Valintakokeet

Musiikkiopistoon pyrkii joka kevät enemmän oppilaita kuin voidaan ottaa. Tämän vuoksi opisto järjestää varsinaisiksi oppilaiksi halukkaille valintakokeet kevään aikana. Myös kesken lukuvuoden oppilaaksi saattaa päästä, mikäli tilaa on. Etenkin harvinaisemmat soittimet tarvitsevat uusia harrastajia. Pääsykoemenestyksen lisäksi oppilaaksi pääsyyn voi vaikuttaa oppilaan kotikunta: Hausjärvi ja Loppi päättävät omasta oppilaspaikkakiintiöstään. Muista musiikkiopistoista siirtyvät oppilaat voidaan hyväksyä soittonäytteen perusteella ilman varsinaista pääsykoetta.
Pääsykokeisiin ilmoittaudutaan joko internetin kautta tai opiston kansliassa henkilökohtaisesti.

Musiikin tavoitteellista opiskelua lapselleen harrastukseksi harkitsevien tulisi miettiä ainakin seuraavia asioita:

  1. vanhempien valmius sitoutua lapsen pitkäjänteiseen harrastamiseen, keskittyneen kotiharjoittelun mahdollistamiseen ja valvomiseen, mahdollisiin kuljetuksiin pitkän matkan tai raskaan soittimen takia useamman kerran viikossa (soittotunti, orkesteri, teoria) jne. Kolme K:ta: kannusta, kustanna, kuljeta.
  2. lapsen kypsyys: keskittymiskyky, pitkäjänteisyys ja kiinnostus musiikkiin
  3. soitinkohtaiset fyysiset edellytykset: käden koko, käsivarren pituus, hampaiston rakenne ym. seikat – soitinopettajat ovat asiantuntijoita, joilta voi kysyä.

Musiikkileikkikoulun oppilaat otetaan ilmoittautumisen ja mahdollisen arvonnan perusteella. Oppilaaksi halukkaat ilmoitetaan kansliaan huhtikuun viimeisellä viikolla.

Avoimeen opetukseen, joka on omakustanteista ja siksi kalliimpaa, voi osallistua jokainen omien kykyjensä ja halujensa mukaan. Varsinaista pääsykoetta ei pidetä, mutta oppilaan edellytykset opetuksen omaksumiseen otetaan huomioon. Musiikkiopisto sitoutuu oppilaspaikan antamiseen vain lukukaudeksi kerrallaan, ja jatkosta sovitaan aina erikseen. Avoimen opetuksen paikkoja voi tiedustella myös kesken lukuvuotta, varsinkin kevätlukukauden alussa.
Avoimeen opetukseen ilmoittaudutaan vuosittain elokuun lopussa ja tammikuun alussa.
Kuoroon on opiston ulkopuolisille osallistujille oma pääsykokeensa, pieni koelaulu.

_________

Laki taiteen perusopetuksesta, muutos 1.1.2016:

Päätökseen, joka koskee 12 §:ssä tarkoitettua oppilasmaksua ja oppilaaksi ottamista, saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Oppilaaksi ottamista koskeva valitus tulee käsitellä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden edellä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oppilaaksi ottamista koskevat oikaisuvaatimus ja valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaalle taikka hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1