Omaishoidon tuki

Yleiset perusteet

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu.

Omaishoidotukea voidaan myöntää, jos:

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi.
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5-7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja, saa kuntoutusta tai opetusta. Hoidon vaativuus mitoitetaan toimintakykymittareilla. Avun tarvetta määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä toimintakykymittareilla.

Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä, asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea.

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Lyhytaikaishoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen määrää vastaavassa suhteessa.

Omaishoitajan vapaa

Kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Oikeus lakisääteiseen vapaaseen on kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Omaishoidontuen hakemus 2019

Omaishoidon tuen perusteet 1.11.2016 alkaen

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Palveluneuvonta ja palveluohjaus
019 758 4364
puhelinpalvelu arkisin klo 8-11 (muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan)
sposti: palveluneuvonta@riihimaki.fi

Rita Juvonen
sosiaalityöntekijä
019 758 4113
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki
Omaishoidon tuki A-L, perhehoito ja pitkäaikaishoidon sijoitukset

Jani Kenkkilä
sosiaalityöntekijä
019 758 4411
Eteläinen Asemakatu 4 A, 11100 Riihimäki
Omaishoidon tuki M-Ö, perhehoito ja pitkäaikaishoidon sijoitukset


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 0 Kyllä 5 Ei 0