Kanta-Hämeen koronanyrkin suositukset epidemian eri vaiheissa

Kanta-Hämeen koronanyrkki on maakunnalliselle ryhmälle asioita valmisteleva kokoonpano, johon kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja (lääkäri), Hämeenlinnan terveysjohtaja, Janakkalan johtava ylilääkäri, Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän va. johtajaylilääkäri sekä Riihimäen kaupungin valmius- ja turvallisuuspäällikkö.

Koronanyrkin suositukset kunnille koronaa koskevien toimenpiteiden soveltamisesta epidemian eri vaiheissa perustuvat seuraaviin suosituksiin tai ohjeistuksiin:

1. Epidemian perustaso

Suositus, kuntien oma toiminta:

 • Aikaisemmin mainitut ohjeet ja suositukset otetaan kunnissa käyttöön epidemian kyseisen vaiheen osalta.
 • Yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.
 • Kunnat huolehtivat siitä, että niiden järjestämässä ryhmämuotoisessa toiminnoissa tai tilaisuuksissa osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Suositus kuntien hallinnoimien tilojen (aikuisten ryhmätoimintaan käytetyt tilat ja/tai julkiset tilat) käyttöön liittyen:

Aikaisemmin mainitut kyseisen epidemian vaihetta koskevat ohjeet ja suositukset otetaan kunnissa käyttöön siten, että kunnat ohjeistavat tilojensa käyttäjät toimimaan niiden mukaisesti.

Suositus, kasvomaskin käyttö ja jakelu:

1 Aikaisemmin mainitut ao. epidemian vaihetta koskevat ohjeet ja suositukset otetaan kunnissa käyttöön.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan THL kansalaisille suunnatun ohjeistuksen mukaisesti seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.
 • Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Lähtökohtaisesti kukin kansalainen hankkii ja kustantaa maskinsa itse.

STM ja THL ohjeistavat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden henkilösuojainten käyttöä. Työtehtävissä tarvittavat henkilösuojaimet kustantaa työnantaja. STM ohjeistuksen mukaan kunnat tai kuntayhtymät palvelujen järjestäjinä ovat viime kädessä velvollisia vastaamaan suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa myös yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta.

Työyhteisöjen asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos. Lähtökohtana on lakisääteinen työn riskien ja vaarojen arviointi. Jos työpaikan toimintaan voi liittyä altistumista koronavirukselle, on työnantajan määriteltävä työntekijöiden altistumisen todennäköisyys, luonne, määrä ja kesto. Näiden perusteella voidaan arvioida työntekijöihin kohdistuvan riskin suuruutta sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla työtekijöihin kohdistuvia riskejä voidaan pienentää. Työtehtävissä tarvittavat henkilösuojaimet kustantaa työnantaja.

2 Nyrkki suosittaa voimassa olevan käytännön ja THL 25.9.2020 linjauksen mukaisesti, että kunnat huolehtivat epidemian perusvaiheessa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien (vähävaraisille) maksuttomasta jakelusta.

Maakunnallisessa yhteistyöryhmässä sovitun mukaisesti kunnat tilaavat kansalaisten käyttöön tarkoitetut maskit Kantalogistiikalta ja seuraavat toteutuneita kustannuksia.

2. Epidemian kiihtymisvaihe

Suositus, kuntien oma toiminta:

1 Aikaisemmin mainitut epidemian vaihetta koskevat ohjeet ja suositukset otetaan kunnissa käyttöön epidemian ao. vaiheen osalta.

2 Kuntien uimahallien saunat poistetaan käytöstä epidemian kiihtymisvaiheen ajaksi ja otetaan uudelleen käyttöön epidemian palatessa perustasolle.

3 Kunnat jakavat itse järjestämänsä aikuisten ryhmätoiminnan kolmeen luokkaan:

 1. Turvallinen ryhmätoiminta
  • Ryhmäkoko alle 20 henkilöä, tehostettu käsihygienia ja 2 m turvavälit voidaan pitää kaikissa tilanteissa sekä vahva suositus maskin käytöstä siirtymissä sekä toiminnassa
 2. Etämuotoisesti toteutettavissa oleva ryhmätoiminta
  • Toiminnan luonne ei kärsi etämuotoisesta toiminnasta
 3. Korkean riskin toiminta
  • Toimintaan sisältyy lähikontakti kuten kosketus, hengästyminen tai tehostettu äänenkäyttö, eikä maskia ole mahdollista käyttää.
  • Esimerkiksi paritanssi, kuorolaulu sekä hengästymistä aiheuttava liikunta, johon liittyy lähikontakti.

