Oppiminen ja koulunkäynti yksilöllisen opetuksen pienryhmässä (YPR)

Yksilöllisen opetuksen pienryhmä (YPR) on tarkoitettu pääosin oppilaille, joilla on kehitysvammadiagnoosi. Oppilailla on pääsääntöisesti pidennetty oppivelvollisuus. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Lasitehtaan koulun Ypr-ryhmässä opetus toteutetaan toiminta-alueittain: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot ja päivittäiset taidot.

Opetus sisältää runsaasti samojen asioiden kertausta eri yhteyksissä, se on havainnollista ja strukturoitua. Opetus ja oppimäärät yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaaviksi, joten jokainen oppilas etenee omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Alkuopetuksessa vahvistetaan oppilaan perusvalmiuksia aistihavaintoja ja hahmottamista ja harjoitellaan itsenäistä työskentelyä ja muita koulutaitoja omaan elämään liittyviin sisältöihin tukeutuen. Oppimisympäristöä ja aihesisältöjä laajennetaan 1-6 luokilla ja itsenäisen työskentelyn taitoja varmennetaan. Luokilla 7-9 opetellaan suurempia kokonaisuuksia enemmän oppiaineisiin tukeutuen, tuetaan nuoren kasvua kohti aikuisuutta, kodista irtautumista ja työelämään siirtymistä.

Yksilöllisen opetuksen pienryhmän opetuksesta vastaa erityisopettaja. Lisäksi luokassa työskentelee koulunkäynninohjaajia.

Oppilailla on omat kaveriluokat, joiden tunneille he osallistuvat noin kerran viikossa koulunkäyntiohjaajan tai oman opettajan kanssa. YPR osallistuu koulun yhteisiin tapahtumiin ja toimintaan ryhmän mahdollisuuksiensa mukaan.

YPR:n erityisopettajat 2019-2020 ovat Merle Ziemann ja Sanna Härkönen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0