoiminnasta kotiin.

Lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrän tarkistaminen

Rehtori kokoaa ja kirjaa päivittäin koulunsa osalta tiedon lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrästä opetusverkon Korona 2020 -tiimiin. Oppilas ei saa päiväsaikaan tulla käymään koululla tai koulun piha-alueella sopimatta siitä ensin opettajan, rehtorin tai oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Tietokoneiden ja laitteiden käyttö poikkeustilanteen aikana  

Kaikilla 6.–9.-luokkien oppilailla on ollut syksystä 2019 alkaen käytössä henkilökohtaiset päätelaitteet, joita he käyttävät myös etäopetuksessa. Vuosiluokkien 1–5 oppilaat käyttävät poikkeustilanteen aikana kotona olevia laitteita etäopetukseen (oma tietokone, tabletti tai älypuhelin). Mikäli omaa laitetta ei ole käytettävissä, Riihimäen kaupunki lainaa laitteen. Laitteen lainaamisesta sovitaan koulun ja oppilaan kesken kirjallisesti

Opettajien työnjako poikkeustilanteessa 

Kouluun tulevat 1.–3.-luokkien oppilaat opiskelevat oman koulunsa opettajien johdolla. Kouluissa sovitaan opettajien työnjaosta lähi- ja etäopetuksessa. Rehtorit seuraavat lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrää ja varaavat lähiopetuksen järjestämiseen tarvittavan henkilöresurssin.

Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat opiskelevat koulun erityisopettajien/erityisluokanopettajien ja sovitusti muiden opettajien johdolla. Ne erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, jotka tarvitsevat yksilöllisiä opetuksen järjestelyjä lähiopetuksena, saavat sitä koulussa suunnitellusti.

Etäopetuksessa olevat oppilaat opiskelevat työjärjestyksensä mukaisesti, ja voivat tarvittaessa kysyä neuvoa opettajalta. Yhteydenpitotavasta ja ajankohdista opettajat ovat tiedottaneet ja tiedottavat oppilaitaan jatkuvasti.

Koulunkäyntiohjaajien työnjako poikkeustilanteessa 

Koulunkäyntiohjaajat avustavat tarvittaessa lähiopetuksessa olevia oppilaita sekä erityisen tuen piirissä olevia oppilaita. Rehtori varaa lähiopetuksen järjestämiseen tarvittavan koulunkäyntiohjaajaresurssin oppilasmäärien ja tarpeiden mukaan.

Koulu- ja päiväkotiruokailu 

Lähiopetukseen osallistuville oppilaille järjestetään kouluruokailu. Päiväkodeissa ruokaillaan normaalisti.

6.4.2020 Riihimäen kaupunki valmistelee etäopetuksessa oleville esiopetusikäisille ja perusopetuksen oppilaille ruokapakettien jakoa. Ensimmäiseksi jakopäiväksi on suunniteltu joko keskiviikkoa 15. huhtikuuta tai perjantaita 17. huhtikuuta. Ruokapaketit on tarkoitettu taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleville riihimäkeläisperheille. Jokainen perhe harkitsee itse oman tarpeensa ruokapaketeille. Perhe voi saada kerran viikossa viidelle päivälle suunnitellun paketin. Alustavan suunnitelman mukaan huoltajilla on mahdollista hakea nimeä vastaan ruokapaketti oppilaan avoinna olevalta lähikoululta. Mikäli oppilaan tavanomainen lähikoulu on kiinni tai huoltajalla lapsia useammassa koulussa, niin ruokapaketin noutopaikka sovitaan erikseen. Riihimäkeläishuoltajien toivotaan vastaavan heille Helmin kautta lähetettyyn kyselyyn maanantaihin 6.4.2020 mennessä, mikäli he haluavat vastaanottaa ensimmäisen ruokapaketin tai -paketteja. Ruokapakettien tarvetta kysytään jokaisella viikolla erikseen hävikin minimoimiseksi. Ruokapakettien jakelun käynnistymisestä ja muista käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin pian.

