Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautinen hoito turvaa yksilöllisen, kodinomaisen asumisen ikäihmiselle, joka tarvitsee ympärivuorokautista, runsasta hoitoa ja huolenpitoa eikä pärjää enää kotiin annettavien maksimaalisten palveluiden turvin omassa kodissaan. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tehostetun palveluasumisen hakemukset käsitellään ikäihmisten palveluohjauksen SAS-työryhmässä. Ennen päätöksentekoa edellytetään toimintakyvyn arviointia lyhytaikaishoidon kuntoutus- ja arviointiyksikössä.

Tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran ja asiakasmaksun. Asiakasmaksu sisältää mm. hoivan, ateriat, yksikössä järjestettävän virkistystoiminnan, tukipalvelut, sekä liinavaatteet, yhteisten tilojen kalusteet ja välineet.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt: Riihikodin Lyhde, Torni, Villava ja Uranuskoti. Yksityisiin tehostetun palveluasumisen palveluihin voidaan harkinnan mukaan myöntää kaupungin tukea tai palveluseteli.

Palveluseteli tehostetussa palveluasumisessa

Palveluseteli on vaihtoehto Riihimäen sosiaali- ja terveystoimen itse tuottamalle tehostetulle palveluasumiselle. Palvelusetelillä järjestettävä palveluasuminen vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua. Asiakkaalla on aina mahdollisuus jäädä kaupungin järjestämien palveluiden piiriin. Palveluseteli on määrärahasidonnainen.

Kenelle tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu?

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu riihimäkeläisille ikäihmisille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisesti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Heillä on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he eivät enää selviydy kotona kotihoidon maksimaalisten palvelujen turvin.

Palveluseteli myönnetään kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin ja SAS-työryhmän käsittelyn jälkeen. Kun asiakkaan palveluntarve on tehostettu palveluasuminen, asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Palvelusetelin käyttöönotosta sovitaan asiakaskohtaisesti sosiaalityöntekijän kanssa.

Palvelusetelin hakeminen

Asiakkaan tulee hakea paikkaa palveluasumisen hakemuslomakkeella sekä selvittää tulot täyttämällä tuloselvityslomake. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan bruttotulot. Asiakas on velvollinen antamaan kaupungille palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot.

Tehostetun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen eli siinä huomioidaan asiakkaan maksukyky. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämiseen käytetään kotihoidon asiakasmaksun määräytymisperusteen mukaista laskelmaa, jonka avulla määritetään palvelusetelin arvo, Hoivan omavastuuksi asiakkaalle jää 35 % sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaisista tulorajan ylittävistä bruttotuloista. Palvelusetelin arvoa laskettaessa hyväksyttävä hoivan hinnan enimmäismäärä on 101 euroa/vrk.

Palvelutalon valinta ja maksut

Asiakas valitsee itse sen tehostetun palveluasumisen palvelutalon, johon haluaa muuttaa. Valinta tulee tehdä Riihimäen kaupungin hyväksymistä palvelutaloista. Palveluntuottajan tarkat hintatiedot saa soittamalla palveluntuottajalle tai katsomalla palveluntuottajien omilta verkkosivuilta.

Kun sopiva tehostetun palveluasumisen paikka on löytynyt, asiakas ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelun tuottamisesta. Sopimuksen teon yhteydessä asiakas luovuttaa palveluntuottajalle palvelusetelipäätöksen, josta ilmenee palvelusetelin arvo. Asiakas voi käyttää palveluseteliä vain hoivapalvelujen maksamiseen. Palvelusetelin käyttö alkaa siitä päivästä, kun asiakas sopimuksen mukaisesti muuttaa tehostetun palveluasumisen palvelutaloon. Palvelusetelin perusteella palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia setelin arvoon asti. Palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin arvon erotus jää asiakkaan maksettavaksi.

Asiakas tekee palvelutuottajan kanssa erillisen sopimuksen palveluasunnon vuokraamisesta. Asiakas maksaa itse vuokran, ateriat, lääkkeet, hoitotarvikkeet ja hoivapalvelun palvelusetelin ylittävältä osalta sekä mahdollisesti hankkimiensa lisäpalvelujen maksut.

Palvelusetelin voimassaolo

Asumispalvelupäätös myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Palveluntuottajan vaihtaminen

Palveluntuottajan tai palvelutalon vaihtaminen on mahdollista. Asiasta tulee aina ensin neuvotella sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa palveluntuottajaa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa.

Palvelusetelin arvo säilyy samana, elleivät asiakkaan tulot ole muuttuneet. Jos palveluseteliä käyttävä asiakas haluaa myöhemmin kunnallisen palvelun piiriin, hänen tulee hakea uudelleen paikkaa normaalin hakumenettelyn kautta.

Palvelusetelin käyttäjän asema

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi, eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelin vastaanottanut on oikeutettu Kelan etuuksiin, muun muassa asumistukeen ja eläkettä saavan hoitotukeen.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennystä voi saada sellaisten lisäpalveluiden ostamisesta, joita palveluseteli ei kata.

Asiakasta koskevissa asioissa sovelletaan sosiaalihuollon asiakaslakia. Jos asiakas on tyytymätön palveluun, hän voi tehdä muistutuksen palveluntuottajalle. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun aluehallintoviranomaiselle.

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat tältä osin toimivaltaisia.

Palvelusetelituottajarekisteri tehostettu palveluasuminen

Palveluseteli asiakasohje 

Lisätietoja:
Ikäihmisten palveluohjaus
Eteläinen Asemakatu 4, A-rappu, 11130 Riihimäki

Rita Juvonen
palveluvastaava
040 330 4432
Palveluohjaus

Jani Kenkkilä
sosiaalityöntekijä
040 330 4411
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki
Omaishoidon tuki, perhehoito ja pitkäaikaishoidon sijoitukset


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 13 Ei 25 Kyllä 13 Ei 25