Lastensuojelu

Lastensuojelu on sosiaalihuollon erityispalvelu, johon turvaudutaan, kun muut tukitoimet on käytetty ja ne ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Tällöin lastensuojelu tukee lapsen vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä järjestämällä palveluja ja tukitoimia alle 18-vuotiaalle lapselle ja hänen perheelleen.

Tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Tärkeää on lapsen näkökulman ja oikeuksien toteutuminen sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa, hoivassa ja huolenpidossa.

Lastensuojelussa perheen kanssa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja muita alan ammattilaisia. Jokaiselle lapselle on lastensuojelussa nimetty oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Lastensuojelun sosiaalityön sähköinen ajanvaraus, josta löytyy ohje ja järjestelmä.

Tukea perheelle

Lastensuojelun sosiaalityössä pyrimme tavoitteelliseen työskentelyyn ja myönteiseen muutokseen perheen arjessa. Kaikista tukitoimista sovimme yhdessä perheen ja lapsen kanssa asiakassuunnitelmassa, joka tehdään vähintään kerran vuodessa. Tukitoimien tarkoitus on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvatusmahdollisuuksia. Perheiden tukitoimia ovat esimerkiksi sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotipalvelu, perhetyö, tukiperhetoiminta ja erilaiset vertaisryhmät.

Lastensuojelussa perheen kanssa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja muita alan ammattilaisia. Jokaiselle lapselle on lastensuojelussa nimetty oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Sijaishuolto

Sijaishuolto on lapsen asumista kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voi tulla kysymykseen, jos lapsi omalla käyttäytymisellään vakavasti vaarantaa kasvunsa tai kehityksensä tai jos perhe ei pysty turvaamaan lapsen kasvua. Lapsen sijoittaminen on viimesijainen keino.

Vaikka lapsen hoito ja kasvatus järjestetään kodin ulkopuolella, se tehdään yhteistyössä perheen kanssa. Sijoituksen aikana pyritään vahvistamaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Vanhempien kasvatustehtävä on ensisijainen ja sijaishuollon tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen. Lapsi voidaan sijoittaa omaan lähiverkostoonsa tai perhehoitoon. Mikäli nämä eivät ole mahdollisia, lapsi sijoitetaan laitokseen.

Mäkikujan perhetukikeskus

Mäkikujan perhetukikeskus on Riihimäen kaupungin omistama 14-paikkainen lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö, jossa toiminnan keskiössä ovat lapsi ja perhe. Mäkikujalla lasten ja nuorten arki perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun sekä toimintaan. Lue lisää Mäkikujan perhetukikeskuksen sivuilta.

Jälkihuolto-oikeus

Jälkihuolto-oikeus syntyy, kun lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle vähintään puoli vuotta. Jälkihuolto-oikeus voi jatkua enintään 21-vuotiaaksi saakka. Jälkihuollon tukitoimet räätälöidään lapsen tai nuoren tarpeiden pohjalta. Etenkin nuoren kohdalla tuki kohdistetaan itsenäistymiseen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 13 Kyllä 1 Ei 13