Myös etäopetuksessa olevat oppilaat voivat osallistua kouluruokailuun. Rehtori ilmoittaa ruokailuun osallistuvat oppilaat ruokalahenkilöstölle, joka huomioi oppilaiden mahdolliset erityisruokavaliot. Ilmoittautumiset päivittäiseen kouluruokailuun pyydettiin etäopetuksessa olevien oppilaiden osalta Helmen lupamenettelyn kautta 19.3.2020 mennessä. Päiväkodeissa ruokailuun poikkeustilanne ei vaikuta.

Kouluruokailu järjestetään alakoulun oppilaille oppilaan omalla koululla pois lukien Patastenmäen Tiilikoulun ja Puukoulun toimipisteet, joiden opetus ja ruokailu on keskitetty Jukolan toimipisteeseen. Yläkoululaisten ruokailu järjestetään keskitetysti Peltosaaren koululla Kalevantalossa (entinen Kauppaoppilaitos). Kouluruokailuajat ilmoitetaan etäopetuksessa oleville, ruokailuun osallistuville oppilaille erikseen.

Kaupunki kannustaa huoltajia olemaan lähettämättä lastaan kouluruokailuun, mikäli lapsen ruokailu voidaan järjestää muulla tavalla, jotta lähikontaktit onnistutaan pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Lukion toiminta

Lukiossa ryhmänohjaus toimii etänä poikkeusolosuhteista huolimatta. Ryhmänohjaajat ovat säännöllisesti yhteydessä omiin ryhmiinsä ja kannustavat itsenäiseen opiskeluun sekä kartoittavat ryhmien kuulumisia. Lukiolainen voi ottaa yhteyttä myös omaan ryhmänohjaajaansa, jos esimerkiksi korona-tilanne askarruttaa mieltä. Lukion erityisopettaja ottaa opiskelijoita vastaan etänä Zoomia käyttämällä, ja lukion opinto-ohjaajat hoitavat henkilökohtaiset ohjaukset Teamsin kautta. Lukiossa tukiopetusta voidaan järjestää opiskelijoille etänä tai myöhemmin tilanteen normalisoiduttua.

Siivoustoimet   

Siivousta on tehostettu kaikissa tiloissa.

Tukiaineistoa poikkeustilanteen ajaksi 

  • Wilma: viestintä ja tiedotus opettajien, opiskelijoiden ja huoltajien välillä. Tehtäviä saatetaan välittää Wilman kautta, mikäli oppimisalusta itsLearning ylikuormittuu.
  • Helmi: tiedotus ja viestintä opettajien, oppilaiden ja huoltajien välillä sekä etäopetustehtävät ja -ohjeet opettajilta oppilaille.
  • Riihimäen kaupungin verkkosivut: tiedotteet poikkeusjärjestelyistä. Lisäksi saataville on tulossa etäopetukseen liittyvää ohjeistusta sen valmistuttua.
  • Opetushallitus: tietoa opetuksen järjestäjille ja kansalaisille siitä, millaisia asioita poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä kannattaisi huomioida.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut 

Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot saattavat aiheuttaa oppilaille ja opiskelijoille kuormitusta, joiden käsittelemiseksi tarjolla on oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön apua. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut järjestetään etänä. Riihimäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoriin, psykologiin tai lukiolla työskentelevään psykiatriseen sairaanhoitajaan saa yhteyden helpoiten sähköpostitse, puhelimitse, Wilman tai WhatsApp-sovelluksen kautta. Helmi-järjestelmän kuormittumisen vuoksi viestien välityksessä saattaa paikoin olla viivettä. Oppilaiden tai opiskelijoiden, joilla on tarve tavata kasvotusten Riihimäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoria, psykologia tai psykiatrista sairaanhoitajaa, tulee olla yhteydessä kyseiseen työntekijään ajan sopimiseksi. Ilman sovittua vastaanottoaikaa oppilasta tai opiskelijaa ei voida tavata. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Iltapäivätoiminta   

Iltapäivätoiminta on avattu 23.3.2020 niille lapsille, jotka osallistuvat lähiopetukseen ja joille on myönnetty aiemmalla päätöksellä iltapäivätoimintapaikka.

