Lasitehtaan koulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tavoitteet

  • Luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle Lasitehtaan koululla.
  • Varmistaa koulutyön turvallisuus, rauhallinen sujuminen sekä kouluyhteisön viihtyvyys.
  • Totuttaa oppilaat vastuuseen ja toisten ihmisten huomioonottamiseen.

2. Koulualue ja kouluaika

2.1. Koulualue

Koulualue on koulun tontti urheilukenttineen, ja se on käytössä arkisin klo 6.30-17.00 pääsääntöisesti koulutoimintaan.
Alueella tulee noudattaa koulun sääntöjä sekä savuttomuutta. Roskat tulee laittaa roska-astioihin.

2.2. Kouluaika

Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen työaika. Koulun juhlat, leirikoulut, opintoretket, kerhot tai muu koulun työsuunnitelman mukainen koulutyö lasketaan kouluajaksi.

2.3. Oppitunnit

Oppitunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksen mukaisesti. Opetukseen käytettävä aika voidaan järjestää toisinkin eli oppitunnin pituus voi olla yli 45min. Työpäivä voi lyhentyä päivän loppuun sijoitetun kaksoistunnin välitunnin vuoksi. Koulupäivän alkua odotetaan ulkona. Koulureppuja ei tuoda sisälle ennen koulun alkua.

Omien kännyköiden käyttämisestä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

2.4. Välitunnit

Välitunnit ovat oppituntien jatke siten, että oppilaat voivat useimmiten itse valita tekemisensä. Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Välitunneille pukeudutaan sään mukaisesti. Sisälle ja ulos siirrytään viivyttelemättä. Ulkovaatteet jätetään oman luokan naulakkoon ja kengät naulakon alle niille varatuille paikoille. Koulun käytävässä liikutaan rauhallisesti kävellen.

Välituntialuetta on koulun piha, kentät ja mäenlaskuaikana kukkula. Koulurakennusten taakse eikä parkki- tai sisääntuloalueille saa välitunneilla mennä. Kuljetusautoja tulee varoa erityisesti.

Välituntileikeissä ei saa vahingoittaa muita välitunnilla olevia, ympäristöä tai mitään omaisuutta. Lähiliikuntapaikalla pelataan vuorolistan mukaisesti. Lumipallojen heittäminen on sallittu vain pallo- tai kiipeilyseinään. Koulualueelta ei saa poistua välituntien aikana.

3. Koulutyö

3.1. Koulumatkat

Kouluun lähdetään ajoissa, kuitenkin niin ettei odotus koululla muodostu liian pitkäksi. Koulumatkat kuljetaan turvallisinta reittiä liikennesääntöjä noudattaen. Kuljettaessa polkupyörällä käytetään pyöräilykypärää. Kuljetuksessa olevat oppilaat ovat ajoissa pysäkillä tai sovitussa kokoontumispaikassa. Iltapäivän koulukuljetusta odotellaan koulun P-paikan vierellä.

Kaikessa saattoliikenteessä tulee käyttää virallista P-paikkaa sekä jättää inva-paikka vapaaksi inva-kuljetuksia varten.

3.2. Käytös

Koulussa ja koulumatkoilla tulee käyttäytyä asiallisesti niin lapsia kuin aikuisiakin kohtaan. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen fyysisesti ja henkisesti. Kehenkään ei käydä käsiksi edes leikin varjolla, vaan kohdellaan toisia kohteliaasti ja erilaisuutta kunnioittaen.

3.3. Koulun tilat ja omaisuus

Koulun tilat ja lähipiha on varattu koulun ja IP-toiminnan käyttöön klo 6.30-17.00 välisenä aikana. Koulurakennukset ja koulun piha-alueet pidetään siisteinä. Luokkatiloihin tai koulun pihamaalle ei jäädä tarpeettomasti koulupäivän jälkeen. Koulun omaisuutta käsitellään huolella ja mahdollisista vahingoista ilmoitetaan viipymättä koulun henkilökunnalle. Vahingot korvaa tekijä.