4 Toimenpiteiden soveltaminen

Koronanyrkki suosittaa, että kunnat kiinnittävät erityistä huomiota kaiken ikäisten ryhmämuotoisen harrastustoiminnan toteuttamiseen turvallisesti. Kuntien ehdotetaan soveltavan erilaisia toimenpiteitä luokkien:

 • 3 a) Turvallinen ryhmätoiminta
 • 3 b) Etämuotoisesti toteutettavissa oleva ryhmätoiminta sekä
 • 3 c) Korkean riskin toiminta

mukaisen toiminnan toteuttamiseksi turvallisesti. Toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon muun muassa harrastuksessa käytettävät tilat, mahdollisuudet ryhmien kokojen pienentämiseen, tilojen käytön vuorotteluun sekä muut harrastustoiminnan turvalliseen toteuttamiseen vaikuttavat seikat.

Erityisesti tulee huomioida se, että tartuntojen tai altistusten jäljittämisen helpottamiseksi kunnan tulee toiminnan järjestäjänä tallentaa päivittäin tiedot ryhmäharrastukseen osallistuneista henkilöistä. Henkilötietojen kerääjä toimii rekisterinpitäjänä ja on vastuussa henkilötietojen käsittelystä asiaa koskevien tietosuojasäädösten mukaisesti. Tartuntojen ja altistusten jäljittämisen mahdollistamiseksi tallenteita suositellaan säilytettävän 14 vuorokautta.

5 Nyrkki suosittaa 3 b -kohdassa mainittua aikuisten ryhmämuotoista toimintaa väliaikaisesti siirrettäväksi etämuotoisesti toteuttavaksi mikäli:

 • sairaanhoitopiiri on todennut maakunnan olevan epidemian kiihtymisvaiheessa.

6 Nyrkki suosittaa kuntien järjestämän 3 c -kohdassa mainittua aikuisten ryhmämuotoisen toiminnan keskeyttämistä väliaikaisesti tai vaihtoehtoisesti toiminnan lukukauden mukaisten joulu- tms. taukojen aikaistamista, mikäli sairaanhoitopiiri on todennut maakunnan olevan epidemian kiihtymisvaiheessa, sekä:

 • kunnassa on edeltävän 1-2 viikon aikana todettu aikaisempaan verrattuna merkittävästi edemmän tartuntoja
 • maakunnallinen tartuntojen painopiste on ko. seudulla.

Suositus kuntien hallinnoimat tilat (eli aikuisten ryhmätoimintaan käytetyt tilat ja/tai julkiset tilat):

1 Aikaisemmin mainitut kyseisen epidemian vaihetta koskevat ohjeet ja suositukset otetaan kunnissa käyttöön siten, että kunnat ohjeistavat tilojensa käyttäjät toimimaan niiden mukaisesti.

2 Koronanyrkki suosittaa, että kunnat selvittävät karkealla tasolla, millaista ryhmämuotoista toimintaa niiden ylläpitämissä tiloissa tapahtuu.

Perusjaottelu on mahdollista tehdä seuraavasti:

 • lasten tai nuorten ryhmämuotoinen toiminta
 • aikuisten ryhmämuotoinen toiminta

Edelleen aikuisten ryhmämuotoisen liikunnan osalta kuntien olisi hyvä selvittää, onko niiden tiloissa järjestettävä toiminta:

 • harrastustoimintaa
 • kilpaurheilua (lajiliiton lisenssimaksu maksettu)

Ensimmäisen osalta turvallista toimintaa ohjeistavat sairaanhoitopiiri sekä kunta tilojen ylläpitäjänä ja jälkimmäisen osalta ohjeistusta antavat ao. lajiliitot.

Suositus, kasvomaskin käyttö ja jakelu:

1 Aikaisemmin mainitut kyseisen epidemian vaihetta koskevat ohjeet ja suositukset otetaan kunnissa käyttöön.

Kasvomaskien käyttöä kansalaisille suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (ml. lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.
 • Aikuisten sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta
 • Aikuisten ryhmäharrastustoimintaan liittyvät siirtymätilanteet (siirtyminen harrastustilaan ja/tai pukuhuoneessa)
 • Nuorisotilat ja muut vastaavat kuntien ylläpitämät paikat.

2 Nyrkki suosittaa, että kuntien kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien (vähävaraisille) tarkoitettujen maksuttomien kasvomaskien jakelupaikoiksi lisätään nuorille tarkoitetut seudulliset Ohjaamot.

3 Tartuntojen leviämisen estämisen näkökulmasta erityisesti asumisyksiköissä on ensiarvoisen tärkeää, että alueen yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavilla yksiköillä on käytössään käyttötarkoitustaan vastaavia henkilösuojaimia riittävä määrä.

Nyrkki suosittaa, että kunnat varmistavat yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavilla yksiköillä on käytössään riittävä määrä tarkoitustaan vastaavia henkilösuojaimia sekä osaaminen niiden käyttöön.