26.3.2020: Jos koululainen ei ole osallistunut enää 17.3.2020 jälkeen iltapäivätoimintaan ja peruutus tehdään maaliskuun aikana, iltapäivätoiminnan maksu päättyy 17.3.2020 alkaen. Paikka tulee perua tällä lomakkeella. Lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Eteläinen Asemakatu 4. Lomakkeen voi jättää neuvontaan tai parkkipaikan puolella ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Muussa tapauksessa toiminta ja siihen liittyvät maksut jatkuvat normaalisti.

Huoltaja voi hakea iltapäivätoimintapaikkaa tulevalle lukuvuodelle 20-21 tällä sähköisellä lomakkeella. Tällä lomakkeella haetaan paikkaa myös siinä tapauksessa, että lukuvuoden 2019-2020 paikka on peruttu, mutta myöhemmin kevään 2020 aikana tulee uudelleen iltapäivätoiminnan tarve.

Koulujen ja lukion kerhotoiminta                                                               

Kerhotoimintaa ei toistaiseksi järjestetä. Lukion höntsäkerhon lajikokeilut on keskeytetty.

Valmistava opetus   

Valmistavaa opetusta järjestetään etäopetuksena.

Joustavan perusopetuksen toiminta 

Joustavaa perusopetusta järjestetään soveltuvin osin etäopetuksena

Oppilas- ja opiskelijavakuutukset etänä opiskellessa

Kaupungin vakuutusyhtiö on tulkinnut oppilas- ja opiskelijavakuutusten voimassaoloa etäopetuksessa niin, että vakuutus on voimassa kaikessa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa myös etäopetuksessa. Käytännössä kaikki tehtävät, jotka opettajat oppilaille ja opiskelijoille etänä antavat, ovat opetussuunnitelman mukaisia, tehtiinpä ne sitten reaaliaikaisessa yhteydessä tai omatoimisesti kotona (mukaan lukien liikunnan ja kotitalouden tehtävät). Vakuutuksen piiriin eivät kuulu lounastauot, WC-käynnit ja muut tauot, kuten ei muukaan vapaa-aika.

Henkilökunnan vakuutukset koskien etätyön tekemistä

Kaupunki on ottanut 24.3.2020 lukien henkilöstölleen lisäturvana IF:n etätyövakuutuksen, joka täydentää voimassaolevaa työtapaturmavakuutusturvaa. Vakuutukset korvaavat yhdessä välittömästi työhön liittyvän tapaturman lisäksi mm. etätyöpaikassa ruokailujen aikana sattuneet tapaturmat; etätyöpaikassa vietettyjen tavanomaisten, työhön liittyvien taukojen aikana sattuneet tapaturmat ja muun kuin etätyöhön liittyvän liikkumisen aikana etätyöpaikan sisätiloissa sattuneet tapaturmat.

Lukuvuoden päättyminen

Valtiolta odotetaan tarkempia ohjeita esimerkiksi päätösjuhlien ja lakkiaisten järjestämiseen. Lukiossa on varauduttu lakkiaisten järjestämiseen normaalista poikkeavalla tavalla. Riihimäen kaupunki tiedottaa lukuvuoden päättymiseen liittyvistä asioista niiden selvennyttyä.

Koulujen, lukion ja varhaiskasvatuksen yksiköiden ja muun henkilökunnan yhteystietoja

Alakoulujen yhteystiedot
Yläkoulujen yhteystiedot
Lukio ja aikuislukio: lukio@riihimaki.fi, rehtori 040 330 4605, apulaisrehtori 040 330 4605, koulusihteeri 019 758 4607, aikuislukion koulusihteeri 050 500 1692.
Varhaiskasvatuksen yhteystiedot
Esiopetus: varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius 050 538 7701
opetuspäällikkö Virve Jämsén 040 330 4452
varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius 050 538 7701
sivistysjohtaja Esa Santakallio 040 330 4450


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0