Oppikirjat kerätään keväällä uudelleen käytettäväksi, joten niitä käsitellään huolellisesti, eikä niihin saa tehdä tarpeettomia merkintöjä. Tahallaan aiheutetun vahingon tai oppikirjan kadottamisen oppilas tai oppilaan huoltaja joutuu korvaamaan.

Kouluun ei saa tuoda vaarallisiksi katsottavia esineitä, arvoesineitä, makeisia tai rahaa, ellei toisin ole sovittu. Koulu ei korvaa esim. kännykän tai urheilutavaroiden katoamista tai rikkoutumista. Omien tavaroiden ja vaatteiden hyvä nimikoiminen on suositeltavaa.

3.4. Päivänavaukset

Päivänavaukset pidetään luokittain. Koko koulun päivänavaukset ovat perjantaisin.
Joka toinen perjantai päivänavauksen pitää Riihimäen evankelis-luterilainen seurakunta, ellei koululla muuta sovita. Korvaava päivänavaus pidetään samaan aikaan erikseen yhteisen aloituksen perään.

3.5. Ruokailu

Ruokailu tapahtuu ruokalassa hyviä ruokailu- ja pöytätapoja noudattaen. Hillitty keskustelu voi kuulua hyviin ruokailutapoihin. Opettajat valvovat luokkiensa ruokailut ja erityisruokavalioiden ottamisen.

3.6. Tapaturmat

Kouluaikana sattuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajalle, joka antaa tarvittavan ensiavun ja huolehtii jatkotoimenpiteistä; koulussa tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Kustannukset esim. tapaturmasta korvataan julkisen terveydenhuollon taksojen mukaan. Muut korvaukset esim. matkoista huoltajat hakevat kuittien kanssa suoraan vakuutusyhtiöstä. Koulun vakuutus ei yleensä korvaa tavaroita.

4. Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa luokanopettajalle lapsensa poissaolosta mahdollisimman pian, viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava lupa hyvissä ajoin. Yhdestä kolmeen päivään luvan myöntää luokanopettaja, pidemmän poissaolon rehtori. Vanhempien velvollisuus on huolehtia anotun loma-ajan läksyjen selvittämisestä ja tekemisestä ja niiden tarkistamisesta.

5. Työrauhan ylläpito

Kouluyhteisön jäsenten tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä koulun järjestyssääntöjä ja tilanteisiin erikseen annettuja ohjeita. Asiallisella käyttäytymisellä jokainen oppilas edistää koulumme työrauhaa.

Rikkomuksen tapahduttua pyritään asia ensisijaisesti selvittämään kasvatuskeskusteluilla. Tarvittaessa opettaja ojentaa oppilasta PoL:n 35 §:ssä ja 36 §:ssä mainituilla rangaistuksilla (oppilaan poistaminen luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi, enintään kahden tunnin jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja erottaminen määräajaksi). Jälki-istunnosta ilmoitetaan huoltajalle ja se merkitään koulun rangaistuskirjaan. Jälki-istunto pyritään suorittamaan samana päivänä, kun se määrätään. Opettaja voi jättää kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan koulupäivän jälkeen enintään tunniksi suorittamaan tekemättä jääneitä tehtäviä.

6. Hygienia etenkin korona-aikana

Sisään tultaessa aamulla sekä välitunneilta kädet pestään saippualla ja kuivataan paperiin/ kertapyyhkeeseen.
Siirtymätilanteissa ja sisätiloissa esim. ruokalassa pidetään etäisyyttä toisiin porrastamisen ym. mahdollisuuksien mukaan.
Yskiminen tulee tehdä kyynärvarren hihaan tai kertapaperiin. Käytetyt paperit heitetään heti roskiin.
Kouluun ei saa tulla vähänkään oireisena. Oireisten oppilaiden kotiin soitetaan, jotta heidät haetaan kotiin tai
annetaan lupa lähteä itsenäisesti.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1