4 Nyrkki suosittaa, että STM 30.6.2020 ohjauskirjeen mukaisesti kunnat tarvittaessa hankkivat ja/tai korvaavat alueen yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoaville yksiköille koronavirustilanteesta johtuneesta suojavälineiden lisääntyneestä käytöstä aiheutuneet kustannukset sekä hakevat näistä korvausta valtiolta.

Koronavirustilanteessa lisääntyneen henkilösuojainten käytön kustannusten korvaaminen yksityisille toimijoille perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin silloin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu on kunnan järjestämisvastuulla. Sosiaali- ja terveysministeriön esityksen mukaisesti sopimuksia on tarvittaessa avattava ja asiasta on neuvoteltava paikallisesti.

3. Epidemien leviämisvaihe

Suositus, kuntien oma toiminta:

1 Aikaisemmin mainitut ohjeet ja suositukset otetaan kunnissa käyttöön epidemian kyseisen vaiheen osalta.

2 Nyrkki suosittaa kuntien itse järjestämän toiminnan osalta, että kohdassa 2. Epidemian leviämisvaihe, kohdassa 3. esitettyjen luokkien mukaisesti:

 1. Turvallinen ryhmätoiminta
 2. Etämuotoisesti toteutettavissa oleva ryhmätoiminta sekä
 3. Korkean riskin toiminta

aikuisten kaikkien ryhmämuotoisen toiminta keskeytetään väliaikaisesti tai toistaiseksi, mikäli:

 • sairaanhoitopiiri on todennut maakunnan olevan epidemian leviämisvaiheessa
 • kunnassa on edeltävän 1-2 viikon aikana todettu aikaisempaan verrattuna merkittävästi edemmän tartuntoja
 • maakunnallinen tartuntojen painopiste on ko. seudulla
 • kotoperäisten tartuntojen osuus ylittää maakunnassa 25 %
 • selvittämättömien tartuntaketjujen osuus tartunnoista on yli 50 %
 • erikoissairaanhoidon kantokyky on kuormittuvassa merkittävästi (sairaalassa yli 15 covid-potilasta vuodeosastolla ja enemmän kuin kolme potilasta teho-osastolla)
 • tartunnan jäljittämisen voimavarat ovat merkittävästi kuormittuneet joko seudullisesti tai maakunnallisesti.

3 Nyrkki suosittaa, että kuntien itse järjestämän toiminnan osalta kohdassa 2. Epidemian leviämisvaihe kohdassa 3. esitettyjen luokkien mukaisesti:

 1. Turvallinen ryhmätoiminta
 2. Etämuotoisesti toteutettavissa oleva ryhmätoiminta sekä
 3. Korkean riskin toiminta

lasten ja nuorten ryhmämuotoinen toiminta keskeytetään väliaikaisesti tai toistaiseksi, mikäli edellisen lisäksi:

 • useampia tartunnanjäljityksiä kohdentuu em. toimintaan seudullisesti tai maakunnan alueella.

Suositus kuntien hallinnoimat tilat (eli aikuisten ryhmätoimintaan käytetyt tilat ja/tai julkiset tilat):

Nyrkki suosittaa, että kuntien tilojen käyttäminen aikuisten ryhmämuotoiseen harrastustoimintaan keskeytetään väliaikaisesti tai toistaiseksi, mikäli:

 • sairaanhoitopiiri on todennut maakunnan olevan epidemian leviämisvaiheessa
 • kunnassa on edeltävän 1-2 viikon aikana todettu aikaisempaan verrattuna merkittävästi edemmän tartuntoja
 • maakunnallinen tartuntojen painopiste on ko. seudulla
 • kotoperäisten tartuntojen osuus ylittää maakunnassa 25 %
 • selvittämättömien tartuntaketjujen osuus tartunnoista on yli 50 %
 • erikoissairaanhoidon kantokyky on kuormittuvassa merkittävästi (sairaalassa yli 15 covid-potilasta vuodeosastolla ja enemmän kuin kolme potilasta teho-osastolla)
 • tartunnan jäljittämisen voimavarat ovat merkittävästi kuormittuneet joko seudullisesti tai maakunnallisesti.

7 Nyrkki suosittaa, että kuntien tilojen käyttäminen lasten ja nuorten ryhmämuotoiseen harrastustoimintaan keskeytetään väliaikaisesti tai toistaiseksi, mikäli edellisen lisäksi:

 • useampia tartunnanjäljityksiä kohdentuu edellä mainittujen tiloihin tai niissä toimiviin ryhmiin seudullisesti tai maakunnan alueella.

8 Kuntien tilojen käyttäminen kaikkeen ryhmämuotoiseen toimintaan (mukaan lukien kilpaurheilu) keskeytetään väliaikaisesti tai toistaiseksi, mikäli:

 • useampia tartunnanjäljityksiä kohdentuu edellä mainittuihin tiloihin tai niissä toimiviin ryhmiin seudullisesti tai maakunnan alueella.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4